שאלות פרשני התורה על פרשת ויגש

 • שאלות הפרשנים לפרשת ויגש - פרק מ"ד פסוק י"ח עד פרק מ"ו פסוק ז'
  • פרק

   פסוק דיבור המתחיל שאלה
   מד יח ויגש אליו מהו הקושי הענייני המוצג ע"י אור החיים במילת "ויגש"?
   מד יח ויגש אליו מהו הקושי הסגנוני במילה "אליו"?
   מד יח ויגש אליו מהו הקושי הסגנוני באמירותיו של יהודה "בי אדני" ו"מי כמוך"?
   מד יח ויגש אליו היכן עמד יהודה לפי פשט הכתוב? כימד מבואר הביטוי בדרך הדרש?
   מד יח בי אדני מהם שלושת הפירושים המוצעים ע"י אור החיים לביאור?
   מד יח בי אדני מהו הביאור של המילה "בי" לפי הסיפא של הפירוש השלישי?
   מד כא ותאמר אל עבדיך הורדהו מהו אחד הגורמים שהביא את יעקב לשלוח את בנימין עם האחים למצרים?
   מד כח אך טרף וגו' איזו מילה בדברי יהודה מביאה לפרש כי יוסף חי?
   מד כח אך טרף וגו' לפי המדרש, כמה בנים (שבטים) היה אמור להעמיד יוסף?
   מה א ולא יכל יוסף להתאפק מהו הביאור לקריאתו של יוסף בקול גדול "הוציאו כל איש"?
   מה א בהתודע יוסף וגו' על מנת שהאחים יבינו כי יוסף הוא העומד לפניהם, מן ההכרח שייזכרו גם במעשה מכירתו. מה רצה יוסף למנוע בהקשר זה?
   מה ד ויאמר יוסף וגו' גשו נא וגו' מדוע מבקש יוסף מהאחים לגשת אליו?
   מה ד ויאמר יוסף וגו' גשו נא וגו' מדוע הוצרך יוסף ללחוש, שהרי ממילא יצאו כל האנשים ולא עמד בחדר אדם מלבד האחים?
   מה ד אני יוסף אחיכם וגו' מהם שני הטעמים בחזרה השניה של יוסף באומרו "אני יוסף"?
   מה ה ועתה אל תעצבו וגו' מהו הקושי הסגנוני המוצג במילה "ועתה"?
   מה ה ועתה אל תעצבו וגו' מהו ההבדל בין "עצבון" לבין "חרון"?
   מה ח ועתה לא אתם וגו' באלו מילים מנסה יוסף להסיר מלב האחים את החשש משנאתו אליהם? נהו הפתרון הרעיוני הטמון בדבריו של של יוסף על מנת לשכנע את האחים בכנות כוונותיו?
   מה טו ויבך עליהם ואחרי כן דברו וגו' מדוע לא השתכנעו האחים מבכיו הקודם של יוסף כי אכן סלח להם? מה גרם לאחים לתת אמון ביוסף לאור תיאור אופן הבכי בפסוק זה?
   מה טז והקל נשמע וגו' לאמר וגו' מהו הקושי הענייני המוצג בפסוק זה בהתייחס לפסוק ב?
   מה טז וייטב בעיני וגו' מהו פרש המילה "וייטב" בהקשר לפרע ועבדיו?
   מה יז זאת עשו מהם שני הביאורים המובאים ע"י אור החיים לפסוק זה?
   מה כג ולאביו שלח כזאת וגו' מדוע הוקדמה המילה "כזאת" למילת "טוב מצרים"?
   מה כג ועשר וגו' לאביו וגו' מהו הקושי הסגנוני המוצג לגבי המילה "לאביו"?
   מה כו ויגדו לו לאמר מהו טעם בשימוש במילים "ויגדו" ו"לאמר"? מהו הפירוש המוצע כאשר מבארים את הכתוב בדרך זו: "ויגדו לו לאמר עוד"?
   מה כו ויגדו לו לאמר מהן הקושיות שמעלה אור החיים לגבי התנהגותו של יוסף ("ראיתי לתת לב בענין יוסף")
   מה כו ויגדו לו לאמר מהו הפתרון הרעיוני  המוצע לשאלה הקודמת, ומהם שלושת הביאורים הנכתבים?
   מה כו ויגדו לו לאמר אור החיים הקדוש משבח את התנהגותו של יוסף ("ואין להקשות עליו"). מהן שתי הסיבות העיקריות המובאות כהצדקה לכך שיוסף לא הודיע ליעקב על היותו במצרים לאחר צאתו מהמאסר?
   מו ג אל תירא וגו' כי לגוי וגו' מהו הקושי הענייני שמעלה אור החיים לגבי הביטוי "כי לגוי גדול"?
   מו ג אל תירא וגו' כי לגוי וגו' מהו הקושי הלשוני שמעלה אור החיים לגבי המילה "לגוי"?
   מו ד אנכי ארד עמך מצרימה וגו' איזו סתירה, לכאורה, בין שני פסוקים בתורה, מוצגת בפירוש לפסוק זה? כיצד פותר אור החיים קושי זה באמצעות רעיון השכינה האלהית?
   מו ד אנכי ארד עמך מצרימה וגו' מהו הקושי שמציג אור החיים לגבי המילה "ואנכי"? מהם שני הפירושים המוצעים על ידו?
   מו ד אנכי ארד עמך מצרימה וגו' כמה פעמים נזכרת יציאת מצרים בתורה?
   מו ד אנכי ארד עמך מצרימה וגו' מהו הטעם בכפל הלשון "אעלך גם עלה" ומהם שני הפירושים המוצעים?
   מו ד אנכי ארד עמך מצרימה וגו' מהו הקושי הסגנוני לגבי השימוש במילת "וגם"?
   מו ו ויוסף ישית ידו וגו' מה מתכוון ה' להבטיח ליעקב במילים הללו?
   מו ו ויקחו את מקניהם וגו' מדוע לא מוזכרת עובדה זו כבר בפסוק א' בתחילת המסע של יעקב?
   מו ז בניו ובני וגו' מהי הקושיה שמעלה אור החיים בפסוק זה לאור הכתוב בפסוק הקודם?
   מו ז בניו ובני וגו' מהו הקושי הסגנוני  המוצג לגבי המילה "אתו"?
   מו ז בניו ובני וגו' מה נלמד מהמילה "הביא" בביטוי "הביא איתו מצרימה"?
  • פרק פסוק דיבור המתחיל שאלה
   מה ב וישמע בית פרעה מהו הקושי שמעלה הפרשן לגבי הצעתו להוסיף את בי"ת השימוש למילה בית?
   מה ב וישמע בית פרעה כיצד קושר הפרשן בין הפתרון המוצג לקושי לבין פירוש רש"י על אתר?
   מה יא פן תורש מהן שלוש המשמעויות (עניינים) באמצעותן ניתן לפרש את השורש י.ר.ש? באיזו דרך מסביר הפרשן את המשמעות הנכונה בפירוש רש"י?
   מה יד על צוארי בנימין אחיו ויבך מהי המילה אשר לגביה מוצג הקושי הלשוני?
   מה יד על צוארי בנימין אחיו ויבך מהו הכלל הלשוני לגבי יו"ד הריובי עליו מסתמך הפרשן?
   מה יד על צוארי בנימין אחיו ויבך מהי המסקנה אליה מגיע הפרשן בסיפא דבריו?
   מה יט ואתה צויתה מהו הקושי שמעלה הפרשן לגבי דבריו של פרעה?
  • פרק פסוק דיבור המתחיל שאלה
   מד יט היש לכם אב או אח מדוע לא שאל יוסף על אמם?
   מד יט וילד זקנים מדוע נכתב "זקנים" בכתיב חסר?
   מד כט והורדתם מהי מטרת המשל המובא בפירוש לפסוק?
   מה ו וקציר מדוע אמר יוסף "חריש וקציר" ולא אמר "זרע וקציר"?
   מה כו ויגדו לו מדוע "ויגדו" נכתב בכתיב חסר?
   מו ב לישראל במראת הלילה מהן שבע הצרות שמהן נצול יעקב?
   מו ד גם עלה מדוע כתוב "עלה" באות ה"א?
  • פרק פסוק דיבור המתחיל שאלה
   מד יח ויגש…דבר באזני אדני מהם שני הקשיים, הענייני והלשוני, אותם בא רש"י לפתור בפירושו?
   מד יח כי כמוך כפרעה האם הפירוש הראשון של רש"י (על פי פשוטו) נועד לשבח או לגנות את יוסף? א"כ, מהו הקושי במילות הפסוק שהצריך את רש"י להביא את המדרש בגנותו של יוסף?
   מד יח כי כמוך כפרעה מהו הקושי הלשוני שהצריך את רש"י להביא את פירושו הרביעי (עוד דבר אחר) לדיבור המתחיל הנוכחי?
   מד י"ט אדני שאל את עבדיו מהם שני הניסוחים החלופיים האפשריים המוצעים לדברי האחים ע"י בעל דבק טוב? מהי הסיבה שאחד מהניסוחים הללו לא נאמר ע"י אחי יוסף? מהם שני ההסברים של בעל דבק טוב לכל אחד מהניסוחים המוצעים?
   מד י"ט אדני שאל את עבדיו מהו הטעם השני לפיו אומרים אחי יוסף "אחותנו אתה מבקש"?
   מד כ לבדו לאמו איזו אפשרות משתמעת בא רש"י לשלול בפירושו?
   מד כב ועזב את אביו ומת על מי מוסבת המילה "ומת"? יעקב או בנימין? מהו הקושי הענייני שמאתר רש"י בדברי יהודה?
   מד כט והורדתם את שיבתי הפרשן מציג ברישא דבריו את העובדה שיוסף נאהב ליעקב יותר מבנימין. כיצד מסייעת עובדה זו להסביר את פירושו של רש"י?
   מד לא והיה כראותו אין הנער, ומת כיצד מפרש בעל דבק טוב את המילה "ומת" במשמעות הפשוטה של הכתוב?
   מד לא והיה כראותו אין הנער, ומת איזה קושי לשוני בא לפתור רש"י במילה "ומת"?
   מד לב כי עבדך ערב מהו הקושי התוכני בפניו עמד רש"י לפי בעל דבק טוב בפירושו לפסוק זה?
   מד לג ישב נא עבדך מדוע נצרך רש"י בפירושו להשוואה בין יהודה לבנימין?
   מה ב וישמע בית פרעה לפי הפרשן, כדי לפרש לשון בית ממש, כמו בפסוק ט"ז, היה צריך לכתוב בפסוקנו "וישמע בבית פרעה" עם הוספת בי"ת השימוש. מדוע, א"כ בפסוק ט"ז, מפרש רש"י לשון בית ממש, על אף שלא נוספה שם בי"ת השימוש?
   מה ג כי נבהלו מפניו איזה פירוש בא רש"י לשלול בדבריו, לפי בעל דבק טוב?
   מה ד גשו נא אלי מהי הסיבה לפיה אומר יוסף לאחים "גשו"?
   מה ד גשו נא אלי מהי הסיבה לפיה אומר יוסף לאחים "נא"?
   מה ד גשו נא אלי בסיפא של פירושו טוען בעל דבק טוב שמילת "גשו" נאמרה לא משום שהאחים נסוגו לאחור, אלא שיש טעם אחר. מהו הפתרון הפרשני המוצג בהקשר זה? איזו מילה, לדעתו, היתה אמורה להופיע בפירש"י כדי לייחד טעם זה?
   מה ה למחיה מה בא רש"י לשלול בפירושו ליבור המתחיל?
   מה יב והנה עיניכם ראות מהי המילה העיקרית בפירוש רש"י שעליה מבסס בעל דבק טוב את ביאורו? כיצד קושר הפרשן בין עניין הכבוד לבין המילה (נימול) על מנת לבסס את דבריו יוסף לאחיו?
   מה יד ויפל על צוארי מדוע הוצרך רש"י לפירוש הדרש בדיבור המתחיל הנוכחי?
   מה יד על צוארי בנימין אחיו ויבך מהו הקושי הענייני שעומד בפני רש"י בפירושו?
   מה יט ואתה צויתה איזה פירוש לשוני בא רש"י לשלול ביחס למילה "צויתה"?
   מה כג שלח כזאת מהו הקושי התחבירי-לשוני אותו מנסה רש"י ליישב? כיצד מיישב בעל דבק טוב את הקושי בסיפא פירושו?
   מה כג מטוב מצרים מהו הקושי לפיו הוצרך רש"י להביא כאן מדרש אגדה ודברי גמרא?
   מה כג בר ולחם מדוע מפרש רש"י רק כעת את המילה "בר" בהקשרה? הרי מילה זו הופיעה עוד לפני כן מספר פעמים בפרשת מקץ?
   מה כג בר ולחם רש"י מפנה את הקורא לתרגום אונקלוס. מהו קשר הגומלין בין בר ולחם שהביא אותו לעשות כן?
   מה כד אל תרגזו בדרך מהו הקושי ההלכתי שמעלה בעל דבק טוב על פירוש רש"י, ומהו הפתרון המוצע?
   מה כו וכי הוא משל איזה פירוש בא רש"י לשלול?
   מה כו וכי הוא משל מהו הפירוש המובא באמצעות אחד מארבעה לשנות שמשמש "כי"?
   מה כח רב עוד מהו הקושי התחבירי אותו מבקש רש"י לבאר בפירושו?
  • פרק פסוק דיבור המתחיל שאלה
   מד יח כי כמוך כפרעה באיזה אופן מושווה פרעה ליוסף?
   מד כא ואשימה עיני עליו מהי מטרתו של רש"י בפירושו לפסוק זה?
   מה ג ולא יכלו אחיו לענות אתו? מדוע? (לפי פירוש הרב יוסף קרא)
   מה ד גשו נא אלי ויגשו מדוע לא רצה יוסף שישמעו המצרים את מילותיו "אשר מכרתם אתי"?
   מה ד גשו נא אלי ויגשו לפי הביאור השני, מדוע הפריד יוסף בין האחים לבין בנימין באומרו "גשו נא אלי"?
   מה כז וידברו אליו את כל דברי יוסף מדוע נראה לפרש כי מדובר בפרשת עגלות המשכן על פני שני הפירושים האחרים?
   מה כז וירא את העגלות. ותחי רוח יעקב אביהם. מדוע האמין יעקב שיוסף חי רק כאשר ראה את העגלות?
   מה כח רב [עוד] יוסף בני חי לפי הביאור הראשון, מיהו "רב"?
   מה כח רב [עוד] יוסף בני חי לפי הביאור השני, מדוע אמר יעקב לבניו "רב"?
   מו ד אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה מהו הקושי הענייני המוצג בפסוק? מהו הפתרון לקושי?
   מו ז בנתיו ובנות בנתיו מדוע מוצע ההסבר "דכלותיו קרי בנותיו"? מהו הקושי בהסבר זה?
  • פרק פסוק דיבור המתחיל שאלה
   מד יח ויגש אליו יהודה מה הביא את יהודה להציע שיהיה עבד במקום בנימין?
   מד יח כי כמוך כפרעה לשם מה מודגשת השוואתו של יוסף למלך פרעה?
   מד יט אדני שאל מהו הקושי שמעלה הרמב"ן לגבי אריכות דברי יהודה?
   מד כ ואחיו מת מהי התמיהה המועלית לגבי הדיבור המתחיל בפסוק זה?
   מד כא ואשימה עיני עליו כיצד מבואר הביטוי שבדיבור המתחיל? מהם שני הטעמים שלפיהם קיצר הכתוב?
   מד כב ועזב את אביו ומת מהו ההבדל בין רש"י ורמב"ן לבין הרשב"ם לגבי האדם שעליו מוסבת המילה "ומת"?
   מד כז אתם ידעתם כי שנים ילדה לי אשתי ליקב יש בנים רבים ובני בנים. וא"כ מדוע אמר "ילדה לי אשתי", הרי היו לו נשים נוספות?
   מד לא והורידו עבדיך את שיבת עבדך אבינו ביגון שאולה מדוע לא נאמר "והורדת", שהרי הכוונה בפנייה ליוסף?
   מד לב כי עבדך ערב את הנער וגו' מדוע יהודה נכנס לדבר ומדבר עם יוסף יותר משאר אחיו?
   מד לב אם לא אביאנו אליך מדוע לא נאמר "והצגתיו לפניך", כפי שהבטיח יהודה ליעקב בפרק מ"ג בפסוק ט'?
   מה א ולא יכול יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו מהו ההבדל בין פירושו של רש"י לבין פירוש הרמב"ן למילה "להתאפק"?
   מה א העוד אבי חי מהם שלושת הביאורים המובאים לשאלתו החוזרת של יוסף (מפרק מ"ג פסוק כ"ז)?
   מה ד גשו נא אלי מהם שלושת הביאורים המובאים לדיבור המתחיל?
   מה י וישבת בארץ גושן מדוע מציע יוסף שיעקב יישב בארץ גושן?
   מה יא פן תורש אתה וביתך מדוע לא יוכל יוסף לשלוח מזון לארץ כנען, במידה שיעקב ובניו יישארו שם?
   מה יב כי פי המדבר אליכם מהי השגתו של הרמב"ן על פירוש רש"י?
   מה טז באו אחי יוסף מדוע נאמר "וייטב בעיני" בהקשר לבואם של אחי יוסף?
   מה יז טענו את בעירכם מהו הקושי הלשוני שמציג רבי יוסף קמחי לגבי המילה "טענו"?
   מה יט ואתה צויתה זאת עשו מדוע אמר פרעה את דבריו בלשון ציווי?
   מה כב לכלם נתן לאיש חליפות שמלות מהי הסיבה הנרמזת במידה כנגד מידה?
   מה כב ולבנימין נתן שלש מאת כסף כיצד מוסבר מתן הסכום המדויק 300?
   מה כג ולאביו שלח כזאת מהו ההבדל בין פירוש רש"י לפירוש הרמב"ן?
   מה כג ולאביו שלח כזאת על סמך מה מועלית הטענה שיתכן כי בנימין לא חזר עם עשרת אחיו לארץ כנען?
   מה כד אל תרגזו בדרך מדוע אמר יוסף לאחיו שלא יפחדו בדרך?
   מה כו ויפג לבו מהו ההבדל בין פירש"י לבין פירוש הרמב"ן?
   מה כז וירא את העגלות. ותחי רוח יעקב אביהם. מדוע שרתה השכינה על יעקב (שני פירושים)?
   מה כח רב עוד יוסף בני חי לפי הפירוש, למי הפנה יעקב את שאלתו?
   מו א ויזבח זבחים מדוע יעקב זבח זבחים (שני פירושים)?
   מו ב ויאמר יעקב יעקב מדוע פונה ה' בשם "יעקב" אף על פי שכבר אמר לו (פרק ל"ה פסוק י') "לא יקרא שמך עוד יעקב"?
   מו ד אנכי אעלך גם עלה מדוע העליה נכפלת פעמיים בפסוק זה?
   מו ה וישאו בני ישראל את יעקב אביהם מהי המידה כנגד המידה הנזכרת בפירוש?
   מו ז ובנות בניו מהו ההבדל בין פירש"י לבין פירוש הרמב"ן?
  • פרק פסוק דיבור המתחיל שאלה
   מד יח ויגש אליו יהודה מהו הקושי הענייני שמציג הנצי"ב לגבי הפשט של הדיבור המתחיל?
   מד יח ידבר נא עבדך דבר מהו הקושי הסגנוני המוצג לגבי המילה "דבר"?
   מד יח ידבר נא עבדך דבר על אלו שתי הצעות של יהודה נאמר שאינן מנימוסי המדינה (מצרים)?
   מד יח ידבר נא עבדך דבר מדוע הוצרך יהודה להקים ולומר ליוסף "כי כמוך כפרעה"?
   מד יח ידבר נא עבדך דבר לפי הסיפא לפירוש, מה הייתה מטרתו של יהודה בפנייתו ליוסף במילים הללו?
   מד יט אדני שאל יהודה מזכיר את דברי יוסף אל האחים. מדוע אינו מזכיר את חשדו של יוסף כלפיהם בריגול?
   מד כ ויותר הוא לבדו לאמו מהו ההבדל בין דברי האחים לדברי יעקב בתחילת הפירוש?
   מד כ ויותר הוא לבדו לאמו מהו ההבדל בין "נותר ל"נשאר"?
   מד כ ויותר הוא לבדו לאמו מהי הטענה המועלית כלפי דברי האחים בסיפא הפירוש?
   מד כא ואשימה עיני עליו מהי משעות ביטוי זה, לפי פירוש הנצי"ב?
   מד כב לעזוב את אביו מהו הפירוש הלשוני אשר מוצג למילה "עזיבה"?
   מד כג אם לא ירד אחיכם הקטן אתכם מהו הפירוש המוצע למילה "אתכם", בהקשר לפסוק הקודם?
   מד כז ויאמר עבדך וגו' בפירו מוזכר הכלל מפסוק י"ט:" אלא שלא נזכר במקומו כי אם מה שנוגע לענין". על איזה קושי ענייני בא לענות אזכור הכלל?
   מד כח ולא ראיתיו עד הנה לפי הסיפא של הפירוש, למי התכוון לרמוז יהודה במילים אלו?
   מה א להתאפק מדוע ביקש יוסף לבכות ולהתוודע אל אחיו? מדוע לא יכל לעשות זאת?
   מה א ולא עמד איש וגו' מיהם שני סוגי האנשים שיצאו כאשר קרא יוסף?
   מה ג אני יוסף מדוע לא הוסיף יוסף "אשר מכרתם אותי" כמו בפסוק ד'?
   מה ג העוד אבי חי מהן שתי התהיות שמעלה הנצי"ב בפירושו לד"ה הנוכחי?
   מה ד גשו נא אלי לפי הספורנו, מדוע מבקש יוסף מאחיו לגשת אליו?
   מה ד אשר מכרתם אותי מצרימה הנצי"ב רואה במילים אלו הוכחה לכך שאיש זולת יוסף לא ידע על המכירה. כיצד הוא מבסס מסקנה זו?
   מה ה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם מהו ההבדל בין "עצבון" לבין "חרי"?
   מה ה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם דרך לשון הקודש להסמיך ל"חרון" את האות למ"ד, ולכן היה לו לומר "ואל יחר לכם". א"כ, מדוע אומר יוסף "בעיניכם"?
   מה ו אשר אין חריש מדוע יוסף אומר "קציר" לאחר "חריש"?
   מה ו אשר אין חריש מדוע יוסף אומר "חריש" ולא "קציר" בלבד?
   מה ח ועתה לא אתם וגו' מדוע מקדים יוסף דברים אלה לדברים הנאמרים (בפסוק הבא) שיעקב ובניו יבואו למצרים?
   מה ח ומושל בכל ארץ מצרים מדוע לא נכתב "ולמושל" כפי שכתוב "ולאדון"? (ר' גם עיון משווה בפסוק הבא).
   מה ט לאדון לכל מצרים מדוע כאן נאמר "לאדון לכל מצרים" בהקשר לארץ גושן? (ר' עיון משווה בפסוק הקודם).
   מה יא כי עוד חמש שנים הרעב מדוע כאן נאמר "רעב" בלבד, לעומת המתואר בפסוק ו' "אין חריש וקציר"?
   מה יב והנה עיניכם ראות מדוע מוסיף יוסף לומר "ועיני אחי בנימין"?
   מה יב כי פי המדבר אליכם מדוע מבקש יוסף מאחיו להביט בעין יפה ושתהא עינם טובה עליו?
   מה טז וייטב בעיני פרעה ובעיני עבדיו מהו הביאור המוצע לשמחתם של המצרים בחברת אחי יוסף?
   מה יז טענו את בעירכם האם המילה "טענו" מתפרשת בלשון משא או בלשון דקירה?
   מה יח וקחו את אביכם וגו' מדוע, לדעת הנצי"ב, מאמר פרעה הוא מקרא מסורס?
   מה יט ועיניכם לפי סיפא הפירוש, מהו המסר של פרעה בדברו אל אחי יוסף?
   מה כא עגלות על פי פרעה מדוע הוכרח יוסף להודיע לאחים שלא יוכל לשלוח להם תבואה לארץ כנען אם לא יירדו למצרים?
   מה כא עגלות על פי פרעה מה מסיק הנצי"ב מדבריו של יעקב (בהמשך) "אלכה ואראנו", לגבי כוונת יעקב לרדת למצרים?
   מה כג בזאת מדוע מפרש הכתוב שכל שווי המשא שנשלח היה שלוש מאות כסף?
   מה כד אל תרגזו בדרך מהם שני הטעמים לפיהם דקדק יוסף לומר "בדרך"?
   מה כה ארץ כנען מדוע נכתב תחילה "ויבאו ארץ כנען" ורק אח"כ "אל יעקב אביהם"?
   מה כו ויגדו לו לאמר מהו הכלל המנחה של הנצי"ב לגבי השימוש בלשון הגדה?
   מה כז וירא את העגלות וגו' מה גרם ליעקב להאמין לדברי האחים?
   מה כח אלכה ואראנו כיצד מגיע הנצי"ב למסקנה שיעקב לא התכוון להשתקע במצרים אלא רק לראות את יוסף?
   מו א ויסע ישראל וגו' מדוע כאן לא נצרך יעקב שישאוהו בניו, כפי הכתוב בפסוק ה'?
   מו א ויבא בארה שבע כיצד מגיע הנצי"ב למסקנה שיעקב התכוון לעקור מחברון ולהתיישב בבאר שבע?
   מו א ויזבח זבחים לאלהי אביו יצחק מדוע מדייק הכתוב במילה "זבחים" ובביטוי "לאלהי אביו יצחק"?
   מו ג אל תירא מרדה מצרימה מאיזו סיבה הבטיח ה' ליעקב "אל תירא וגו'"?
   מו ג כי לגוי גדול אשימך שם מהם שני הביאורים למילה "גוי" לפי הפשט ולפי הדרש?
   מו ד ואנכי אעלך גם עלה מהן שתי העליות המבוארות בפירוש הנצי"ב?
   מו ד ויוסף ישית ידו על עיניך מהם הטעמים לפיהם דוחה הנצי"ב את פירושי רשב"ם, ספורנו וראב"ע?
   מו ה ויקם יעקב מבאר שבע מהו הפירוש של המילה "ויקם" בהקשרה?
   מו ה וישאו בני ישראל את יעקב אביהם מדוע יעקב לא היה בעל כח ללכת בעצמו?
   מו ה בעגלות אשר שלח פרעה מדוע לא נאמר "אשר שלח יוסף" ככתוב בפרק מ"ה בפסוק כ"ז?
   מו ז בנותיו ובנות בניו הנצי"ב טוען כי ליעקב היו עוד בנות מנשיו מלבד דינה. איזה פסוק מובא כראיה לטענה זו?
   מו ז הביא אתו מצרימה מהו ההבדל לגבי הביאה למצרים בין "בניו ובני בנותיו" לבין "בנתיו ובנות בניו"?
  • פרק פסוק דיבור המתחיל שאלה
   מד יט אדני שאל מהו הקושי הענייני המוצג בפירוש? מהו הפתרון המוצע?
   מה ד גשו נא אלי מהם שני הביאורים הראשונים המוצעים ע"י חזקוני?
   מה ד גשו נא אלי מיהו הפרשן עליו מסתמך חזקוני בביאור השלישי?
   מה ט רדה אלי מדוע לא נכתב "רד"?
   מה יב ועיני אחי בנימין מדוע מציע יוסף שדווקא בנימין יגיד לאביו שהוא מושל במצרים?
   מה כב ולבנימין מדוע נתן יוסף רק לבנימין שלש מאת כסף?
   מה כב וחמש חלפת שמלת מהם שני הביאורים שמביא חזקוני להסבר המספר חמש?
   מה כג עשרה חמרים, ועשר אתנת מהו הקושי שפותר חזקוני באומרו שיוסף לא רצה להטריח את בנימין?
   מה כד וישלח את אחיו האות למ"ד דגושה במילה "וישלח". על איזו לשון בא לרמז הפועל?
   מה כד אל תרגזו בדרך מהם שני הביאורים אותם מעלה חזקוני לדברי יוסף לאחיו?
   מה כו ויפג לבו מה מבקש חזקוני לבאר באמצעות תרגומו של אונקלוס?
   מה כז את כל דברי יוסף כיצד מסביר חזקוני את פירושו של רש"י "ולא נאמר אשר שלח פרעה".
   מה כז אשר שלח יוסף מהי השאלה שמעלה חזקוני על הכתוב בפסוק כ"א "על פי פרעה"?
   מו ג אלהי אביך נהו ההסבר להתגלות ה' ליעקב במילים הללו?
   מו ג אל תירא מרדה מצרימה מדוע היה יעקב מתירא מהירידה למצרים?
   מו ז בנתיו ליעקב היתה רק בת אחת (דינה). א"כ, מדוע נכתב "בנתיו" ברבים?
  • פרק פסוק דיבור המתחיל שאלה
   מד יח ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני מהו הביאור הניתן ע"י הכל יקר לדבריו של יהודה "בי אדני"?
   מד יח ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני מדוע יהודה קיבל עלי נידוי יותר משאר אחיו?
   מד יח ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני מהו הטעם השני לפיו יהודה פונה ליוסף במילים "בי אדני"?
   מד יח ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני הכלי יקר מפרש ביטוי זה כ"אותו עוון תלוי בי". מהו הטעם השני לפנייתו של יהודה ליוסף במילים אלו?
   מד יח ידבר נא עבדך דבר באזני אדני מהם שני הטעמים לפיהם ניגש יהודה ללחוש באוזנו של יוסף?
   מד יח כי כמוך כפרעה יהודה רצה ללחוש באוזנו של יוסף על ענין עלילת הגביע. מהי המידה כנגד מידה המוזכרת בהקשר זה?
   מד יח כי כמוך כפרעה מהי כוונתו של יהודה באומרו "ואל יחר אפך בעבדך"?
   מד יח כי כמוך כפרעה מהו הקושי הלשוני שמעלה הכלי יקר בפניית יהודה ליוסף :"ידבר נא עבדך דבר"?
   מד יח כי כמוך כפרעה לפי סיפא הפירוש, על מי יכול להיות מוסב הכינוי במילה "עבדך"?
   מד כא ואשימה עיני עליו מהו הקושי הענייני שמעלה הכלי יקר לגבי הביטוי בדיבור המתחיל? מהי ההשערה שמועלית בניסיון ליישב את הקושי?
   מד כא ואשימה עיני עליו מהו הפירוש המילולי של הפרשן לביטוי בדיבור המתחיל?
   מד כא ואשימה עיני עליו מה מתרץ הכלי יקר באמצעות ההשוואה בין הביטוי "ויבחנו דבריכם" לבין "ויאמנו דבריכם" שנאמר לאחים לאחר צאתם מהמאסר?
   מה ג העוד אבי חי וגו' מדברי יהודה עד כה הרי מובן שיעקב חי. א"כ, מדוע שואל יוסף שנית שאלה זו?
   מה ג העוד אבי חי וגו' יוסף שואל "העוד אבי חי" במקום "העוד אביכם חי". כיצד פירשו זאת האחים?
   מה ג העוד אבי חי וגו' יוסף אומר "אני יוסף" במקום "אני יוסף אחיכם". כיצד פירשו זאת האחים?
   מה ג העוד אבי חי וגו' מדוע, לדברי יוסף, זכה הוא להיות רועה ישראל זן ומפרנס?
   מה ד גשו נא אלי ויגשו מה רצה יוסף להראות לאחים בעצם העובדה שהוא מהול?
   מה ד גשו נא אלי ויגשו בזכות אלו ארבע דברים ישראל נגאלו ממצרים? כיצד רמז יוסף לאביו ולאחיו שהיה שלם בכל ארבעת הדברים הללו?
   מה ד גשו נא אלי ויגשו מדוע לא גילה יוסף לאביו, כמתברר בהמשך, את ענין מכירתו?
   מה כז וירא את העגלות אשר שלח יוסף וגו' מהו ההיגד המתודולוגי של הכלי יקר על פירוש רש"י?
   מה כז וירא את העגלות אשר שלח יוסף וגו' מהו הקושי הלשוני שמעלה הכלי יקר לגבי המילה "עגלות"?
   מה כז וירא את העגלות אשר שלח יוסף וגו' לפי סברת הכלי יקר, רש"י הבין את המילה "עגלות" כפשוטו. א"כ, מה גרם לרש"י גם להוציא המקרא מפשוטו בפסוק זה?
   מה כז וירא את העגלות אשר שלח יוסף וגו' לפי הסיפא של הפירוש, כיצד קושר הגלי יקר בין "מדה כנגד מדה" לבין מסקנת יעקב שוודאי יוסף חי?
   מה כח רב עוד יוסף בני חי כיצד מפרש הכלי יקר את המילה "רב" בהקשרה? ומהו הפירוש הנוסף אשר מייחס למילה זו בסיפא דבריו?
   מה כח רב עוד יוסף בני חי בפרק מ"ו בהמשך, מדוע לא מוזכר גם אברהם במשפט "ויזבח זבחים לאלהי אביו יצחק"?
   מו ד אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה מהי מטרת כל הסיבות והגלגולים שנועדו להוריד את בנ"י מצרימה?
   מו ד אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה מהו פשר דקדוק הלשון בביטוי "אנכי ארד עמך"?
   מו ד אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה מהו פשר דקדוק הלשון בביטוי "אעלך גם עלה"?
   מו ד אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה כיצד המשל שמביא הכלי יקר מבאר ומסביר את פשר דקדוקי הלשון הנ"ל?
  • פרק פסוק דיבור המתחיל שאלה
   מד יח כי כמוך כפרעה מהו הקושי הלשוני שעמד בפני רש"י?
   מד יח כי כמוך כפרעה מדוע מפרש רש"י כפשוטו את דבריו של יהודה בכותבו "חשוב אתה בעיני כמלך"?
   מד יח כי כמוך כפרעה כיצד מתיישב הקושי הלשוני באות כ"ף הדמיון בפירוש השני של רש"י בד"ה ("ומדרשו")?
   מה ב וישמע בית פרעה כיצד מוכיח הפרשן את דבריו של רש"י "ואין זה לשון בית ממש"?
   מה טז והקל נשמע בית פרעה כיצד מוכיח הפרשן את דבריו של רש"י "וזהו לשון בית ממש"? מהו ההבדל הלשוני בין דיבור המתחיל בפסוק ב' לבין פסוק ט"ז?
  • פרק פסוק דיבור המתחיל שאלה
   מד כ ואחיו מת מהי השגתו של רי"צ מקלנבורג על פירוש רש"י?
   מד כ ויותר מהו ההבדל בין "נותר" ל"שאר"?
   מד כח ולא ראיתיו באלו שני מובנים יכולה להתפרש האות וי"ו במילה "ולא"?
   מה א להתאפק מהי ההשגה המוצגת לגבי פירושו של רבי יצחק אברבנאל?
   מה ג העוד אבי חי מדוע שואל יוסף שנית את השאלה הנ"ל? לפי הפירוש השני, מהו תפקידה של האות ה"א?
   מה ג נבהלו מהו ההבדל בין "נבהל" ל"חרד"?
   מה ד אשר מכרתם אתי מי הוציא את יוסף מהבור? למי נמכר יוסף?
   מה ד אשר מכרתם אתי לפי מהלך הדברים, מהו הפירוש הלשוני הראוי למילה "מכרתם"? האם פירוש זה משתנה כאשר מחזיקים בדעת המפרשים שהאחים הם אשר מכרו את יוסף?
   מה ז לשום לכם שארית לפי הסיפא של הפירוש, מה מציע רי"א לומר במקום "להחיות לכם"?
   מה ח ולאדון מדוע בפסוק ט' אומר יוסף "אדון כל מצרים" ולא "מושל כל מצרים"?
   מה יב כי פי המדבר לפי הרע"פ (רבי עזריה פיג'ו), מהי כוונת יוסף באומרו "כי פי המדבר"?
   מה יב כי פי המדבר מהו הפירוש מציע רב"ח (רבינו בחיי) לפי המדרש? מדוע לא נאמר "כי אני המדבר"?
   מה טו וינשק מהו ההבדל בין נשיקה בלשון קל (בנין קל) לבין נשיקה בלשון כבד (בנין פיעל)?
   מה יז ולכו באו כיצד מתרגם אונקלוס את המילה "באו", ועל איזו מילה מוסב תרגומו?
   מה יט ואתה צויתה מהו הקושי הלשוני המוצג לגבי האות ה"א במילה "צויתה"? מהו הפתרון הלשוני המוצע?
   מה יט ואתה צויתה כיצד מגיע בעל הכתב והקבלה למסקנה שהעגלות היו סימן לפרשת עגלה ערופה?
   מה יט עגלות מהי ההוראה הכפולה של המילה "עגלות" בפסוק זה?
   מה כב חלפות שמלות מהי השגתו של בעל הכתב והקבלה לגבי פירוש המפרשים לדיבור המתחיל? מהו הפירוש המוצע על ידו?
   מה כג עשרה חמרים מהי ההשגה המועלית לגבי פירוש הרא"ם בהתייחסו למספר עשר?
   מו ד אעלך מהו הטעם בשימוש המוצע במילה "גם" כשם תואר?
   מו ד ויוסף ישית ידו על עיניך מהי ההוראה הכפולה במילה "עיניך"?
   מו ד ויוסף ישית ידו על עיניך מהי השגתו של בעל הכתב והקבלה על פירוש הרשב"ם?
  • פרק פסוק דיבור המתחיל שאלה
   מד יח ויגש אליו יהודה לפי פירוש המלבי"ם, המתחייב במשפט יכול לבקש זכות בדרך משפט או לבקש מחילה על חטאו בדרך חסד. באיזו דרך בחר יהודה? מדוע?
   מד יח ויגש אליו יהודה כיצד מפרש המלבי"ם את הביטויים "באזני אדני" ו"כי כמוך כפרעה" בהקשר לשאלה הקודמת?
   מד יט אדני שאל בעל העקדה, רבי יצחק עראמה, מביא שלושה עניינים העשויים להוות זכות במשפט אשר עורך יוסף לאחיו. לאיזה משלושת העניינים מתייחס פירושו של רבי יצחק אברבנאל?
   מד כ ונאמר אל אדני בהמשך לשאלה בפסוק הקודם, מהו תפקידם של ששת הטעמים המוזכרים בסעיפים, בהקשר לאחד משלושת העניינים שנדונו?
   מד כב-כג ונאמר לאיזה משלושת העניינים הנזכרים ע"י בעל העקדה מתייחס פירוש המלבי"ם לפסוקים הללו?
   מד כו ונאמר לא נוכל לרדת מהן שתי הסיבות שציינו האחים בפני יעקב לכך שלא יוכלו לרדת שוב למצרים ללא בנימין?
   מד כז ויאמר עבדך אבינו מדוע אומר יעקב "כי שנים ילדה לי אשתי"? הרי היו לו עוד ילדים ונשים.
   מד כח ויצא בפירוש המלבי"ם מובאים שלושה טעמים המבארים שביציאת יוסף לחפש את אחיו לא היה כל כך סכנה. מהם?
   מד כט ולקחתם פרטו את ההקבלה שעורך המלבי"ם בין כל אחד מצמדי המילים הבאות מפסוק זה ומהפסוק הקודם, בהתאמה: ולקחתם-ויצא, גם את זה-האחד, מעם פני-מאתי, וקרהו אסון-טרף טרף. כיצד נועדה ההקבלה לבאר את הלך מחשבתו של יעקב בסירובו לאחים (רמז במילה "לגריעותא")?
   מד ל-לא ועתה מהו תפקידו התחבירי של הביטוי "והנער איננו אתנו"?
   מד ל-לא ועתה כיצד קושר המלבי"ם בין הסיפא בפירושו לבין אחד משלושת העניינים ל בעל העקדה בפסוק י"ח?
   מד לב כי עבדך אם בנימין אכן גנב את הגביע, הרי לכאורה יהודה נפטר מהערבות לאביו, כי בנימין פשע בעצמו. כיצד מפריך המלבי"ם טענה זו?
   מד לג-לד ועתה מדוע יוסף לא אמור 'להפסיד' מעסקת החליפין שמציע יהודה?
   מה א-ב ? המלבי"ם מבאר כי את המילים "הוציאו כל איש מעלי" אמר יוסף בבכי. איזה קושי ענייני בכתובים בא המלבי"ם ליישב באמצעות ביאור זה?
   מה ג כי נבהלו מפניו ממה יראו אחי יוסף?
   מה ד ויאמר אני יוסף אחיכם מהם שלושת הטעמים לפיהם חשב יוסף שאחיו לא ענו לו?
   מה ד ויאמר אני יוסף אחיכם מהו "הצד הראשון" אשר מוזכר בסיפא פירוש המלבי"ם? (ר' רמז בפסוק הבא)
   מה ה ועתה אלו טעמים מביאים את יוסף לומר "אל תעצבו" ו"אל יחר בעיניכם"? (ר' פירוש לפסוק ד')
   מה ו-ז כי זה שנתים וכו' וישלחני אלהים וכו' מהו הטיעון המרכזי אותו מעלה יוסף כדי לשכנע את האחים לזנוח סופית את הרצון לנקום בו (שהרי עלה לגדולה מעצם המכירה ביוזמת האחים)?
   מה ח ועתה המלבי"ם מציין שני טעמים הגורמים לאחים להתעצב על עצם מכירת יוסף. מהם דברי יוסף בכל טעם הבאים להבהיר לאחים את רעיון ההשגחה האלהית?
   מה ח ועתה מהו סדר שלוש המדרגות שהעלה פרעה את יוסף זה אחר זה?
   מה יא וכלכלתי אתך שם מדוע לא יוכל יוסף לכלכל את יעקב אם יישאר לשבת בארץ ישראל?
   מה טז והקל נשמע מה נחשב עד עתה לקלון בעיני פרעה ועבדיו?
   מה יז-יח ויאמר פרעה אמר אל אחיך כיצד מסיק המלבי"ם מהניסוח של ד"ה בפסוק זה, כי כוונתו של פרעה היתה ליישב את משפחת יעקב במצרים רק לפי שעה ולא בקביעות?
   מה יט ואתה מהי החשיבות המיוחסת לשילוח העגלות ע"י פרעה ולא ע"י יוסף? האם לפי פירוש זה הכוונה שמשפחת יעקב תשב במצרים בקביעות או רק לפי שעה?
   מה כ ועינכם כיצד מגיע המלבי"ם למסקנה כי משפחת יעקבמתכוונת להשתקע במצרים בקביעות ולא כפי שנאמר בפסוק ט"ז?
   מה כג ולאביו שלח כזאת מהו פירושו של רבי יצחק אברבנאל בפסוק זה?
   מה כח ויאמר ישראל רב עוד יוסף בני חי מהם שני הביאורים שמביא המלבי"ם לדברי יעקב? מה מסיק המלבי"ם מדבריו של יעקב "אלכה ואראנו"?
   מו א-ב ויסע בסיפא הפירוש, מהו הביסוס שמביא המלבי"ם ולפיו יעקב לא התכוון להשתקע במצרים בקביעות?
   מו ג-ד ויאמר אנכי האל אלהי אביך מדוע נאמר "גוי גדול"?
   מו ג-ד ויאמר אנכי האל אלהי אביך מדוע, לפי רי"א, נאמר ליעקב "ואנכי אעלך"? ומדוע נאמר "גם עלה"?
   מו ה ויקם יעקב מה מסיק המלבי"ם מהשימוש בפועל "ויקם"?
   מו ו-ז ויקחו מהי האבחנה הלשונית שעורך המלבי"ם בין "ויבאומצרימה יעקב וכל זרעו" לבין "הביא אתו מצרימה" שנאמר לגבי בניו ובני של יעקב?
  • פרק פסוק דיבור המתחיל שאלה
   מד כ ואביו אהבו מהי הסיבה בגינה לא ירד בנימין למצרים עם אחיו בפעם הראשונה?
   מד לג ועתה ישב נא עבדך תחת הנער מדוע מבקש יהודה להיות עבד במקום בנימין?
   מה ג העוד אבי חי משיחתו של יוסף עם יהודה עד כה ברור שאביו חי. א"כ, מהו הנימוק לשאלת יוסף?
   מה ד גשו נא אלי מדוע מבקש יוסף מאחיו לגשת אליו?
   מה ד אשר מכרתם כיצד משמשות המילים "אשר מכרתם" להתרת הספקות של אחי יוסף?
   מה ח ועתה לא אתם שלחתם מהו ההסבר הרעיוני המוצע ע"י ספורנו בפסוק זה?
   מה ט מהרו מדוע מאיץ יוסף באחיו?
   מה טז וייטב בעיני פרעה מדוע חושב פרעה שמעתה ואילך ישגיח יוסף בכל לב להיטיב לארץ וליושביה?
   מה יט קחו לכם מארץ מצרים עגלות מהו ההסבר לכך שיעקב לא ימצא כל כך מקום לדחות ולמאן לרדת למצרים? אלו פסוקים מובאים כהוכחה לכך?
   מה כז וידברו אליו את כל דברי יוסף מה בדיוק אמרו אחי יוסף ליעקב? מה היתה מטרתם?
   מו ב ויאמר אלהים לישראל מדוע פונה ה' ליעקב בשם ישראל בפסוק זה?
   מו ג אנכי האל אלהי אביך מדוע במצרים לא יתחתנו בנ"י בגויי הארץ ולא יתערבו עמהם?
   מו ד אעלך גם עלה מהו הפתרון המוצע ע"י ספורנו לקושי הססגוני בכפילות הכתוב?
  • פרק פסוק דיבור המתחיל שאלה
   מד יח ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני ידבר נא עבדך דבר באזני אדני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה לשון הגשה משמשת לשלושה דברים? מהם לפי פירוש רבינו בחיי?
   מד יח ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני ידבר נא עבדך דבר באזני אדני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה כיצד מפרש רבינו בחיי את המילה "דבר " במשפט "ידבר נא עבדך דבר"?
   מד יח ואל יחר אפך בעבדך מדוע פונה יהודה אל יוסף במילים אלו?
   מד כב ועזב את אביו ומת על מי מוסבת במילה "ומת", לפי רבינו בחיי?
   מד כז ילדה לי אשתי מדוע לא נכתב "ילדה לי רחל"?
   מד לב כי עבדך ערב את הנער וגו' מהו הפירוש לביטוי "כל הימים"?
   מד לב כי עבדך ערב את הנער וגו' מהו הקושי הלשוני שמציג רבינו בחיי בלשון "אליך"?
   מד לב כי עבדך ערב את הנער וגו' מדוע צעק יהודה "כי איך אעלה אל אבי וגו'"?
   מד לב כי עבדך ערב את הנער וגו' מה הביא את יוסף להתוודע לאחיו?
   מה א ולא יכל יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו מהן שתי הסיבות לפיהן אמר יוסף "הוציאו כל איש מעלי"?
   מה ד גשו נא אלי ויגשו מדוע אמר יוסף לאחיו להתקרב אליו?
   מה י והיית קרוב אלי בני יעקב יכולים להישאר בארץ כנען ויוסף יכלכלם שם וישלח להם תבואה. א"כ, מדוע חשוב שכולם יבואו להתגורר בארץ גושן במצרים?
   מה יב והנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין מדוע משווה יוסף את בנימין לשאר אחיו?
   מה יב כי פי המדבר אליכם מדוע, לדעת הרמב"ן, העובדה שיוסף המושל מדבר בלשון הקודש לא מהווה ראיה גמורה לכך שאכן הוא יוסף?
   מה יב כי פי המדבר אליכם מה דרשו רבותינו מכך שלא נכתב "כי אני המדבר אליכם"?
   מה יד ויפל על צוארי בנימין אחיו מהו הקושי הלשוני אותו מציג רבינו בחיי?
   מה טז והקל נשמע בית פרעה? מדוע שמחו המצרים בראותם את בית אביו של יוסף?
   מה טז והקל נשמע בית פרעה? לפי המדרש, הקול של מי נשמע?
   מה יח ואכלו את חלב הארץ למה רומז הכתוב בעתיד?
   מה יט ואתה צויתה זאת עשו מדוע הוצרך פרעה לצוות על יוסף לשלוח כזאת לאביו?
   מה כב ולבנימין נתן שלש מאת כסף מהו הטעם בכתוב "שלש מאת"?
   מה כב חמש חלפת שמלת מהו הרמז במילם אלו?
   מה כג ולאביו שלח כזאת במה דומה המנחה ששלח יוסף ליעקב לזו ששלח יעקב לעשו?
   מה כג בר לחם ומזון מהו ההבדל בין בר, לחם ומזון?
   מה כד אל תרגזו בדרך מדוע אומר יוסף לאחיו לא לפחד בדרך חזרה, לפי הרמב"ן?
   מה כד אל תרגזו בדרך מהו הפירוש הנוסף המוצג לביטוי לפי המדרש?
   מה כו ויפג לבו כיצד מדיע רבינו בחיי למסקנה שפסקה תנועת לבו של יעקב?
   מה כז וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דבר אליהם מדוע לא ציטטו אחי יוסף גם את דברו אליהם "אשר מכרתם אתי מצרימה"?
   מה כז וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דבר אליהם מהו הנימוק המובא לעובדה שיעקב אבינו לא ידע מעולם על מכירת יוסף?
  • פרק פסוק דיבור המתחיל שאלה
   מד יח כי כמוך כפרעה מדוע הובא השימוש הכפול בכ"ף הדמיון?
   מד יח אל יחר אפך בעבדך מהי טענתו של יהודה כלפי יוסף?
   מד יח אדני שאל באיזו דרך בוחר יהודה לספר ליוסף את הדברים?
   מד ל ונפשו קשורה בנפשו על מי מוסבת המילה "נפשו" בפירוש הרד"ק?
   מה א ולא יכל מדוע לא יכל יוסף להחזיק את עצמו מלבכות?
   מה א כל איש לאיזו מסקנה מדיע הרד"ק מהשימוש בביטוי זה ע"י יוסף?
   מה ב וישמעו מצרים כיצד שמעו אנשי בית פרעה כי יוסף בוכה?
   מה ג אני יוסף. נבהלו. מדוע נבהלו האחים מיוסף?
   מה ד גשו נא אלי רד"ק מביא שני פירושים: פשט ודרש. מהו ההבדל ביניהם?
   מה יב כי פי המדבר אליכם לפי דברי יוסף, מה היתה מטרתו הסמויה של המליץ?
   מה יד ויפול וגו' מדוע בנימין ויוסף בכו כל אחד זה על זה?
   מה טו ויבך עליהם מה לומד הרד"ק מביטוי זה ביחס לאחי יוסף?
   מה טו ואחרי כן דברו אחיו אתו מה שאלו האחים את יוסף?
   מה טז וייטב כיצד קשור אברהם אבינו לפסוק זה?
   מה יז טענו את בעירכם מהם שני הפירושים המוצעים למילה "טענו"?
   מה יט זאת עשו מדוע צווה על יוסף שלא יוציא מאתו עגלות עם תבואה?
   מה כ ועיניכם אל תחס מהו מנהג לשון הקודש בסמיכת מילים מהשורש ח.ו.ס, ומהו הקושי הלשוני והפתרון שמעלה הרד"ק?
   מה כב לאיש למי בדיוק הכוונה?
   מה כג בר מהו ההבדל בין בר, לחם ומזון?
   מה כד אל תרגזו בדרך לפי רד"ק, מדוע חשש יוסף שאחיו ירגזו בדרך?
   מה כו כי לא האמין להם מדוע בתחלה לא האמין יעקב לדברי האחים, ומה גרם לו להאמין להם?
   מה כז ותחי רוח כיצד הגיעו רז"ל מסקנה כי זו רוח נבואה?
   מו א לאלהי אביו יצחק מדוע מוזכר יצחק בפסוק זה?
   מו א לאלהי אביו יצחק מהו מיקומה הגאוגרפי של באר שבע?
   מו א לאלהי אביו יצחק מדוע יעקב אבינו זבח זבחים?
   מו ב ויאמר יעקב יעקב מדוע כפל ה' את קריאתו ליעקב?
   מו ג אשימך על מי מוסב הכינוי בפועל "אשימך"?
   מו ד ואנכי אעלך מהם שני הפירושים שמציע רד"ק למילה "אעלך"?
   מו ד ויוסף ישית ידו על עיניך מה מבשר ה' ליעקב?
   מו ז בנותיו מדוע נכתב ברבים, הרי ליעקב היתה רק בת אחת, דינה?
   מו ז ובנות בניו למי הכוונה לפי פירוש הרד"ק?
  • פרק פסוק דיבור המתחיל שאלה
   מה א להתאפק מדוע ציווה יוסף שיוציאו כל איש מעליו
   מה ב וישמעו מצרים על איזה פסוק בהמשך מבסס רלב"ג את פירושו? איזה פירוש בא לשלול הרלב"ג?
   מה ג העוד אבי חי מדוע שואל יוסף שנית שאלה זו?
   מה ה כי למחיה שלחני אלהים לפניכם מהו הרעיון העומד בבסיס פירושו של הרלב"ג? מדוע היה חשוב ליוסף לומר זאת לאחיו?
   מה יב כי פי המדבר אליכם הרי יוסף כבר נתן לאחיו מספיק ראיות, כמתואר בפירוש, שהוא אכן יוסף. א"כ, מה מתכוון יוסף להוכיח לאחיו באמצעות השימוש בביטוי זה?
   מה יט ואתה צויתה זאת עשו מדוע היה צורך בציווי פרעה בעניין העגלות? כיצד משמת עובדה זו בהסבר הסכמתו של יעקב לרדת למצרים בסופו של דבר?
   מה כד אל תרגזו בדרך מה רצה למנוע יוסף באומרו דברים אלו אל אחיו?
   מה כח אלכה ואראנו כיצד מגיע הרלב"ג למסקנה שיעקב רצה לראות את יוסף ולשוב אח"כ לארץ כנען ולא להתיישב במצרים?
   מו א ויזבח זבחים מדוע יעקב הקריב קרבנות בבאר שבע?
  • פרשת ויגש – פרק מ"ד פסוק י"ח עד פרק מ"ו פסוק ל"ד

   פרק פסוק דיבור המתחיל שאלה
   מד יח ואל יחר אפך כיצד למדים מכאן שיהודה דבר אל יוסף בלשון קשה?
   מד כ ואחיו מת מדוע גורס יהודה כי אחיו של בימין (יוסף) מת?
   מד כב ועזב את אביו ומת באיזה הקשר מוזכר מותה של רחל בדרך?
   מד לב כי עבדך ערב את הנער וגו' מדוע יהודה נכנס בדין ודברים עם יוסף יותר משאר אחיו?
   מה ב וישמע בית פרעה מהו הפירוש של "בית"? השוו לפרק מ"ה פסוק ט"ז.
   מה טז וישמע בית פרעה מהו הפירוש של "בית"? השוו לפרק מ"ד פסוק ב'.
   מה יב ועיני אחי בנימין כיצד מנסה להוכיח יוסף לאחיו שאין בלבו שנאה עליהם?
   מה כד אל תרגזו בדרך מהם שלושת הפירושים המובאים ע"י רש"י לאמרה זו?
   מה כז את כל דברי יוסף? מדוע לא נכתב "וירא את העגלות אשר שלח פרעה"?
   מו א לאלהי אביו יצחק מדוע לא נכתב "לאלהי אביו אברהם" או "לאלהי אבתיו"?
   מו ב יעקב יעקב כיצד מפרש רש"ע את הפנייה הכפולה ליעקב?
   מו ג אל תירא מרדת מצרימה מדוע ירא יעקב מהירידה הצפויה למצרים?
   מו ז ובנות בניו מיהן בנות בניו של יעקב?
   מו ח הבאים מצרימה מהו הקושי הלשוני אותו מעלה רש"י לגבי הדיבור המתחיל?
   מו טו אלה בני לאה. ואת דינה בתו מה נלמד מפירש"י "הזכרים תלה בלאה והנקבות תלה ביעקב"?
   מו טו שלשים ושלש מהו הקושי הענייני שמעלה רש"י? כיצד נפתר קושי זה?
   מו י בן הכנענית מיהי הכנענית?
   מו יט בני רחל אשת יעקב מדוע לגבי לאה, זלפה (ובהמשך) בלהה לא נאמרת מילת "אשת"?
   מו כו כל הנפש הבאה ליעקב האם המילה "הבאה" נכתבת בלשון עבר או בלשון הווה?
   מו כו כל הנפש הבאה ליעקב מהי מטרת דיונו של רש"י בהטעמות מלעיל או מלרע של המילה "באה/הבאה" בהקשר לזמנים?
   מו כט ויאסור יוסף מרכבתו מדוע יוסף עצמו אסר את הסוסים למרכבה?
   מו כט ויבך על צואריו עוד מה אמרו רבותינו על יעקב בהקשר לפסוק זה?
   מו ל אמותה הפעם מדוע אמור היה יעקב למות שתי מיתות? ומדוע אומר כעת שימות פעם אחת?
   מו לד בעבור תשבו בארץ גשן מה מנחה יוסף את האחים לומר לפרעה? מהי המטרה שברצונו להשיג?
  • פרק פסוק דיבור המתחיל שאלה
   מד כב ועזב את אביו ומת מהו תפקידה של האות ו"ו במילה "ומת"?
   מד לב כי עבדך מהי הסיבה בגינה מדבר יהודה יותר מכל אחיו?
   מה א ולא יכל יוסף להתאפק הרשב"ם פותח פירושו במילה "עוד". על איזה פסוק הוא מסתמך?
   מה ב וישמעו מצרים מהי ההבדלה בין "מצרים" ל"בית פרעה" לפי פירוש הרשב"ם?
   מה ח כי האלהים רשב"ם מפרש את המילה "כי" באחד מארבעת לשונות כי. מהו הפירוש?
   מה יב כי פי המדבר אליכם מדוע חשוב להבהיר כי דו-השיח בין יוסף לאחיו התקיים עד עתה ע"י מליץ?
   מה יט ואתה צויתה מדוע חשוב לבאר שהציווי בא מאת פרעה?
   מה כג עשרה חמרים בפעם השנייה ירדו 11 אחים למצרים. מדוע שלח יעקב רק 10 חמורים?
   מה כד וישלח את אחיו האות למ"ד דגושה במילה "וישלח". על איזו לשון בא לרמז הפועל?
   מה כז ותחי רוח יעקב מהי הסיבה לכך? כיצד השתכנע יעקב כי יוסף מושל במצרים?
  • פרק פסוק שאלה
   מה ג-ד מהם שני הספקות שמעלה בעל תולדות יצחק לגבי שאלתו של יוסף "העוד אבי חי"?
   מה ג-ד איזה ספק מתכוון יוסף להסיר מאחיו במילים "גשו נא אלי"?
   מה ג-ד באלו מילים משתמש יוסף כדי להסיר את בהלת האחים מצד ההווה ומצד העבר?
   מה יב כיצד קוש רבי יצחק קארו בין חלומות יוסף לבין הכתוב בפסוק "והנה עיניכם ראות ועיני אחי בנימין"?
   מה יב במה חולק רבי יצחק קארו על פירושו של הרמב"ן?
   מה טז מה היה לחרפה בעיני פרעה ועבדיו?
   מה כב כיצד שילם יוסף לאחיו טובה תחת רעה בנותנו להם חליפות שמלות?
   מה כב מדוע נתן יוסף לבנימין שלוש מאות כסף? כיצד תשובתו של ר' יצחק קארו משבחת את יוסף?
   מה כב כיצד קושר הפרשן בין "חמש חלפות שמלות" לבין מגילת אסתר?
   מה כד כיצד מיושב הקושי בדבריו של יוסף אל אחיו "אל תרגזו בדרך" (שני טעמים)?
   מה כו-כז מדוע נאמר "ותחי רוח יעקב"?
   מה כח כיצד מתפרשת המילה "רב לפי בעל תולדות יצחק?
   מו א מדוע יעקב זובח זבחים רק אחרי שמגיע לבאר שבע ולא בתחילת המסע?
   מו א כיצד קושר הפרשן את ההבטחה ליעקב "כי לגוי גדול אשימך" לקורות האבות אברהם ויצחק?

0 תגובות

הוסף תגובה