שאלות גלויות בפירוש רש"י לתורה – מיון לפי חומשים

 • 1) חומש בראשית
  • פרשה

   פרק

   פסוק

   ד"ה

   שאלת
   רש"י

   בראשית

   א

   א

   בראשית

   ומה טעם פתח בבראשית?

   בראשית

   א

   ה

   יום אחד

   למה כתב אחד?

   בראשית

   א

   ז

   מעל לרקיע

   ומפני מה לא נאמר
   "כי טוב" ביום שני?

   בראשית

   א

   י

   קרא ימים

   והלא ים אחד הוא ?!

   בראשית

   א

   כו

   נעשה אדם

   וכי יש ימין ושמאל
   לפניו

   בראשית

   ב

   ב

   ויכל אלהים ביום השביעי

   מה היה העולם חסר?

   בראשית

   ב

   ה

   וכל עשב השדה

   אלא על פתח הקרקע עמדו
   עד יום ו', ולמה?

   בראשית

   ב

   ה

   כי לא המטיר

   ומה טעם לא המטיר?

   בראשית

   ג

   א

   והנחש היה ערום

   מה ענין זה לכאן היה לו
   לסמוך?

   בראשית

   ג

   ז

   וידעו כי עירומים הם

   אלא מהו "וידעו כי
   עירמם הם"?

   בראשית

   ג

   ז

   עלה תאנה

   ומפני מה לא נתפרסם
   העץ?

   בראשית

   ג

   יח

   ואכלת את עשב השדה

   ומה קללה היא זו?

   בראשית

   ג

   כ

   ויקרא האדם

   סמך לו פרשת הנחש

   בראשית

   ג

   כב

   היה כאחד ממנו

   ומה היא יחידותו?

   בראשית

   ד

   כה

   וידע אדם וגו'

   ומהו "עוד"?

   בראשית

   ה

   לב

   בן חמש מאות שנה

   אמר רבי יודן: מה טעם
   כל הדורות הולידו ל-ק' שנה וזה לחמש מאות?

   בראשית

   ה

   לב

   את שם את חם ואת יפת

   והלא יפת הגדול הוא?!

   בראשית

   ו

   ג

   בשגם הוא בשר

   ומה אם יהיה אש או דבר
   קשה?

   נח

   ו

   יד

   עשה לך תבת

   הרבה רוח והצלה לפניו,
   ולמה הטריחו בבנין זה?

   נח

   ו

   יד

   עצי גופר

   כך שמו, ולמה ממין זה?

   נח

   ח

   א

   ויזכור אלהים את נח
   וגו'

   מה זכר להם, לבהמות?

   נח

   ח

   ג

   מקצה חמשים ומאת יום

   התחילו לחסור, והוא אחד
   בסיון, כיצד?

   נח

   ט

   ב

   וחתכם

   אימתי יהיה מוראכם על
   החיות?

   נח

   ט

   ו

   באדם דמו ישפך

   אם יש עדים, המיתוהו
   אתם. למה?

   נח

   ט

   יא

   והקמתי

   אעשה קיום לבריתי, ומהו
   קיומו?

   נח

   ט

   יח

   וחם הוא אבי כנען

   למה הוצרך לומר כאן?

   נח

   ט

   כג

   ופניהם אחורנית

   למה נאמר פעם שנייה?

   נח

   ט

   כה

   ארור כנען

   ומה ראה חם שסרסו?

   נח

   ט

   כז

   וישכון באהלי שם

   והיכן שרתה (השכינה)?

   נח

   יא

   ה

   בני האדם

   אלא בני מי? שמא בני
   חמורים וגמלים?

   נח

   יא

   לב

   וימת תרח בחרן

   ולמה הקדים הכתוב מיתתו
   של תרח ליציאתו של אברם?

   לך לך

   יב

   ב

   מארצך

   והלא כבר יצא משם עם
   אביו ובא עד חרן?

   לך לך

   יג

   ה

   ההלך את אברם

   מי גרם שהיה לו זאת?

   לך לך

   יד

   יב

   והוא יושב בסדום

   מי גרם לו זאת?

   לך לך

   טו

   יג

   כי גר יהיה זרעך

   משנולד יצחק עד שיצאו
   ישראל ממצרים ת' שנה, כיצד?

   לך לך

   טז

   ה

   אנכי נתתי שפחתי וגו'
   ביני וביניך

   והלא כבר הרתה, והוא
   מבשר לה שתהר?

   לך לך

   יז

   ז

   והקמותי את בריתי

   ומה היא הברית?

   לך לך

   יז

   ט

   ואתה

   ומה היא שמירתה?

   לך לך

   יז

   טז

   וברכתי אתה

   ומה היא הברכה?

   לך לך

   יז

   יט

   וקראת את שמו יצחק

    ואת בריתי אקים את יצחק, למה נאמר?

   וירא

   יח

   ב

   וירא

   מהו
   "וירא…וירא" ב' פעמים?

   וירא

   יט

   א

   בערב

   וכי כל כך שהו המלאכים
   מחברון לסדום?

   וירא

   יט

   ב

   סורו נא

   וכי דרכן של בני אדם
   ללון תחלה ואחר כך לרחוץ? ועוד, שהרי אברהם אמר להם תחלה "ורחצו
   רגליכם"?

   וירא

   יט

   כ

   העיר הזאת קרובה

   ומה היא קריבתה?

   וירא

   יט

   כט

   ויזכור אלהים את אברהם

   מהו זכירתו של אברהם על
   לוט?

   וירא

   כא

   א

   וה' פקד את שרה וגו'

   סמך פרשה זו

   וירא

   כא

   א

   כאשר דבר

   והיכן היא אמירה והיכן
   הוא דיבור?

   וירא

   כא

   ז

   היניקה בנים שרה

   ומהו בנים לשון רבים?

   וירא

   כב

   ב

   את בנך

   ולמה לא גלה לו מתחילה?

   וירא

   כב

   ד

   ביום השלישי

   למה אחר מלהראותו מיד?

   וירא

   כב

   יג

   תחת בנו

   מהו "תחת
   בנו"?

   חיי שרה

   כד

   כט

   וירץ

   למה רץ ועל מה רץ?

   חיי שרה

   כד

   נה

   ויאמר אחיה ואמה

   ובתואל היכן היה?

   תולדות

   כה

   כ

   בת בתואל מפדן ארם אחות
   לבן

   וכי עדיין לא נכתב שהיא
   בת בתואל ואחות לבן ומפדן ארם?

   תולדות

   כה

   ל

   מן האדום האדום

   ולמה עדשים?

   תולדות

   כו

   יב

   בארץ ההיא בשנה ההיא

   שניהם למה?

   תולדות

   כז

   ה

   לצוד ציד להביא

   מהו "להביא"?

   תולדות

   כז

   ט

   שני גדיי עזים

   וכי "שני גדיי
   עזים" היה מאכלו של יצחק?

   תולדות

   כז

   טו

   אשר אתה בבית

   והלא כמה נשים היו לו,
   והוא מפקיד אצל אמו?

   תולדות

   כז

   לו

   הכי קרא שמו

   למה חרד יצחק?

   תולדות

   כז

   לז

   הן גביר

   ברכה זו שביעית היא,
   והוא עושה אותה ראשונה?

   תולדות

   כח

   ט

   אחות נביות

   ממשמע שנאמר "בת
   ישמעאל", איני יודע שהיא אחות נביות?

   ויצא

   כח

   י

   ויצא

   לא היה צריך לכתוב אלא
   'וילך יעקב חרנה'. ולמה הזכיר יציאתו?

   ויצא

   כח

   כב

   והאבן הזאת אשר שמתי
   מצבה וגו'

   כשאמר לו "קום עלה
   בית אל", מה נאמר שם?

   ויצא

   כט

   יח

   ברחל בתך הקטנה

   כל הסימנים הללו, למה?

   ויצא

   כט

   כא

   מלאו ימי

   והלא קל שבקלים אינו
   אומר כן?

   ויצא

   ל

   ג

   ואבנה גם אנכי

   מהו "גם"?

   ויצא

   ל

   יא

   בא גד

   למה נקראת תבה אחת
   'בגד'?

   ויצא

   לא

   לג

   ויבא באהל רחל

   וכל כך למה?

   ויצא

   לא

   מט

   והמצפה אשר אמר וגו'

   ולמה נקרא שמה 'מצפה'?

   וישלח

   לב

   יג

   ושמתי את זרעך כחול הים

   והיכן אמר לו כן?

   וישלח

   לב

   כג

   ואת אחד עשר ילדיו

   ודינה היכן היתה?

   וישלח

   לב

   כט

   לא יעקב

   בכה המלאך ויתחנן לו.
   ומה נתחנן לו?

   וישלח

   לב

   לג

   גיד הנשה

   ולמה נקרא שמו
   "גיד הנשה"?

   וישלח

   לג

   י

   אם נא מצאתי חן בעיניך
   ולקחת מנחתי מידי כי על כן ראיתי פניך וגו'

   ולמה הזכיר לו ראיית
   המלאך?

   וישלח

   לג

   יד

   עד אשר אבא אל אדני
   שעירה

   והוא לא הלך. ואימתי
   ילך?

   וישלח

   לה

   ח

   ותמת דבורה

   מה ענין דבורה בבית
   יעקב?

   וישלח

   לה

   כב

   וישכב

   ולמה בלבל וחילל יצועו?

   וישלח

   לה

   כט

   ויגוע יצחק

   ואותה שנה שנת מאה
   ושמונה ליעקב. כיצד?

   וישלח

   לו

   ב

   בת ענה בת צבעון

   אם בת ענה, לא בת
   צבעון?

   וישלח

   לו

   כד

   את הימם

   ולמה נקרא שמם
   "ימם"?

   וישלח

   לו

   לט

   בת מי זהב

   מהו זהב?

   וישב

   לז

   יד

   מעמק חברון

   והלא חברון בהר?!

   וישב

   לז

   כה

   וגמליהם נשאים וגו'

   למה פרסם הכתוב את
   משאם?

   וישב

   לז

   לג

   חיה רעה אכלתהו

   ולמה לא גילה לו הקדוש
   ברוך הוא?

   וישב

   לז

   לה

   וכל בנתיו

   אלא מהו "וכל
   בנתיו"?

   וישב

   לח

   א

   ויהי בעת ההוא

   למה נסמכה פרשה זו לכאן
   והפסיק בפרשתו של יוסף?

   וישב

   לח

   ה

   והיה בכזיב

   דאם לא כן, מה בא
   להודיענו?

   וישב

   לח

   ז

   רע בעיני ה'

   ולמה היה ער משחית
   זרעו?

   מקץ

   מא

   נו

   על כל פני הארץ

   מי הם "פני
   הארץ"?

   מקץ

   מב

   א

   וירא יעקב כי יש שבר
   במצרים

   ומהיכן ראה, והלא לא
   ראה אלא שמע?!

   מקץ

   מב

   ד

   פן יקראנו אסון

   ובבית לא יקראנו אסון?!

   ויגש

   מו

   טו

   שלשים ושלש

   ובפרטן אי אתה מוצא אלא
   ל"ב?

   ויגש

   מז

   י

   ויברך יעקב

   ומה ברכה ברכו?

   ויחי

   מז

   כח

   ויחי יעקב

   למה פרשה זו סתומה?

   ויחי

   מט

   כח

   וזאת אשר דבר להם אביהם
   ויברך אותם

   והלא יש מהם שלא ברכם,
   אלא קנטרן?!

   ויחי

   נ

   יב

   כאשר צום

   מהו 'אשר ציוום'?

   ויחי

   נ

   טו

   ויראו אחי יוסף כי מת
   אביהם

   מהו "ויראו"?

    

 • 2) חומש שמות
  • פרשה

   פרק

   פסוק

   ד"ה

   שאלת
   רש"י

   שמות

   א

   ה

   ויוסף היה במצרים

   והלא הוא ובניו היו
   בכלל שבעים, ומה בא ללמדנו? וכי לא היינו יודעים שהוא היה במצרים?

   שמות

   א

   יא

   מסים

   ומהו המס?

   שמות

   א

   יט

   כי חיות הנה

   והיכן משולות לחיות?

   שמות

   א

   כ

   וייטב אלהים למילדת

   מהו הטובה?

   שמות

   ב

   ה

   על יד היאור

   כי למה לנו לכתוב
   "ונערותיה הלכת"?

   שמות

   ב

   ו

   ותפתח ותראהו

   את מי ראתה?

   שמות

   ב

   יא

   ויגדל משה

   והלא כבר כתב
   "ויגדל הילד"?

   שמות

   ב

   כג

   ויהי בימים הרבים ההם

   ולכך נסמכו פרשיות הללו

   שמות

   ג

   י

   ועתה לכה ואשלחך אל
   פרעה

   ואם תאמר: מה תועיל?

   שמות

   ג

   טז

   את זקני ישראל

   מיוחדים לישיבה. ואם
   תאמר: זקנים סתם, היאך אפשר לו לאסוף זקנים של ס' ריבוא?

   שמות

   ד

   יט

   כי מתו כל האנשים

   מי הם?

   שמות

   ד

   כד

   ויבקש המיתו

   ומפני מה נענש מיתה?

   שמות

   ה

   יד

   ויכו שטרי בני ישראל

   למה "ויכו"?

   וארא

   ו

   יג

   ואל פרעה מלך מצרים

   ודבר הציווי, מהו?

   וארא

   ו

   טז

   ושני חיי לוי וגו'

   למה נמנו שנותיו של
   לוי?

   וארא

   ח

   יא

   כאשר דבר ה'

   והיכן דבר?

   וארא

   ח

   יז

   את הערוב

   ויש טעם בדבר באגדה,
   בכל מכה ומכה: למה זו ולמה זו?

   וארא

   ט

   י

   באדם ובבהמה

   ואם תאמר: מאין היו להם
   הבהמות? והלא כבר נאמר: "וימת כל מקנה מצרים"?

   בא

   י

   כב

   ויהי חשך אפלה שלשת
   ימים וגו'

   ולמה הביא עליהם חושך?

   בא

   יא

   ה

   עד בכור השבי

   למה לקו השבויים?

   בא

   יא

   ה

   מבכור פרעה עד בכור
   השפחה

   ולמה לקו בני השפחות?

   בא

   יב

   ב

   הזה

   וכיצד הראהו?

   בא

   יב

   ג

   דברו אל כל עדת

   וכי אהרן מדבר, והלא
   כבר נאמר: "ואתה תדבר"?

   בא

   יב

   ו

   והיה לכם למשמרת

   ומפני מה הקדים לקיחתו
   לשחיטתו ארבעה ימים, מה שלא ציווה כן בפסח דורות?

   בא

   יב

   ו

   ושחטו אתו וגו'

   וכי כולן שוחטין?

   בא

   יב

   ט

   במים

   מנין לשאר משקין?

   בא

   יב

   יב

   כל בכור בארץ מצרים

   אף בכורות אחרים והם
   במצרים, ומנין אף בכורי מצרים שבמקומות אחרים?

   בא

   יב

   יד

   וחגתם אותו

   ואיזה יום יצאו?

   בא

   יב

   טו

   שבעת ימים מצות תאכלו

   מנין אף ששה רשות?

   בא

   יב

   יח

   עד יום האחד ועשרים

   למה נאמר? והלא כבר
   נאמר: "שבעת ימים"?…לילות, מנין?

   בא

   יב

   יט

   לא ימצא בבתיכם

   מנין לגבולין?

   בא

   יב

   יט

   כי כל אוכל מחמצת

   והלא כבר ענש על החמץ?

   בא

   יב

   כב

   מן הדם אשר בסף

   למה חזר ושנאו?

   בא

   יב

   כה

   כאשר דבר

   והיכן דבר?

   בא

   יב

   כח

   וילכו ויעשו בני ישראל

   וכי כבר עשו? והלא מראש
   חודש נאמר להם?

   בא

   יב

   כח

   כאשר צוה ה' את משה
   ואהרן

   ומהו "כן
   עשו"?

   בא

   יב

   לב

   גם צאנכם גם בקרכם קחו

   מהו "כאשר
   דברתם"?

   בא

   יב

   לט

   וגם צדה לא עשו להם

   מה שכר מפורש אחריו?

   בא

   יב

   מז

   כל עדת ישראל יעשו אותו

   למה נאמר?

   בא

   יג

   ד

   בחדש האביב

   וכי לא היינו יודעים
   באיזה חודש יצאו?

   בא

   יג

   ה

   את העבודה הזאת

   והלא כבר נאמר למעלה:
   "והיה כי תבאו אל הארץ וגו'", ולמה חזר ושנאה?

   בא

   יג

   יא

   נשבע לך

   והיכן נשבע לך?

   בשלח

   יג

   יט

   השבע השביע

   ולמה לא השביע לבניו
   שישאוהו לארץ כנען מיד, כמו שהשביע יעקב?

   בשלח

   יג

   כא

   לנחתם הדרך

   ומי הוא השליח?

   בשלח

   יד

   ז

   וכל רכב מצרים

   ומהיכן היו הבהמות
   הללו?…משל מי היו?

   בשלח

   יד

   י

   ופרעה הקריב

   היה לו לכתוב 'ופרעה
   קרב'. מהו הקריב?

   בשלח

   יד

   יב

   אשר דברנו אליך במצרים

   והיכן דברו?

   בשלח

   טו

   ו

   ימינך ה' נאדרי בכח

   ופשוטו של מקרא: ימינך
   הנאדרת בכח, מה מלאכתה?

   בשלח

   טו

   ז

   תהרס

   ומי הם הקמים
   כנגדו?…ומה היא ההמיה?

   בשלח

   טו

   טו

   אלופי אדום אילי מואב

   והלא לא היה עליהם לירא
   כלום, שהרי לא עליהם הולכים?

   בשלח

   טו

   יז

   מקדש

   ואימתי ייבנה בשתי
   ידיים?

   בשלח

   טו

   כ

   ותקח מרים הנביאה

   היכן נתנבאה?

   בשלח

   טז

   ח

   בשר לאכול

   ומה ראה להוריד לחם
   בבוקר ובשר בערב?

   בשלח

   טז

   כב

   לקטו לחם משנה

   שאם להגיד ששניים היו,
   והלא כתיב "שני העמר לאחד"?

   בשלח

   טז

   לה

   ארבעים שנה

   והלא חסר ל' יום?

   בשלח

   יז

   ח

   ויבא עמלק וגו'

   סמך פרשה זו למקרא זה

   בשלח

   יז

   ט

   בחר לנו

   לי ולך, השווהו לו.
   מכאן אמרו חכמים…מנין?…מנין?

   בשלח

   יז

   יא

   כאשר ירים משה ידו

   וכי ידיו של משה נוצחות
   היו במלחמה וכו'?

   בשלח

   יז

   טז

   כי יד על כס יה

   ומהו "כס",
   ולא נאמר 'כסא', ואף השם נחלק לחציו?…מהו אומר אחריו?

   יתרו

   יח

   א

   וישמע יתרו

   מה שמועה שמע ובא?

   יתרו

   יח

   א

   יתרו

   ומהו אומר "ותבאנה
   אל רעואל אביהן"?

   יתרו

   יח

   ז

   וישתחו וישק לו

   כשהוא אומר: "איש
   לרעהו", מי הקרוי איש?

   יתרו

   יח

   יב

   ויבא אהרן וגו'

   ומשה, היכן הלך?

   יתרו

   יח

   יג

   ויהי ממחרת

   ומהו ממחרת?…היכן
   מצינו שחזר?

   יתרו

   יט

   א

   ביום הזה

   מהו "ביום
   הזה"?

   יתרו

   יט

   ב

   ויסעו מרפידים

   למה הוצרך לחזור ולפרש
   מהיכן נסעו? והלא כבר כתוב שברפידים היו חונים, בידוע שמשם נסעו?

   יתרו

   יט

   ח

   וישב משה את דברי העם
   וגו'

   וכי צריך היה משה
   להשיב?

   יתרו

   יט

   יט

   הולך וחזק מאד

   ולמה כך?

   יתרו

   כ

   ב

   אשר הוצאתיך מארץ מצרים

   ולמה אמר לשון יחיד,
   "אלהיך"?

   יתרו

   כ

   ג

   לא יהיה לך

   למה נאמר?…מנין שלא
   יקיים?

   יתרו

   כ

   ז

   לשוא

   אי זהו שבועת שוא?

   יתרו

   כ

   י

   אתה ובנך ובתך

   אלו קטנים או אינו אלא
   גדולים?

   יתרו

   כ

   טו

   וכל העם רואים

   מלמד שלא היה בהם אחד
   סומא. ומנין שלא היה בהם אלם?…ומנין שלא היה בהם חרש?

   משפטים

   כא

   א

   ואלה המשפטים

   ולמה נסמכה פרשת דינים
   לפרשת מזבח?

   משפטים

   כא

   ב

   כי תקנה

   ומה אני מקים "כי
   תקנה"?

   משפטים

   כא

   ו

   ורצע אדוניו את אזנו
   במרצע

   ומה ראה אוזן להירצע
   מכל שאר איברים שבגוף?…רבי שמעון היה דורש מקרא זה כמין חומר: מה נשתנו דלת
   ומזוזה מכל כלים שבבית?

   משפטים

   כא

   ז

   לא תצא כצאת העבדים

   ומהו "לא תצא כצאת
   העבדים"?

   משפטים

   כא

   ח

   והפדה

   ומה הוא מקום שהוא נותן
   לה?…כיצד?

   משפטים

   כא

   יא

   ואם שלש אלה לא יעשה לה

   ומה הן השלוש?

   משפטים

   כא

   יא

   ויצאה חנם

   ומה היא היציאה?…ומהו
   האמור כאן "ויצאה חנם"?

   משפטים

   כא

   יב

   מכה איש ומת

   למה נאמר?…הכה את
   האשה ואת הקטן, מנין?

   משפטים

   כא

   יג

   והאלהים אנה לידו

   ולמה תצא זאת
   מלפניו?…והיכן אמרה תורה…במה הכתוב מדבר?

   משפטים

   כא

   יג

   ושמתי לך מקום

   אף במדבר שינוס שמה.
   ואי זה מקום קולטו?

   משפטים

   כא

   יד

   וכי יזיד

   למה נאמר?

   משפטים

   כא

   טז

   וגנב איש ומכרו

   למה
   נאמר?…מנין?…מנין?

   משפטים

   כא

   יז

   ומקלל אביו ואמו

   למה נאמר?…אשה שקללה
   את אביה, מנין?…אם כן, למה נאמר "איש אשר יקלל"?

   משפטים

   כא

   יח

   וכי יריבון אנשים

   למה נאמר?

   משפטים

   כא

   יט

   ונקה המכה

   וכי תעלה על דעתך
   שייהרג זה שלא הרג?

   משפטים

   כא

   כא

   אך אם יום או יומים
   יעמוד לא יוקם

   אם על יום אחד הוא
   פטור, על יומיים לא כל שכן?

   משפטים

   כא

   כו

   תחת עינו

   ולמה נאמר "שן
   ועין"?

   משפטים

   כא

   כט

   והמית איש וגו'

   ובעיטה, מנין?

   משפטים

   כא

   לג

   או כי יכרה

   למה נאמר? אם על הפתיחה
   חייב, על הכרייה לא כל שכן?

   משפטים

   כא

   לה

   ומכרו את השור וגו'

   ולמה אמר הכתוב בלשון
   הזה ואל אמר 'ישלם חציו'?

   משפטים

   כב

   ח

   ישלם שנים לרעהו

   ואימתי?

   משפטים

   כב

   יד

   אם שכיר הוא

   לפיכך נחלקו בו חכמי
   ישראל: שוכר, כיצד משלם?

   משפטים

   כב

   יט

   יחרם

   למה נאמר
   "יחרם"? ולא כבר נאמרה בו מיתה במקום אחר?

   משפטים

   כב

   כד

   אם כסף תלוה את עמי

   ולאיזה מעמי…ולאיזה
   עני?

   משפטים

   כב

   כח

   בכור בניך תתן לי

   לפדותו בחמש סלעים מן
   הכהן. והלא כבר ציווה עליו במקום אחר?

   משפטים

   כג

   ה

   עזב תעזב עמו

   הא כיצד?

   משפטים

   כג

   ז

   ונקי וצדיק אל תהרג

   מנין ליוצא מבית דין
   חייב ואמר אחד: 'יש לי ללמד עליו זכות' שמחזירין אותו?

   משפטים

   כג

   יט

   ראשית בכורי אדמתך

   כיצד?

   משפטים

   כד

   ו

   ויקח משה חצי הדם

   מי חילקו?

   תרומה

   כה

   ה

   ועצי שטים

   ומאין היו להם במדבר?

   תרומה

   כה

   כא

   ואל הארון תתן את העדת

   לא ידעתי למה נכפל,
   שהרי כבר נאמר: "ונתת אל הארן את העדת"?

   תרומה

   כו

   טו

   ועשית את הקרשים

   מהו הקרשים?

   תרומה

   כו

   לה

   ושמת את השלחן

   כיצד?

   תרומה

   כז

   א

   ועשית את המזבח וגו'
   ושלש אמות קומתו

   ומה אני מקים:
   "שלש אמות קמתו"?

   תרומה

   כז

   ה

   כרכב המזבח

   הא, מה אני מקיים:
   "ושלש אמות קמתו"?…איזהו כרכוב?

   תצוה

   כח

   כג

   על החושן

   ולא יתכן לומר שתהא
   תחילת עשייתן עליו, שאם כן מהו שחוזר ואומר: "ונתת את שתי הטבעות"?
   והלא כבר נתונים בו?

   תצוה

   כט

   כד

   על כפי אהרן וגו' והנפת

   שניהם עסוקין בתנופה –
   הבעלים והכהן – הא כיצד?

   תצוה

   כט

   לז

   והיה המזבח קדש

   ומה היא קדושתו?

   תצוה

   כט

   מג

   בכבודי

   והיכן דבר?

   תצוה

   ל

   ו

   לפני הפרכת

   שמא תאמר: משוך מכנגד
   הארון לצפון או לדרום?

   כי תשא

   ל

   טז

   ונתת אותו על עבודת אהל
   מועד

   ואם תאמר…והלא בשתי
   שנים היו, ואי אפשר שלא היו בשעת מנין הראשון בני י"ט שנה שלא נמנו,
   ובשנייה נעשו בני כ'?

   כי תשא

   ל

   יט

   את ידיהם ואת רגליהם

   כיצד קידוש ידיים
   ורגליים?

   כי תשא

   ל

   כג

   מחציתו חמשים ומאתים

   אם כן, למה נאמר בו
   חצאין?

   כי תשא

   ל

   כט

   וקדשת אותם

   ומה היא קדושתם?

   כי תשא

   לב

   י

   הניחה לי

   עדיין אל שמענו שהתפלל
   משה עליהם, והוא אומר: "הניחה לי"?

   כי תשא

   לב

   כז

   כה אמר וגו'

   והיכן אמר?

   כי תשא

   לד

   כא

   בחריש ובקציר תשבות

   למה נזכר חריש וקציר?

   כי תשא

   לד

   כט

   כי קרן

   ומהיכן זכה משה לקרני
   ההוד?

   ויקהל

   לה

   כז

   והנשאם הביאו

   אמר רבי נתן: מה ראו
   נשיאים להתנדב בחנוכת המזבח בתחלה, ובמלאכת המשכן לא התנדבו בתחלה?

   פקודי

   לח

   כו

   לשש מאות אלף וגו'

   כיצד?

   פקודי

   לט

   לא

   לתת על המצנפת מלמעלה

   ומהו "על המצנפת
   מלמעלה"?…ובמה יקשרנו?

    

 • 3) חומש ויקרא
  • פרשה

   פרק

   פסוק

   ד"ה

   שאלת
   רש"י

   ויקרא

   א

   א

   ויקרא אל משה

   ומה היו הפסקות משמשות?

   ויקרא

   א

   א

   מאהל מועד

   אם כן, למה נאמר
   "מאהל מעד"?…אם כן, למה נאמר "עד החצר החיצנה"?

   ויקרא

   א

   ב

   אדם

   למה נאמר?

   ויקרא

   א

   ג

   אל פתח אהל מועד

   מהו אומר: יקריב יקריב?

   ויקרא

   א

   ג

   יקריב אותו

   הא כיצד?

   ויקרא

   א

   ד

   ונרצה לו

   על מה הוא מרצה לו?

   ויקרא

   א

   ח

   ואת הפדר

   למה נאמר?

   ויקרא

   א

   י

   ואם מן הצאן

   ו"ו מוסיף על כנין
   ראשון. ולמה הפסיק?

   ויקרא

   א

   יז

   בכנפיו

   ולמה אמר הכתוב:
   "והקטיר"?

   ויקרא

   ב

   א

   ונפש כי תקריב

   מי דרכו להתנדב מנחה?

   ויקרא

   ב

   א

   ונתן עליה לבונה

   ומה ראית לומר כן?

   ויקרא

   ב

   ב

   מלא קמצו

   הא כיצד?

   ויקרא

   ב

   יב

   קרבן ראשית תקריבו

   מה יש לך להביא מן
   השאור ומן הדבש?

   ויקרא

   ג

   ט

   חלבו

   המובחר שבו. ומהו זה?

   ויקרא

   ד

   ג

   פר

   הא כיצד?

   ויקרא

   ד

   י

   כאשר יורם

   וכי מה פרש בזבח השלמים
   שלא פרש כאן?

   ויקרא

   ד

   יט

   ואת כל חלבו ירים

   ומפני מה לא נתפרשו בו?

   ויקרא

   ה

   ח

   והקריב את אשר לחטאת
   ראשונה

   למה הדבר דומה?

   ויקרא

   ה

   יח

   אשר שגג והוא לא ידע

   הא למה זה דומה?

   צו

   ו

   ה

   וערך עליה העולה

   מנין שלא יהא דבר קודם
   על המערכה לתמיד של שחר?

   צו

   ו

   ז

   וזאת תורת המנחה

   מנחת כהנים שהיא כליל,
   מנין?

   צו

   ו

   ט

   במקום קדש

   ואיזהו?

   צו

   ו

   יא

   כל זכר

   אפילו בעל מום. למה
   נאמר?

   צו

   ז

   ט

   לכהן המקריב אתה וגו'

   הא כיצד?

   צו

   ז

   טו

   לא יניח ממנו עד בוקר

   אם כן, למה אמרו
   "עד חצות"?

   צו

   ז

   ל

   את אשי ה'

   ומה הן האשים?

   צו

   ז

   ל

   את החלב על החזה יביאנו

   ואת החזה למה מביא?

   שמיני

   ט

   כג

   ויבא משה ואהרן וגו'

   למה נכנסו?…למה נכנס
   משה עם אהרן?

   שמיני

   י

   ג

   הוא אשר דבר וגו'

   היכן דבר?

   שמיני

   י

   ט

   בבאכם אל אהל מועד

   אין לי אלא בבואם
   להיכל. בגישתם למזבח, מנין?

   שמיני

   י

   יד

   תאכלו במקום טהור

   וכי את הראשונים אכלו
   במקום טמא?

   שמיני

   י

   טו

   שוק התרומה וחזה התנופה

   ולמה חלקן הכתוב תרמה
   בשוק, ותנופה בחזה?

   שמיני

   י

   יז

   מדוע לא אכלתם את החטאת
   במקום הקדש

   וכי חוץ לקודש אכלוה?
   והלא שרפוה? ומהו אומר "במקום הקדש"?

   שמיני

   י

   יט

   וידבר אהרן

   אפשר משה קצף על אלעזר
   ועל איתמר, ואהרן מדבר?

   שמיני

   י

   יט

   הן היום הקריבו

   מהו אומר?

   שמיני

   יא

   א

   לאמר אליהם

   אמר שאמר לאלעזר
   ולאיתמר. או אינו אלא לאמר לישראל?

   שמיני

   יא

   ג

   אתה תאכלו

   ולא בהמה טמאה. והלא
   באזהרה היא?

   שמיני

   יא

   יב

   כל אשר אין לו וגו'

   השירן במים, מנין?

   שמיני

   יא

   יט

   החסידה

   ולמה נקרא שמה חסידה?

   שמיני

   יא

   יט

   הדוכיפת

   ולמה נקרא שמו דוכיפת?

   שמיני

   יא

   לד

   מכל האכל אשר יאכל

   ומהו אומר: "אר
   יבוא עליו מים"?

   שמיני

   יא

   מז

   בין הטמא ובין הטהור

   צריך לומר בין חמור
   לפרה? והלא כבר מפורשים הם?

   תזריע

   יב

   ז

   והקריבו

   ואי זה הוא?

   תזריע

   יג

   יד

   וביום הראות בו בשר חי

   אם צמחה בו מחיה, הרי
   כבר פרש שהמחיה סימן טומאה?

   תזריע

   יג

   כד

   מחית המכוה

   ולמה חלקן הכתוב?

   תזריע

   יג

   לג

   אחרי טהרתו

   מנין אף בסוף שבוע
   ראשון ובסוף שבוע שני?

   תזריע

   יג

   לז

   ושער שחר

   מנין אף הירוק והאדום
   שאינו צהוב?

   תזריע

   יג

   מו

   בדד ישב

   ואמרו רבותינו: מה
   נשתנה משאר טמאים לישב בדד?

   תזריע

   יג

   נד

   את אשר בו הנגע

   הא כיצד?

   תזריע

   יג

   נה

   קרחתו

   מנין לפריחה בבגדים
   שהיא טהורה?

   מצורע

   יד

   ד

   ושני תולעת ואזוב

   מה תקנתו ויתרפא?

   מצורע

   יד

   ה

   על מים חיים

   וכמה הן?

   מצורע

   יד

   יג

   במקום אשר ישחט וגו'

   והלא כבר נאמר בתורת
   אשם בפרשת 'צו את אהרן' שהאשם טעון שחיטה בצפון?

   מצורע

   יד

   לו

   ולא יטמא כל אשר בבית

   ועל מה חסה תורה?

   מצורע

   יד

   מד

   ובא הכהן וראה והנה פשה

   ומה יעשה לו?…ומנין
   שאם עמד בזה ובזה, חולץ וקוצה וטח ונותן לו שבוע?…במה הכתוב מדבר?

   מצורע

   יד

   מח

   וראה והנה לא פשה

   מה יעשה לו?

   מצורע

   טו

   ג

   או החתים

   הא כיצד?

   מצורע

   טו

   יב

   וכלי חרש אשר יגע בו
   הזב

   כדאיתא בתורת כהנים: עד
   איזהו מגעו שהוא ככולו?

   מצורע

   טו

   לב

   זאת תורת הזב

   בעל ראיה אחת. ומהו
   תורתו?

   אחרי מות

   יז

   יג

   אשר יצוד

   אין לי אלא ציד. אוזין
   ותרנגולין, מנין?

   אחרי מות

   יח

   ג

   ובחקתיהם לא תלכו

   מה הניח הכתוב שלא אמר?

   אחרי מות

   יח

   ז

   ערות אביך

   זו אשת אביך. או אינו
   אלא כמשמעו?

   אחרי מות

   יח

   יד

   ערות אחי אביך לא תגלה

   ומה היא ערותו?

   קדושים

   יט

   ג

   איש אמו ואביו תיראו

   ומדרשו: אין לי אלא
   איש. אשה, מנין?…אם כן, למה נאמר "איש"?

   קדושים

   יט

   ג

   אני ה' אלהיכם

   איזהו מורא?…ואיזהו
   כבוד?

   קדושים

   יט

   י

   לא תעולל

   איזהו עוללות?

   קדושים

   יט

   יא

   ולא תכחשו

   אזהרה, מנין?

   קדושים

   יט

   יא

   ולא תשקרו

   אזהרה, מנין?

   קדושים

   יט

   יב

   ולא תשבעו בשמי

   יכול לא יהא חיב אלא על
   שם המיוחד? מנין לרבות כל הכינויין?

   קדושים

   יט

   יד

   לא תקלל חרש

   אין לי אלא חרש. מנין
   לרבות כל אדם?

   קדושים

   יט

   יט

   ובגד כלאים

   למה נאמר?

   קדושים

   יט

   כג

   שלש שנים יהיה לכם
   ערלים

   מאימתי מונה לו?

   קדושים

   יט

   לב

   והדרת פני זקן

   איזהו הידור?

   קדושים

   יט

   לה

   לא תעשו עול במשפט

   ומהו "משפט"
   השנוי כאן?

   קדושים

   כ

   ג

   כי מזרעו נתן למלך

   בן בנו ובן בתו,
   מנין?…זרע פסול, מנין?

   קדושים

   כ

   ה

   ובמשפחתו

   אמר רבי שמעון: וכי
   משפחה מה חטאה?

   קדושים

   כ

   יד

   ישרפו אתו ואתהן

   ומהו "אתהן"?

   קדושים

   כ

   כה

   והבדלתם בין הבהמה
   הטהורה לטמאה

   וכמה בין רובו לחציו?

   אמור

   כא

   ד

   לא יטמא בעל בעמיו
   להחלו

   ובאיזה 'שאר' אמרתי?

   אמור

   כא

   ה

   לא יקרחו קרחה

   על מת. והלא אף ישראל
   הוזהרו על כך?

   אמור

   כא

   כ

   גרב וילפת

   ולמה נקראת
   "ילפת"?

   אמור

   כב

   י

   תושב כהן ושכיר

   ואיזהו
   "תושב"?…ואיזהו "שכיר"?

   אמור

   כב

   כג

   לא ירצה

   איזה הקדש בא לרצות?

   אמור

   כב

   כט

   לרצנכם תזבחו

   ומהו הרצון?

   אמור

   כג

   ג

   ששת ימים

   מה ענין שבת אצל
   מועדות?

   אמור

   כג

   ח

   והקרבתם אשה וגו'

   הם המוספים האמורים
   בפרשת פנחס. ולמה נאמרו כאן?

   אמור

   כג

   כב

   ובקצרכם

   אמר רבי אבדימי ברבי
   יוסף: מה ראה הכתוב לתנה באמצע הרגלים? פסח ועצרת מכאן, וראש השנה ויום הכיפורים
   והחג מכאן?

   אמור

   כד

   י

   ויצא בן אשה ישראלית

   מהיכן יצא?

   אמור

   כד

   יז

   ואיש כי יכה

   אשה וקטן, מנין?

   בהר

   כה

   א

   בהר סיני

   מה ענין שמיטה אצל הר
   סיני?

   בהר

   כה

   י

   וקראתם דרור

   אמר רבי יהודה: מהו
   לשון "דרור"?

   בהר

   כה

   י

   יובל הוא

   שנה זאת מובדלת משאר
   שנים בנקיבת שם לה לבדה. ומה שמה?

   בהר

   כה

   יג

   תשובו איש אל אחזתו

   והרי כבר נאמר:
   "ושבתם איש אל אחזתו"?

   בהר

   כה

   יד

   וכי תמכרו וגו'

   ומנין שאם באת לקנות,
   קנה מישראל חברך?

   בהר

   כה

   יז

   ולא תונו איש את עמיתו

   ואם תאמר:מי יודע אם
   נתכוונתי לרעה?

   בהר

   כה

   כו

   ואיש כי לא יהיה לו
   גואל

   וכי יש לך אדם בישראל
   שאין לו גואלים?

   בהר

   כה

   לה

   והחזקת בו

   למה זה דומה?

   בהר

   כה

   מא

   הוא ובניו עמו

   אמר רבי שמעון: אם הוא
   נמכר – בניו, מי מכרן?

   בהר

   כה

   מד

   ועבדך ואמתך אשר יהיו
   לך

   אם תאמר:אם כן, במה
   אשתמש?

   בהר

   כה

   מז

   וכי תשיג יד גר ותושב
   עמך

   מי גרם לו שיעשיר?

   בחוקותי

   כו

   ג

   אם בחקתי תלכו

   יכול זה קיום
   המצוות?…הא מה אני מקים "אם בחקתי תלכו"?

   בחוקותי

   כו

   ח

   חמשה מאה ומאה רבבה

   והלא לא צריך לומר,
   אלא:"ומאה מכם שני אלפים ירדפו"?

   בחוקותי

   כו

   ט

   ופניתי אליכם

   משל למה הדבר דומה?

   בחוקותי

   כו

   יז

   בהלה

   מכה המבהלת את הבריות.
   ואיזו?

   בחוקותי

   כו

   יז

   וזרעתם לריק זרעכם

   הא כיצד?

   בחוקותי

   כו

   כב

   ושכלה אתכם

   בהמה שאין דרכה בכך,
   מנין?

   בחוקותי

   כו

   מב

   וזכרתי את בריתי יעקוב

   למה נמנו
   אחורנית?…ולמה לא נאמרה זכירה ביצחק?

   בחוקותי

   כז

   יח

   וחשב לו הכהן את הכסף
   על פי השנים הנותרות

   כפי חשבון. כיצד?

   בחוקותי

   כז

   כח

   אך כל חרם וגו'

   ומה אני מקים:"כל
   חרם בישראל יהיה לך"?

    

 • 4) חומש במדבר
  • פרשה

   פרק

   פסוק

   ד"ה

   שאלת
   רש"י

   במדבר

   ג

   ו

   ושרתו אותו

   ומהו השירות?

   במדבר

   ג

   לב

   ונשיא נשיאי הלוי

   ועל מה היא נשיאותו?

   במדבר

   ג

   לט

   שנים ועשרים אלף

   ולמה לא כללן עם השאר
   ויפדו את הבכורות, ולא יהיו זקוקים השלושה ושבעים ומאתים בכורות העודפים על
   המנין לפדיון?

   נשא

   ד

   כז

   על פי אהרן ובניו

   ואיזה מהבנים ממונה
   עליהם?

   נשא

   ה

   ח

   להשיב האשם אליו

   ואמרו רבותינו: וכי יש
   לך אדם בישראל שאין לו גואלים: או בן או בת או אח או שאר בשר הקרוב ממשפחת אביו
   למעלה עד יעקב?

   נשא

   ה

   ט

   וכל תרומה וגו'

   אמר רבי ישמעאל: וכי
   תרומה מקריבין לכהן? והלא הוא המחזר אחירה לבית הגרנות?

   נשא

   ה

   יח

   והעמיד הכהן וגו'

   והלא כבר נאמר
   "והעמידה לפני ה'"?

   נשא

   ה

   יט

   והשביע וגו'

   ומה היא השבועה?

   נשא

   ו

   ב

   כי יפלא

   יפריש. למה נסמכה פרשת
   נזיר לפרש סוטה?

   נשא

   ו

   כד

   וישמרך

   מה הנאה יש לו במתנה
   זו?

   נשא

   ז

   ג

   ויקריבו אותם לפני
   המשכן

   אמר רבי נתן: מה ראו
   הנשיאים להתנדב כאן בתחלה ובמלאכת המשכן לא התנדבו תחלה?

   נשא

   ז

   יט

   הקרב את קרבנו

   ומהו "הקריב,
   הקרב" שתי פעמים?

   נשא

   ז

   פד

   ביום המשח אותו

   בו ביום שנמשח – הקריב.
   ומה אני מקים "אחרי המשח"?

   נשא

   ז

   פו

   כפות זהב שתים עשרה

   למה נאמר?

   בהעלותך

   ח

   ב

   בהעלתך

   למה נסמכה פרשת המנורה
   לפרשת הנשיאים?

   בהעלותך

   ח

   ב

   יאירו שבעת הנרות

   ששה שעל ששת
   הקנים…ולמה?

   בהעלותך

   ח

   כד

   מבן חמש ועשרים

   ובמקום אחר
   אומר:"מבן שלושים שנה". הא כיצד?

   בהעלותך

   ט

   א

   בחדש הראשון

   ולמה לא פתח בזו?

   בהעלותך

   ט

   ד

   וידבר משה וגו'

   והלא כבר
   נאמר:"וידבר משה את מועדי ה'"

   בהעלותך

   ט

   ו

   לפני משה ולפני אהרן

   ולא יתכן לומר זה אחר
   זה, שאם משה לא היה יודע, אהרן, מנין לו?

   בהעלותך

   י

   לב

   והיה הטוב ההוא וגו'

   מה טובה היטיבו לו?

   בהעלותך

   י

   לה

   ויהי בנסוע הארון

   ולמה נכתב כאן?

   בהעלותך

   י

   לה

   משנאיך

   ומי הם?

   בהעלותך

   יא

   ד

   מי יאכלנו בשר

   וכי לא היה להם בשר?