ריבוע קסם של מספרים פריקים

119

114

121

120

118

116

115

122

117