ריבוע קסם למחצה

ריבוע קסם, שבו השורות והטורים בלבד מסתכמים בקבוע, אבל לא שני האלכסונים, או אפילו לא אחד מהם.

3

21

19

12

10

9

2

25

18

11

15

8

1

24

17

16

14

7

5

23

22

20

13

6

4