ריבוע הטרומג'יק

ריבוע שהטורים, השורות ושני האלכסונים הראשיים שבו מסתכמים
בסכומים שונים (לא בהכרח עוקבים).
צורה מיוחדת (תת-סוג) של ריבועים כאלה הם ריבועי האנטי-מגי'ק.
 

25

24

23

22

21

10

9

8

7

20

11

2

1

6

19

12

3

4

5

18

13

14

15

16

17