פירוש הרשב"ם עה"ת: הפניות יוצאות בספר "דייקות מרבנו שמואל" – מיון לפי סדר המקראות

 

ספר "דייקות מרבנו שמואל"

הפניה

ID פרק שם הפרק נושא ספר פרק פסוק סדרה פרשה
607 ח צורות ההקשר וההפסק ניקוד ויו החיבור ולמד השימוש בהקשר ובהפסק בראשית א ו תורה בראשית
347 ג הסמיכות שמות שהאות השנייה בהם דגושה בראשית ג טז תורה בראשית
545 ו הקמץ הקטן והחולם מקרה נוסף בו חולם הופך לקמץ קטן בראשית ג כא תורה בראשית
331 ג הסמיכות צורת הסמיכות של שמות עצם חד-הברתיים ושל הבינוני, קל, ע"ו בראשית ד י תורה בראשית
346 ג הסמיכות שמות שהאות השנייה בהם דגושה בראשית ה כט תורה בראשית
83 א הגזרות העלולות צורות פועל דו-משמעיות בראשית ו ט תורה נח
17 א הגזרות העלולות עקרון האופוזיציה בנטיית העתיד של שורשי ע"ו, פ"י ול"ה בבניינים קל והפעיל בראשית ז כג תורה נח
454 ד אותיות הגרון ניקוד הא הפעיל בצורות העבר של ע"ו, כאשר פה"פ היא אות גרון בראשית יא ו תורה נח
235 ב גזרת השלמים הבחנה בין ויו ההיפוך לבין ויו החיבור בצורות העתיד, מדבר, עפ"י ניקודן בראשית יב ג תורה לך לך
257 ב גזרת השלמים צורות מיוחדות בהן חסר דגש חזק בראשית יב טו תורה לך לך
513 ה צורות הזכר וצורות הנקבה אי-התאמה בין הנושא לנשוא במין או במספר בראשית יג ו תורה לך לך
623 ח צורות ההקשר וההפסק ניקוד אותיות השימוש לפני צורות מיודעות ובלתי-מיודעות בראשית יג י תורה לך לך
24 א הגזרות העלולות עקרון האופוזיציה בנטיית העתיד של שורשי ע"ו, פ"י ול"ה בבניינים קל והפעיל בראשית יד טז תורה לך לך
575 ז צורות העבר וצורות בעתיד שימוש הזמנים במקרא בראשית יד כב תורה לך לך
62 א הגזרות העלולות צורות הבינוני והציווי של שורשי ע"ו וע"ע בבניין התפעל בהשוואה לפיעל, קל והפעיל בראשית טו א תורה לך לך
297 ג הסמיכות נטיית משקל קטל בראשית טו יח תורה לך לך
145 א הגזרות העלולות צורות העתיד של שורשי ע"ע בבניין נפעל בראשית טז ד תורה לך לך
77 א הגזרות העלולות הבחנה בין צורות ציווי ובין שמות פעולה וצורות מקור של שורשי ע"ו עפ"י הטעם בראשית טז ט תורה לך לך
82 א הגזרות העלולות צורות פועל דו-משמעיות בראשית יז א תורה לך לך
301 ג הסמיכות צורת הסמיכות של שמות העצם המלעליים בראשית יז ח תורה לך לך
98 א הגזרות העלולות הערה בדבר קיומם של זוגות שורשים: פ"י/ע"ו, פ"נ/ע"ו בראשית יז יא תורה לך לך
99 א הגזרות העלולות הערה בדבר קיומם של זוגות שורשים: פ"י/ע"ו, פ"נ/ע"ו בראשית יז יג תורה לך לך
96 א הגזרות העלולות הערה בדבר קיומם של זוגות שורשים: פ"י/ע"ו, פ"נ/ע"ו בראשית יז כג תורה לך לך
324 ג הסמיכות יצירת צורת הסמיכות של שמות עצם ממין נקבה המסתיימים בתנועת a בראשית יז כג תורה לך לך
100 א הגזרות העלולות הערה בדבר קיומם של זוגות שורשים: פ"י/ע"ו, פ"נ/ע"ו בראשית יז כז תורה לך לך
445 ד אותיות הגרון חוקי ניקוד הא השאלה בראשית יח כג תורה וירא
34 א הגזרות העלולות צורות הבינוני והעבר, קל, של שורשי ע"ו בראשית יח לג תורה וירא
628 ח צורות ההקשר וההפסק ניקוד אותיות השימוש לפני צורות מיודעות ובלתי-מיודעות בראשית יט ח תורה וירא
495 ה צורות הזכר וצורות הנקבה שמות דו-מיניים במקרא בראשית יט כג תורה וירא
576 ז צורות העבר וצורות בעתיד שימוש הזמנים במקרא בראשית כב טז תורה וירא
577 ז צורות העבר וצורות בעתיד שימוש הזמנים במקרא בראשית כג יג תורה חיי שרה
325 ג הסמיכות יצירת צורת הסמיכות של שמות עצם ממין נקבה המסתיימים בתנועת a בראשית כג יח תורה חיי שרה
13 א הגזרות העלולות המרת אותיות אהו"י זו בזו בתצורת הגזרות העלולות במערכת הפועל והשם בראשית כד טז תורה חיי שרה
626 ח צורות ההקשר וההפסק ניקוד אותיות השימוש לפני צורות מיודעות ובלתי-מיודעות בראשית כד כח תורה חיי שרה
236 ב גזרת השלמים הבחנה בין ויו ההיפוך לבין ויו החיבור בצורות העתיד, מדבר, עפ"י ניקודן בראשית כד מח תורה חיי שרה
449 ד אותיות הגרון חוקי ניקוד הא השאלה בראשית כד נג תורה חיי שרה
253 ב גזרת השלמים צורות מיוחדות בהן חסר דגש חזק בראשית כה כג תורה תולדות
320 ג הסמיכות שמות עצם מן המשקלים מקטל ומקטל וצורות בינוני של קל, ל"ה בראשית כו יד תורה תולדות
254 ב גזרת השלמים צורות מיוחדות בהן חסר דגש חזק בראשית כו טו תורה תולדות
486 ה צורות הזכר וצורות הנקבה הבחנה בין צורות הזכר לצורות הנקבה בפעלים עם כינויים חבורים בראשית כז יט תורה תולדות
517 ו הקמץ הקטן והחולם תנאים בהם הופך החולם לקמץ קטן בשמות משקל קטל ובצורות הציווי של קל בראשית כז יט תורה תולדות
518 ו הקמץ הקטן והחולם תנאים בהם הופך החולם לקמץ קטן בשמות משקל קטל ובצורות הציווי של קל בראשית כז כה תורה תולדות
277 ב גזרת השלמים צירופי "פעול פעל" (צירופי צורת מקור וצורת פועל נטויה) בראשית כז ל תורה תולדות
175 ב גזרת השלמים הגדרת הפועל העומד בראשית כז לג תורה תולדות
433 ד אותיות הגרון חוקי ניקוד הא השאלה בראשית כז לח תורה תולדות
86 א הגזרות העלולות שתי קבוצות הנטייה של שורשי פ"י בראשית כח יז תורה ויצא
113 א הגזרות העלולות מניין נחי לה"פ בראשית כח כא תורה ויצא
309 ג הסמיכות צורת הסמיכות של שמות העצם המלעליים בראשית כט יג תורה ויצא
287 ב גזרת השלמים צירופי "פעול פעל" (צירופי צורת מקור וצורת פועל נטויה) בראשית ל ח תורה ויצא
51 א הגזרות העלולות צורות הופעל של הגזרות העלולות בראשית ל לה תורה ויצא
508 ה צורות הזכר וצורות הנקבה צורות פועל שלהן צורני זכר ונקבה כאחד בראשית ל לח תורה ויצא
509 ה צורות הזכר וצורות הנקבה צורות פועל שלהן צורני זכר ונקבה כאחד בראשית ל לט תורה ויצא
442 ד אותיות הגרון חוקי ניקוד הא השאלה בראשית לא יג תורה ויצא
204 ב גזרת השלמים צורות החורגות מן הכלל הנ"ל, באשר לניקוד עה"פ בפעלים העומדים והיוצאים בעתיד, קל בראשית לא כא תורה ויצא
278 ב גזרת השלמים צירופי "פעול פעל" (צירופי צורת מקור וצורת פועל נטויה) בראשית לא ל תורה ויצא
285 ב גזרת השלמים צירופי "פעול פעל" (צירופי צורת מקור וצורת פועל נטויה) בראשית לא ל תורה ויצא
166 א הגזרות העלולות הבעת הגרימה בפעלי גזרת ע"י בראשית לא לו תורה ויצא
409 ד אותיות הגרון צורות העתיד, קל והפעיל, של שורשי פ"א בהן חסירה אלף בראשית לב ה תורה וישלח
354 ג הסמיכות שמות עצם ממשקל קטל בראשית לב כו תורה וישלח
496 ה צורות הזכר וצורות הנקבה שמות דו-מיניים במקרא בראשית לב לב תורה וישלח
109 א הגזרות העלולות מניין נחי פה"פ בראשית לג יד תורה וישלח
4 א הגזרות העלולות הבחנה בין צורות הומוגרפיות ע"י הטעם בראשית לד כט תורה וישלח
121 א הגזרות העלולות מניין נחי לה"פ בראשית לה ה תורה וישלח
8 א הגזרות העלולות הבחנה בין צורות הומוגרפיות ע"י הטעם בראשית לז ז תורה וישב
151 א הגזרות העלולות צורות העבר של ע"ו וע"ע בבניין הפעיל בראשית לז כב תורה וישב
348 ג הסמיכות שמות שהאות השנייה בהם דגושה בראשית לז לב תורה וישב
439 ד אותיות הגרון חוקי ניקוד הא השאלה בראשית לז לב תורה וישב
282 ב גזרת השלמים צירופי "פעול פעל" (צירופי צורת מקור וצורת פועל נטויה) בראשית לז לג תורה וישב
45 א הגזרות העלולות צורות הופעל של הגזרות העלולות בראשית לח כב תורה וישב
494 ה צורות הזכר וצורות הנקבה סיומות הזכרים והנקבות בצורות הפועל ובכינויים בראשית מא כא תורה מקץ
143 א הגזרות העלולות צורות העתיד של שורשי פ"נ בבניינים קל ונפעל בראשית מא מ תורה מקץ
603 ח צורות ההקשר וההפסק הבחנה בין צורות הקשר והפסק של קל ופיעל בעתיד ובציווי בראשית מב לג תורה מקץ
81 א הגזרות העלולות צורות פועל דו-משמעיות בראשית מג ז תורה מקץ
27 א הגזרות העלולות עקרון האופוזיציה בנטיית העתיד של שורשי ע"ו, פ"י ול"ה בבניינים קל והפעיל בראשית מג לד תורה מקץ
205 ב גזרת השלמים צורות החורגות מן הכלל הנ"ל, באשר לניקוד עה"פ בפעלים העומדים והיוצאים בעתיד, קל בראשית מד ד תורה מקץ
474 ה צורות הזכר וצורות הנקבה הבחנה בין צורות הזכר לצורות הנקבה בנטיית הפועל בראשית מד כא תורה מקץ
394 ד אותיות הגרון צורות הציווי והמקור של שורשי פ"א בנניין קל בראשית מה יז תורה מקץ
604 ח צורות ההקשר וההפסק הבחנה בין צורות הקשר והפסק של קל ופיעל בעתיד ובציווי בראשית מה יז תורה מקץ
415 ד אותיות הגרון צורות העתיד, קל והפעיל, של שורשי פ"א בהן חסירה אלף בראשית מו לא תורה מקץ
144 א הגזרות העלולות צורות העתיד של שורשי ע"ע בבניין נפעל בראשית מז יט תורה מקץ
158 א הגזרות העלולות דוגמאות נוספות להשפעת אות הגרון עין על הניקוד בראשית מח יז תורה ויחי
224 ב גזרת השלמים ניקוד בג"ד כפ"ת החורג מן הכללים שלעיל בראשית נ כג תורה ויחי
84 א הגזרות העלולות צורות פועל דו-משמעיות שמות א יז תורה שמות
473 ה צורות הזכר וצורות הנקבה הבחנה בין צורות הזכר לצורות הנקבה בנטיית הפועל שמות א יז תורה שמות
126 א הגזרות העלולות הערה בדבר צורות העתיד המהופך של שורשי פ"י שמות א כ תורה שמות
472 ה צורות הזכר וצורות הנקבה הבחנה בין צורות הזכר לצורות הנקבה בנטיית הפועל שמות א כא תורה שמות
92 א הגזרות העלולות הערה בדבר קיומם של זוגות שורשים: פ"י/ע"ו, פ"נ/ע"ו שמות ב ט תורה שמות
93 א הגזרות העלולות הערה בדבר קיומם של זוגות שורשים: פ"י/ע"ו, פ"נ/ע"ו שמות ב ט תורה שמות
201 ב גזרת השלמים צורות העתיד, המקור והציווי, קל, כאשר עה"פ או לה"פ היא אות גרון שמות ד ד תורה שמות
2 א הגזרות העלולות הבחנה בין צורות הומוגרפיות ע"י הטעם שמות ד ז תורה שמות
168 א הגזרות העלולות הבעת הגרימה בפעלי גזרת ע"י שמות ד יא תורה שמות
588 ז צורות העבר וצורות בעתיד שימוש הזמנים במקרא שמות ד כג תורה שמות
174 ב גזרת השלמים הגדרת הפועל העומד שמות ז יג תורה וארא
197 ב גזרת השלמים צורות העתיד, קל, של הפעלים העומדים ושל הפעלים היוצאים שמות ז יג תורה וארא
111 א הגזרות העלולות מניין נחי לה"פ שמות ז כג תורה וארא
211 ב גזרת השלמים הגדרת הדגש החזק שמות ח כח תורה וארא
184 ב גזרת השלמים יצירת צורות ההפעלה (הקאוזטיב) שמות ט יב תורה וארא
189 ב גזרת השלמים תפקיד הדגש החזק במערכת הפועל שמות ט כה תורה וארא
206 ב גזרת השלמים צורות החורגות מן הכלל הנ"ל, באשר לניקוד עה"פ בפעלים העומדים והיוצאים בעתיד, קל שמות ט כט תורה וארא
340 ג הסמיכות שמות עצם מלעליים שהאות האמצעית שלהם היא יוד שמות י ה תורה בא
429 ד אותיות הגרון חוקי ניקוד הא השאלה שמות י ז תורה בא
177 ב גזרת השלמים הגדרת הפועל היוצא שמות י טו תורה בא
413 ד אותיות הגרון צורות העתיד, קל והפעיל, של שורשי פ"א בהן חסירה אלף שמות י כא תורה בא
568 ז צורות העבר וצורות בעתיד סגנונות מיוחדים: הבעת התכלית,. העבר הנבואי שמות יא ב תורה בא
229 ב גזרת השלמים הבחנה בין צורות ציווי ומקור בקל לבין צורותיהם בפיעל, כאשר עה"פ היא אות גרון שמות יב ד תורה בא
516 ו הקמץ הקטן והחולם תנאים בהם הופך החולם לקמץ קטן בשמות משקל קטל ובצורות הציווי של קל שמות יב ד תורה בא
296 ג הסמיכות נטיית משקל קטל שמות יב ו תורה בא
416 ד אותיות הגרון צורות העבר המהופך והעבר הרגיל של הפעיל, כאשר פה"פ היא אות גרון שמות יג יב תורה בא
389 ד אותיות הגרון כללי ניקוד ויו החיבור שמות יד י תורה בשלח
504 ה צורות הזכר וצורות הנקבה שמות דו-מיניים במקרא שמות יד כא תורה בשלח
50 א הגזרות העלולות צורות הופעל של הגזרות העלולות שמות יד כה תורה בשלח
585 ז צורות העבר וצורות בעתיד שימוש הזמנים במקרא שמות טו א תורה בשלח
133 א הגזרות העלולות שורשים השייכים לשתי גזרות עלולות – נחי פה"פ ולה"פ כאחד שמות טו ד תורה בשלח
215 ב גזרת השלמים הגדרות השווא הנע והשווא הנח שמות טו יז תורה בשלח
423 ד אותיות הגרון צורות העבר המהופך והעבר הרגיל של הפעיל, כאשר פה"פ היא אות גרון שמות טו כו תורה בשלח
390 ד אותיות הגרון כללי ניקוד ויו החיבור שמות טז ז תורה בשלח
612 ח צורות ההקשר וההפסק ניקוד ויו החיבור ולמד השימוש בהקשר ובהפסק שמות טז ז תורה בשלח
539 ו הקמץ הקטן והחולם חילופי קמץ קטן, שורק וחולם שמות טז כ תורה בשלח
401 ד אותיות הגרון צורות הציווי והמקור של שורשי פ"א בנניין קל שמות יז ה תורה בשלח
484 ה צורות הזכר וצורות הנקבה הבחנה בין צורות הזכר לצורות הנקבה בפעלים עם כינויים חבורים שמות יח ח תורה יתרו
582 ז צורות העבר וצורות בעתיד שימוש הזמנים במקרא שמות יח טו תורה יתרו
578 ז צורות העבר וצורות בעתיד שימוש הזמנים במקרא שמות יח טז תורה יתרו
579 ז צורות העבר וצורות בעתיד שימוש הזמנים במקרא שמות יח טז תורה יתרו
580 ז צורות העבר וצורות בעתיד שימוש הזמנים במקרא שמות יח טז תורה יתרו
581 ז צורות העבר וצורות בעתיד שימוש הזמנים במקרא שמות יח טז תורה יתרו
33 א הגזרות העלולות צורות הבינוני והעבר, קל, של שורשי ע"ו שמות יט ט תורה יתרו
561 ז צורות העבר וצורות בעתיד צורות ויקטל/ויקטל שמות כ יא תורה יתרו
543 ו הקמץ הקטן והחולם מקרה נוסף בו חולם הופך לקמץ קטן שמות כא יא תורה משפטים
456 ד אותיות הגרון צורות הציווי, המקור והמקור הנטוי של הפעיל, כאשר לה"פ היא אות גרון שמות כב ד תורה משפטים
574 ז צורות העבר וצורות בעתיד הבחנה בין צורות העבר והבינוני של נפעל שמות כב ה תורה משפטים
371 ד אותיות הגרון כללי ניקוד הא היידוע ואותיות השימוש לפני אותיות הגרון שמות כב כד תורה משפטים
272 ב גזרת השלמים צירופי "פעול פעל" (צירופי צורת מקור וצורת פועל נטויה) שמות כג כד תורה משפטים
273 ב גזרת השלמים צירופי "פעול פעל" (צירופי צורת מקור וצורת פועל נטויה) שמות כג כד תורה משפטים
112 א הגזרות העלולות מניין נחי לה"פ שמות כג לא תורה משפטים
611 ח צורות ההקשר וההפסק ניקוד ויו החיבור ולמד השימוש בהקשר ובהפסק שמות כד י תורה משפטים
564 ז צורות העבר וצורות בעתיד דוגמה להבחנה בין צורות ויקטל/וקטל של שורשי פ"י: וידעו/וידעו שמות כה ב תורה תרומה
551 ז צורות העבר וצורות בעתיד צורות קטל/וקטל שמות כה ח תורה תרומה
60 א הגזרות העלולות צורות הבינוני והציווי של שורשי ע"ו וע"ע בבניין התפעל בהשוואה לפיעל, קל והפעיל שמות כה כ תורה תרומה
316 ג הסמיכות צורת הסמיכות של שמות העצם המלעליים שמות כו טז תורה תרומה
362 ג הסמיכות שמות עצם ממשקל קטל שמות כו כג תורה תרומה
352 ג הסמיכות דוגמה לשם עצם ממשקל קטל שמות כו לה תורה תרומה
553 ז צורות העבר וצורות בעתיד צורות קטל/וקטל שמות כח ב תורה תצוה
499 ה צורות הזכר וצורות הנקבה שמות דו-מיניים במקרא שמות כח ד תורה תצוה
363 ג הסמיכות שמות עצם ממשקל קטל שמות כח יב תורה תצוה
322 ג הסמיכות שמות עצם מן המשקלים מקטל ומקטל וצורות בינוני של קל, ל"ה שמות כח טו תורה תצוה
106 א הגזרות העלולות מניין נחי פה"פ שמות כט א תורה תצוה
370 ד אותיות הגרון כללי ניקוד הא היידוע ואותיות השימוש לפני אותיות הגרון שמות ל טו תורה כי תשא
602 ח צורות ההקשר וההפסק הבחנה בין צורות הקשר והפסק של קל ופיעל בעתיד ובציווי שמות ל כ תורה כי תשא
613 ח צורות ההקשר וההפסק ניקוד ויו החיבור ולמד השימוש בהקשר ובהפסק שמות ל כד תורה כי תשא
110 א הגזרות העלולות מניין נחי לה"פ שמות לד כז תורה כי תשא
312 ג הסמיכות צורת הסמיכות של שמות העצם המלעליים שמות לה יז תורה ויקהל
361 ג הסמיכות שמות עצם ממשקל קטל שמות לה יח תורה ויקהל
252 ב גזרת השלמים צורות מיוחדות בהן חסר דגש חזק שמות לה לה תורה ויקהל
550 ז צורות העבר וצורות בעתיד צורות קטל/וקטל שמות לו א תורה ויקהל
523 ו הקמץ הקטן והחולם הבחנה בין צורות קל הומופוניות ע"י הניקוד בחולם או בקמץ קטן שמות לו ב תורה ויקהל
559 ז צורות העבר וצורות בעתיד צורות ויקטל/ויקטל שמות לז א תורה ויקהל
295 ג הסמיכות נטיית משקל קטל שמות לח כד תורה פקודי
601 ח צורות ההקשר וההפסק הבחנה בין צורות הקשר והפסק של קל ופיעל בעתיד ובציווי שמות מ לב תורה פקודי
116 א הגזרות העלולות מניין נחי לה"פ שמות מ לה תורה פקודי
353 ג הסמיכות שמות עצם ממשקל קטל שמות מד כב תורה פקודי
218 ב גזרת השלמים ניקוד בג"ד כפ"ת החורג מן הכללים שלעיל ויקרא ג ט תורה ויקרא
305 ג הסמיכות צורת הסמיכות של שמות העצם המלעליים ויקרא ד יב תורה ויקרא
528 ו הקמץ הקטן והחולם חילופי קמץ קטן, שורק וחולם ויקרא ה יט תורה ויקרא
527 ו הקמץ הקטן והחולם חילופי קמץ קטן, שורק וחולם ויקרא ה כו תורה ויקרא
219 ב גזרת השלמים ניקוד בג"ד כפ"ת החורג מן הכללים שלעיל ויקרא ו ה תורה צו
538 ו הקמץ הקטן והחולם חילופי קמץ קטן, שורק וחולם ויקרא ו טו תורה צו
271 ב גזרת השלמים תשלום הדגש בבניין פועל ויקרא ו כא תורה צו
387 ד אותיות הגרון חריגות האלף באשר לכללים שלעיל ויקרא ז יח תורה צו
191 ב גזרת השלמים תפקיד הדגש החזק במערכת הפועל ויקרא יא לג תורה שמיני
614 ח צורות ההקשר וההפסק ניקוד ויו החיבור ולמד השימוש בהקשר ובהפסק ויקרא יג ב תורה תזריע
70 א הגזרות העלולות יצירת פעלי התפעל ויקרא יד ז תורה מצורע
381 ד אותיות הגרון כללי ניקוד הא היידוע ואותיות השימוש לפני אותיות הגרון ויקרא יד נו תורה מצורע
379 ד אותיות הגרון כללי ניקוד הא היידוע ואותיות השימוש לפני אותיות הגרון ויקרא טז כ תורה אחרי מות
558 ז צורות העבר וצורות בעתיד צורות ויקטל/ויקטל ויקרא יז יד תורה אחרי מות
323 ג הסמיכות שמות עצם מן המשקלים מקטל ומקטל וצורות בינוני של קל, ל"ה ויקרא יח ג תורה אחרי מות
375 ד אותיות הגרון כללי ניקוד הא היידוע ואותיות השימוש לפני אותיות הגרון ויקרא יט י תורה קדושים
460 ד אותיות הגרון צורות הציווי, המקור והמקור הנטוי של הפעיל, כאשר לה"פ היא אות גרון ויקרא יט יז תורה קדושים
68 א הגזרות העלולות יצירת פעלי התפעל ויקרא כא א תורה אמור
395 ד אותיות הגרון צורות הציווי והמקור של שורשי פ"א בנניין קל ויקרא כא א תורה אמור
302 ג הסמיכות צורת הסמיכות של שמות העצם המלעליים ויקרא כא יט תורה אמור
419 ד אותיות הגרון צורות העבר המהופך והעבר הרגיל של הפעיל, כאשר פה"פ היא אות גרון ויקרא כג ל תורה אמור
391 ד אותיות הגרון כללי ניקוד ויו החיבור ויקרא כה כו תורה בהר
38 א הגזרות העלולות נטיית שורשי פ"נ בבניין קל ויקרא כו כב תורה בחוקותי
40 א הגזרות העלולות נטיית שורשי פ"נ בבניין קל ויקרא כו לב תורה בחוקותי
624 ח צורות ההקשר וההפסק ניקוד אותיות השימוש לפני צורות מיודעות ובלתי-מיודעות במדבר א א תורה במדבר
319 ג הסמיכות שמות עצם מן המשקלים מקטל ומקטל וצורות בינוני של קל, ל"ה במדבר א כא תורה במדבר
392 ד אותיות הגרון כללי ניקוד ויו החיבור במדבר ה יח תורה נשא
290 ג הסמיכות הגדרת הסמיכות במדבר ז פח תורה נשא
294 ג הסמיכות נטיית משקל קטל במדבר ז פח תורה נשא
306 ג הסמיכות צורת הסמיכות של שמות העצם המלעליים במדבר ז פח תורה נשא
69 א הגזרות העלולות יצירת פעלי התפעל במדבר ז פט תורה נשא
382 ד אותיות הגרון כללי ניקוד הא היידוע ואותיות השימוש לפני אותיות הגרון במדבר ח ז תורה בהעלותך
241 ב גזרת השלמים תשלום הדגש בבנין פיעל, כאשר עה"פ היא אות גרון במדבר ח כו תורה בהעלותך
567 ז צורות העבר וצורות בעתיד סגנונות מיוחדים: הבעת התכלית,. העבר הנבואי במדבר ט ב תורה בהעלותך
514 ה צורות הזכר וצורות הנקבה אי-התאמה בין הנושא לנשוא במין או במספר במדבר ט ו תורה בהעלותך
465 ד אותיות הגרון צורות נפעל של שורשי ל"ה, כאשר פה"פ היא אות גרון במדבר ט כא תורה בהעלותך
47 א הגזרות העלולות צורות הופעל של הגזרות העלולות במדבר י יז תורה בהעלותך
383 ד אותיות הגרון חריגות האלף באשר לכללים שלעיל במדבר יא יב תורה בהעלותך
337 ג הסמיכות שמות עצם נקביים משורשי ע"ו ושמות עצם זכריים משורשי ל"ה במדבר יא כח תורה בהעלותך
368 ג הסמיכות המשקלים קטיל וקטול במדבר יא כח תורה בהעלותך
569 ז צורות העבר וצורות בעתיד הבחנה בין צורות העבר והבינוני של נפעל במדבר יב ז תורה בהעלותך
125 א הגזרות העלולות מניין נחי לה"פ במדבר יב יד תורה בהעלותך
438 ד אותיות הגרון חוקי ניקוד הא השאלה במדבר יג כ תורה שלח
515 ה צורות הזכר וצורות הנקבה אי-התאמה בין הנושא לנשוא במין או במספר במדבר יג כב תורה שלח
622 ח צורות ההקשר וההפסק ניקוד אותיות השימוש לפני צורות מיודעות ובלתי-מיודעות במדבר יד ב תורה שלח
524 ו הקמץ הקטן והחולם צורות יוצאות דופן בהן החולם אינו הופך לקמץ קטן, אלא לתנועת e במדבר טו כח תורה שלח
279 ב גזרת השלמים צירופי "פעול פעל" (צירופי צורת מקור וצורת פועל נטויה) במדבר טו לא תורה שלח
67 א הגזרות העלולות יצירת פעלי התפעל במדבר טז יג תורה קורח
28 א הגזרות העלולות עקרון האופוזיציה בנטיית העתיד של שורשי ע"ו, פ"י ול"ה בבניינים קל והפעיל במדבר טז טו תורה קורח
255 ב גזרת השלמים צורות מיוחדות בהן חסר דגש חזק במדבר יח כו תורה קורח
304 ג הסמיכות צורת הסמיכות של שמות העצם המלעליים במדבר יט ט תורה חוקת
270 ב גזרת השלמים תשלום הדגש בבניין פועל במדבר יט יג תורה חוקת
418 ד אותיות הגרון צורות העבר המהופך והעבר הרגיל של הפעיל, כאשר פה"פ היא אות גרון במדבר כא ב תורה חוקת
402 ד אותיות הגרון צורות הציווי והמקור של שורשי פ"א בנניין קל במדבר כא כג תורה חוקת
378 ד אותיות הגרון כללי ניקוד הא היידוע ואותיות השימוש לפני אותיות הגרון במדבר כב ל תורה בלק
549 ו הקמץ הקטן והחולם הערה בדבר ההבחנה בין כינוי המושא לנוכח לבין כינוי הקניין לנוכח ע"י דיגוש הכף במדבר כב לז תורה בלק
232 ב גזרת השלמים הערה בדבר ניקוד צורת העבר, קל, כאשר עה"פ היא אות גרון במדבר כג ז תורה בלק
447 ד אותיות הגרון חוקי ניקוד הא השאלה במדבר כג יט תורה בלק
238 ב גזרת השלמים תשלום הדגש בבנין פיעל, כאשר עה"פ היא אות גרון במדבר כג כ תורה בלק
627 ח צורות ההקשר וההפסק ניקוד אותיות השימוש לפני צורות מיודעות ובלתי-מיודעות במדבר כד ו תורה בלק
397 ד אותיות הגרון צורות הציווי והמקור של שורשי פ"א בנניין קל במדבר כו י תורה פנחס
251 ב גזרת השלמים צורות מיוחדות בהן חסר דגש חזק במדבר לב יא תורה מטות
360 ג הסמיכות שמות עצם ממשקל קטל במדבר לב טז תורה מטות
357 ג הסמיכות שמות עצם ממשקל קטל במדבר לד יא תורה מסעי
237 ב גזרת השלמים תשלום הדגש בבנין פיעל, כאשר עה"פ היא אות גרון דברים א ה תורה דברים
388 ד אותיות הגרון כללי ניקוד ויו החיבור דברים א טז תורה דברים
621 ח צורות ההקשר וההפסק ניקוד אותיות השימוש לפני צורות מיודעות ובלתי-מיודעות דברים א לב תורה דברים
233 ב גזרת השלמים הבחנה בין ויו ההיפוך לבין ויו החיבור בצורות העתיד, מדבר, עפ"י ניקודן דברים א מג תורה דברים
52 א הגזרות העלולות צורות הופעל של הגזרות העלולות דברים ב ט תורה דברים
155 א הגזרות העלולות צורות העבר של ע"ו וע"ע בבניין הפעיל דברים ב לא תורה דברים
453 ד אותיות הגרון ניקוד הא הפעיל בצורות העבר של ע"ו, כאשר פה"פ היא אות גרון דברים ב לא תורה דברים
487 ה צורות הזכר וצורות הנקבה הבחנה בין זכר לנקבה בצורות הבינוני של הקל דברים ד כד תורה ואתחנן
519 ו הקמץ הקטן והחולם תנאים בהם הופך החולם לקמץ קטן בשמות משקל קטל ובצורות הציווי של קל דברים ד כד תורה ואתחנן
452 ד אותיות הגרון ניקוד הא הפעיל בצורות העבר של ע"ו, כאשר פה"פ היא אות גרון דברים ד כו תורה ואתחנן
554 ז צורות העבר וצורות בעתיד צורות קטל/וקטל דברים ד ל תורה ואתחנן
349 ג הסמיכות שמות שהאות השנייה בהם דגושה דברים ד לו תורה ואתחנן
444 ד אותיות הגרון חוקי ניקוד הא השאלה דברים ז ט תורה ואתחנן
341 ג הסמיכות שמות עצם מלעליים שהאות האמצעית שלהם היא יוד דברים ח ח תורה עקב
488 ה צורות הזכר וצורות הנקבה הבחנה בין זכר לנקבה בצורות הבינוני של הקל דברים ט ג תורה עקב
29 א הגזרות העלולות עקרון האופוזיציה בנטיית העתיד של שורשי ע"ו, פ"י ול"ה בבניינים קל והפעיל דברים ט יד תורה עקב
446 ד אותיות הגרון חוקי ניקוד הא השאלה דברים ט יט תורה עקב
97 א הגזרות העלולות הערה בדבר קיומם של זוגות שורשים: פ"י/ע"ו, פ"נ/ע"ו דברים י טז תורה עקב
399 ד אותיות הגרון צורות הציווי והמקור של שורשי פ"א בנניין קל דברים יב כג תורה ראה
404 ד אותיות הגרון צורות העתיד והעתיד המהופך של שורשי פ"א בבניין קל דברים יג ט תורה ראה
274 ב גזרת השלמים צירופי "פעול פעל" (צירופי צורת מקור וצורת פועל נטויה) דברים יג י תורה ראה
276 ב גזרת השלמים צירופי "פעול פעל" (צירופי צורת מקור וצורת פועל נטויה) דברים יג טז תורה ראה
139 א הגזרות העלולות שורשים השייכים לשתי גזרות עלולות – נחי פה"פ ולה"פ כאחד דברים טו ב תורה ראה
289 ג הסמיכות הגדרת הסמיכות דברים טו ב תורה ראה
293 ג הסמיכות נטיית משקל קטל דברים טו ב תורה ראה
610 ח צורות ההקשר וההפסק ניקוד ויו החיבור ולמד השימוש בהקשר ובהפסק דברים יז ח תורה שופטים
18 א הגזרות העלולות עקרון האופוזיציה בנטיית העתיד של שורשי ע"ו, פ"י ול"ה בבניינים קל והפעיל דברים יז טז תורה שופטים
321 ג הסמיכות שמות עצם מן המשקלים מקטל ומקטל וצורות בינוני של קל, ל"ה דברים יז יח תורה שופטים
12 א הגזרות העלולות המרת אותיות אהו"י זו בזו בתצורת הגזרות העלולות במערכת הפועל והשם דברים כא ג תורה שופטים
565 ז צורות העבר וצורות בעתיד צורות עתיד, פיעל, של שורשי פ"י דברים כא יח תורה שופטים
213 ב גזרת השלמים הגדרת הדגש החזק דברים כב ז תורה שופטים
313 ג הסמיכות צורת הסמיכות של שמות העצם המלעליים דברים כב כד תורה כי תצא
291 ג הסמיכות הבחנה בין משקל קטל לבין בניין פעל דברים כג ה תורה כי תצא
225 ב גזרת השלמים ניקוד בג"ד כפ"ת החורג מן הכללים שלעיל דברים כח לה תורה כי תבוא
95 א הגזרות העלולות הערה בדבר קיומם של זוגות שורשים: פ"י/ע"ו, פ"נ/ע"ו דברים ל ו תורה נצבים
185 ב גזרת השלמים יצירת צורות ההפעלה (הקאוזטיב) דברים לא ו תורה וילך
172 ב גזרת השלמים הגדרת הפועל העומד דברים לא ז תורה וילך
180 ב גזרת השלמים יצירת צורות ההפעלה (הקאוזטיב) דברים לא ז תורה וילך
195 ב גזרת השלמים צורות העתיד, קל, של הפעלים העומדים ושל הפעלים היוצאים דברים לא ז תורה וילך
200 ב גזרת השלמים צורות העתיד, המקור והציווי, קל, כאשר עה"פ או לה"פ היא אות גרון דברים לא ז תורה וילך
203 ב גזרת השלמים צורות החורגות מן הכלל הנ"ל, באשר לניקוד עה"פ בפעלים העומדים והיוצאים בעתיד, קל דברים לא ז תורה וילך
469 ד אותיות הגרון ניקוד אית"ן בצורות העתיד של קל, כאשר פה"פ היא אות גרון דברים לא ז תורה וילך
234 ב גזרת השלמים הבחנה בין ויו ההיפוך לבין ויו החיבור בצורות העתיד, מדבר, עפ"י ניקודן דברים לא כח תורה וילך
599 ח צורות ההקשר וההפסק הבחנה בין צורות הקשר והפסק של קל ופיעל בעתיד ובציווי דברים לא כח תורה וילך
600 ח צורות ההקשר וההפסק הבחנה בין צורות הקשר והפסק של קל ופיעל בעתיד ובציווי דברים לב א תורה האזינו
196 ב גזרת השלמים צורות העתיד, קל, של הפעלים העומדים ושל הפעלים היוצאים דברים לב טו תורה האזינו
250 ב גזרת השלמים צורות מיוחדות בהן חסר דגש חזק דברים לב כא תורה האזינו
263 ב גזרת השלמים הבחנה בין צורות עבר, נסתר, פיעל, לבין שמות עצם דגושים במשקל קטל דברים לב לה תורה האזינו
310 ג הסמיכות צורת הסמיכות של שמות העצם המלעליים דברים לג יט תורה וזאת הברכה
481 ה צורות הזכר וצורות הנקבה הבחנה בין צורות הזכר לצורות הנקבה בפעלים עם כינויים חבורים יהושע ב יז נביאים  
483 ה צורות הזכר וצורות הנקבה הבחנה בין צורות הזכר לצורות הנקבה בפעלים עם כינויים חבורים יהושע ב יח נביאים  
94 א הגזרות העלולות הערה בדבר קיומם של זוגות שורשים: פ"י/ע"ו, פ"נ/ע"ו יהושע ה ד נביאים  
37 א הגזרות העלולות נטיית שורשי פ"נ בבניין קל יהושע ו ז נביאים  
208 ב גזרת השלמים צורות החורגות מן הכלל הנ"ל, באשר לניקוד עה"פ בפעלים העומדים והיוצאים בעתיד, קל יהושע ו ז נביאים  
587 ז צורות העבר וצורות בעתיד שימוש הזמנים במקרא יהושע י יב נביאים  
372 ד אותיות הגרון כללי ניקוד הא היידוע ואותיות השימוש לפני אותיות הגרון יהושע י כד נביאים  
311 ג הסמיכות צורת הסמיכות של שמות העצם המלעליים יהושע טו ד נביאים  
403 ד אותיות הגרון צורות הציווי והמקור של שורשי פ"א בנניין קל שופטים ד כ נביאים  
355 ג הסמיכות שמות עצם ממשקל קטל שופטים ד כא נביאים  
619 ח צורות ההקשר וההפסק ניקוד ויו החיבור ולמד השימוש בהקשר ובהפסק שופטים ה ז נביאים  
212 ב גזרת השלמים הגדרת הדגש החזק שופטים ה טו נביאים  
242 ב גזרת השלמים תשלום הדגש בבנין פיעל, כאשר עה"פ היא אות גרון שופטים ה יח נביאים  
307 ג הסמיכות צורת הסמיכות של שמות העצם המלעליים שופטים ה יט נביאים  
222 ב גזרת השלמים ניקוד בג"ד כפ"ת החורג מן הכללים שלעיל שופטים ט י נביאים  
288 ב גזרת השלמים צירופי "פעול פעל" (צירופי צורת מקור וצורת פועל נטויה) שופטים יא כה נביאים  
432 ד אותיות הגרון חוקי ניקוד הא השאלה שופטים יא כה נביאים  
461 ד אותיות הגרון צורות הציווי, המקור והמקור הנטוי של הפעיל, כאשר לה"פ היא אות גרון שופטים יא לה נביאים  
482 ה צורות הזכר וצורות הנקבה הבחנה בין צורות הזכר לצורות הנקבה בפעלים עם כינויים חבורים שופטים יא לה נביאים  
19 א הגזרות העלולות עקרון האופוזיציה בנטיית העתיד של שורשי ע"ו, פ"י ול"ה בבניינים קל והפעיל שופטים טו ד נביאים  
216 ב גזרת השלמים הגדרות השווא הנע והשווא הנח שופטים טז כח נביאים  
459 ד אותיות הגרון צורות הציווי, המקור והמקור הנטוי של הפעיל, כאשר לה"פ היא אות גרון שופטים יח כה נביאים  
14 א הגזרות העלולות עקרון האופוזיציה בנטיית העתיד של שורשי ע"ו, פ"י ול"ה בבניינים קל והפעיל שמואל א' א ז נביאים  
286 ב גזרת השלמים צירופי "פעול פעל" (צירופי צורת מקור וצורת פועל נטויה) שמואל א' ב כז נביאים  
53 א הגזרות העלולות צורות שמניות של שורשי ע"ו ול"ה שמואל א' ב לג נביאים  
244 ב גזרת השלמים תשלום הדגש בבנין פיעל, כאשר עה"פ היא אות גרון שמואל א' ג יג נביאים  
507 ה צורות הזכר וצורות הנקבה צורות פועל שלהן צורני זכר ונקבה כאחד שמואל א' ו יב נביאים  
308 ג הסמיכות צורת הסמיכות של שמות העצם המלעליים שמואל א' ט ח נביאים  
422 ד אותיות הגרון צורות העבר המהופך והעבר הרגיל של הפעיל, כאשר פה"פ היא אות גרון שמואל א' טו יח נביאים  
284 ב גזרת השלמים צירופי "פעול פעל" (צירופי צורת מקור וצורת פועל נטויה) שמואל א' כ ו נביאים  
300 ג הסמיכות צורת הסמיכות של שמות העצם המלעליים שמואל א' כא יב נביאים  
532 ו הקמץ הקטן והחולם חילופי קמץ קטן, שורק וחולם שמואל א' כא טז נביאים  
617 ח צורות ההקשר וההפסק ניקוד ויו החיבור ולמד השימוש בהקשר ובהפסק שמואל ב' א כג נביאים  
164 א הגזרות העלולות היטמעות הנון בפעלי פ"נ שמואל ב' ד ד נביאים  
406 ד אותיות הגרון צורות העתיד והעתיד המהופך של שורשי פ"א בבניין קל שמואל ב' ו ו נביאים  
380 ד אותיות הגרון כללי ניקוד הא היידוע ואותיות השימוש לפני אותיות הגרון שמואל ב' יא כה נביאים  
107 א הגזרות העלולות מניין נחי פה"פ שמואל ב' יח ה נביאים  
405 ד אותיות הגרון צורות העתיד והעתיד המהופך של שורשי פ"א בבניין קל שמואל ב' כ ה נביאים  
63 א הגזרות העלולות צורות הבינוני והציווי של שורשי ע"ו וע"ע בבניין התפעל בהשוואה לפיעל, קל והפעיל שמואל ב' כב ג נביאים  
223 ב גזרת השלמים ניקוד בג"ד כפ"ת החורג מן הכללים שלעיל מלכים א' א כא נביאים  
400 ד אותיות הגרון צורות הציווי והמקור של שורשי פ"א בנניין קל מלכים א' ו ו נביאים  
351 ג הסמיכות דוגמה לשם עצם ממשקל קטל מלכים א' ו ח נביאים  
315 ג הסמיכות צורת הסמיכות של שמות העצם המלעליים מלכים א' ז ב נביאים  
562 ז צורות העבר וצורות בעתיד רצף הפעלים השכיח במקרא מלכים א' ח נז-נט נביאים  
332 ג הסמיכות צורת הסמיכות של שמות עצם חד-הברתיים ושל הבינוני, קל, ע"ו מלכים א' יד כז נביאים  
226 ב גזרת השלמים הבחנה בין צורות ציווי ומקור בקל לבין צורותיהם בפיעל, כאשר עה"פ היא אות גרון מלכים א' יח כה נביאים  
152 א הגזרות העלולות צורות העבר של ע"ו וע"ע בבניין הפעיל מלכים א' יח לז נביאים  
292 ג הסמיכות הבחנה בין משקל קטל לבין בניין פעל מלכים א' יט טז נביאים  
609 ח צורות ההקשר וההפסק ניקוד ויו החיבור ולמד השימוש בהקשר ובהפסק מלכים א' כא יג נביאים  
108 א הגזרות העלולות מניין נחי פה"פ מלכים א' כא כז נביאים  
426 ד אותיות הגרון חוקי ניקוד הא השאלה מלכים א' כא כט נביאים  
458 ד אותיות הגרון צורות הציווי, המקור והמקור הנטוי של הפעיל, כאשר לה"פ היא אות גרון מלכים א' כב יב נביאים  
231 ב גזרת השלמים הבחנה בין צורות ציווי ומקור בקל לבין צורותיהם בפיעל, כאשר עה"פ היא אות גרון מלכים א' כב לד נביאים  
32 א הגזרות העלולות צורות הבינוני והעבר, קל, של שורשי ע"ו מלכים ב' ד מב נביאים  
443 ד אותיות הגרון חוקי ניקוד הא השאלה מלכים ב' ה ז נביאים  
435 ד אותיות הגרון חוקי ניקוד הא השאלה מלכים ב' ו לב נביאים  
127 א הגזרות העלולות הערה בדבר צורות העתיד המהופך של שורשי פ"י מלכים ב' ט ל נביאים  
377 ד אותיות הגרון כללי ניקוד הא היידוע ואותיות השימוש לפני אותיות הגרון מלכים ב' יא יד נביאים  
134 א הגזרות העלולות שורשים השייכים לשתי גזרות עלולות – נחי פה"פ ולה"פ כאחד מלכים ב' יג יז נביאים  
20 א הגזרות העלולות עקרון האופוזיציה בנטיית העתיד של שורשי ע"ו, פ"י ול"ה בבניינים קל והפעיל מלכים ב' יז ו נביאים  
26 א הגזרות העלולות עקרון האופוזיציה בנטיית העתיד של שורשי ע"ו, פ"י ול"ה בבניינים קל והפעיל מלכים ב' יז ו נביאים  
16 א הגזרות העלולות עקרון האופוזיציה בנטיית העתיד של שורשי ע"ו, פ"י ול"ה בבניינים קל והפעיל מלכים ב' כא יג נביאים  
463 ד אותיות הגרון צורות נפעל של שורשי ל"ה, כאשר פה"פ היא אות גרון מלכים ב' כג כב נביאים  
245 ב גזרת השלמים תשלום הדגש בבנין פיעל, כאשר עה"פ היא אות גרון מלכים ב' כג כד נביאים  
147 א הגזרות העלולות צורות העתיד של שורשי ע"ע בבניין נפעל ישעיה א ו נביאים  
330 ג הסמיכות צורת הסמיכות של שמות עצם חד-הברתיים ושל הבינוני, קל, ע"ו ישעיה א טו נביאים  
336 ג הסמיכות צורת הסמיכות של שמות עצם חד-הברתיים ושל הבינוני, קל, ע"ו ישעיה א כז נביאים  
176 ב גזרת השלמים הגדרת הפועל העומד ישעיה ב ט נביאים  
187 ב גזרת השלמים יצירת צורות ההפעלה (הקאוזטיב) ישעיה ב ט נביאים  
198 ב גזרת השלמים צורות העתיד, קל, של הפעלים העומדים ושל הפעלים היוצאים ישעיה ב יז נביאים  
186 ב גזרת השלמים יצירת צורות ההפעלה (הקאוזטיב) ישעיה ב כב נביאים  
148 א הגזרות העלולות צורות העתיד של שורשי ע"ע בבניין נפעל ישעיה ז ד נביאים  
102 א הגזרות העלולות הערה בדבר קיומם של זוגות שורשים: פ"י/ע"ו, פ"נ/ע"ו ישעיה ח י נביאים  
455 ד אותיות הגרון ניקוד הא הפעיל בצורות העבר של ע"ו, כאשר פה"פ היא אות גרון ישעיה ט ג נביאים  
150 א הגזרות העלולות צורות העבר של ע"ו וע"ע בבניין הפעיל ישעיה יא ג נביאים  
594 ח צורות ההקשר וההפסק הבחנה בין צורות הקשר והפסק של קל ופיעל בעתיד ובציווי ישעיה יב ה נביאים  
412 ד אותיות הגרון צורות העתיד, קל והפעיל, של שורשי פ"א בהן חסירה אלף ישעיה יג כ נביאים  
179 ב גזרת השלמים הגדרת הפועל היוצא ישעיה יד ה נביאים  
188 ב גזרת השלמים תפקיד הדגש החזק במערכת הפועל ישעיה יד ה נביאים  
59 א הגזרות העלולות צורות הבינוני והציווי של שורשי ע"ו וע"ע בבניין התפעל בהשוואה לפיעל, קל והפעיל ישעיה יד ט נביאים  
10 א הגזרות העלולות המרת אותיות אהו"י זו בזו בתצורת הגזרות העלולות במערכת הפועל והשם ישעיה יד יא נביאים  
115 א הגזרות העלולות מניין נחי לה"פ ישעיה יד כ נביאים  
468 ד אותיות הגרון צורות נפעל של שורשי ל"ה, כאשר פה"פ היא אות גרון ישעיה כא ג נביאים  
159 א הגזרות העלולות דוגמאות נוספות להשפעת אות הגרון עין על הניקוד ישעיה כא ד נביאים  
118 א הגזרות העלולות מניין נחי לה"פ ישעיה כג טז נביאים  
280 ב גזרת השלמים צירופי "פעול פעל" (צירופי צורת מקור וצורת פועל נטויה) ישעיה כד ג נביאים  
281 ב גזרת השלמים צירופי "פעול פעל" (צירופי צורת מקור וצורת פועל נטויה) ישעיה כד ג נביאים  
149 א הגזרות העלולות צורות העתיד של שורשי ע"ע בבניין נפעל ישעיה כד ט נביאים  
590 ז צורות העבר וצורות בעתיד שימוש הזמנים במקרא ישעיה כו כא נביאים  
534 ו הקמץ הקטן והחולם חילופי קמץ קטן, שורק וחולם ישעיה כז י נביאים  
314 ג הסמיכות צורת הסמיכות של שמות העצם המלעליים ישעיה כח ב נביאים  
131 א הגזרות העלולות שורשים השייכים לשתי גזרות עלולות – נחי פה"פ ולה"פ כאחד ישעיה כח יז נביאים  
73 א הגזרות העלולות הבחנה בין צורות ציווי ובין שמות פעולה וצורות מקור של שורשי ע"ו עפ"י הטעם ישעיה ל טו נביאים  
61 א הגזרות העלולות צורות הבינוני והציווי של שורשי ע"ו וע"ע בבניין התפעל בהשוואה לפיעל, קל והפעיל ישעיה לא ה נביאים  
470 ד אותיות הגרון דגשים מיוחדים ישעיה לג טז נביאים  
54 א הגזרות העלולות צורות שמניות של שורשי ע"ו ול"ה ישעיה לג כג נביאים  
181 ב גזרת השלמים יצירת צורות ההפעלה (הקאוזטיב) ישעיה לה ג נביאים  
182 ב גזרת השלמים יצירת צורות ההפעלה (הקאוזטיב) ישעיה לה ג נביאים  
440 ד אותיות הגרון חוקי ניקוד הא השאלה ישעיה לו יב נביאים  
489 ה צורות הזכר וצורות הנקבה הבחנה בין זכר לנקבה בצורות הבינוני של הקל ישעיה מ י נביאים  
555 ז צורות העבר וצורות בעתיד צורות קטל/וקטל ישעיה מא ד נביאים  
557 ז צורות העבר וצורות בעתיד צורות קטל/וקטל ישעיה מא ד נביאים  
451 ד אותיות הגרון ניקוד הא הפעיל בצורות העבר של ע"ו, כאשר פה"פ היא אות גרון ישעיה מא כה נביאים  
49 א הגזרות העלולות צורות הופעל של הגזרות העלולות ישעיה מד כו נביאים  
104 א הגזרות העלולות צורות העתיד, נפעל, של שורשי פ"י ישעיה מד כו נביאים  
221 ב גזרת השלמים ניקוד בג"ד כפ"ת החורג מן הכללים שלעיל ישעיה מז ב נביאים  
521 ו הקמץ הקטן והחולם הבחנה בין צורות קל הומופוניות ע"י הניקוד בחולם או בקמץ קטן ישעיה מז ח נביאים  
428 ד אותיות הגרון חוקי ניקוד הא השאלה ישעיה מט טו נביאים  
420 ד אותיות הגרון צורות העבר המהופך והעבר הרגיל של הפעיל, כאשר פה"פ היא אות גרון ישעיה מט כו נביאים  
303 ג הסמיכות צורת הסמיכות של שמות העצם המלעליים ישעיה נ א נביאים  
350 ג הסמיכות שמות שהאות השנייה בהם דגושה ישעיה נ יא נביאים  
248 ב גזרת השלמים תשלום הדגש בבנין פיעל, כאשר עה"פ היא אות גרון ישעיה נא ג נביאים  
249 ב גזרת השלמים תשלום הדגש בבנין פיעל, כאשר עה"פ היא אות גרון ישעיה נא יד נביאים  
269 ב גזרת השלמים תשלום הדגש בבניין פועל ישעיה נד יא נביאים  
450 ד אותיות הגרון חוקי ניקוד הא השאלה ישעיה נז ו נביאים  
466 ד אותיות הגרון צורות נפעל של שורשי ל"ה, כאשר פה"פ היא אות גרון ישעיה נח י נביאים  
335 ג הסמיכות צורת הסמיכות של שמות עצם חד-הברתיים ושל הבינוני, קל, ע"ו ישעיה נט כ נביאים  
339 ג הסמיכות שמות עצם נקביים משורשי ע"ו ושמות עצם זכריים משורשי ל"ה ישעיה נט כ נביאים  
194 ב גזרת השלמים תפקיד הדגש החזק במערכת הפועל ישעיה ס יא נביאים  
36 א הגזרות העלולות נטיית שורשי פ"נ בבניין קל ירמיה ב יב נביאים  
448 ד אותיות הגרון חוקי ניקוד הא השאלה ירמיה ב יד נביאים  
157 א הגזרות העלולות דוגמאות נוספות להשפעת אות הגרון עין על הניקוד ירמיה ב יט נביאים  
334 ג הסמיכות צורת הסמיכות של שמות עצם חד-הברתיים ושל הבינוני, קל, ע"ו ירמיה ב כו נביאים  
478 ה צורות הזכר וצורות הנקבה הבחנה בין צורות הזכר לצורות הנקבה בפעלים עם כינויים חבורים ירמיה ב לד נביאים  
479 ה צורות הזכר וצורות הנקבה הבחנה בין צורות הזכר לצורות הנקבה בפעלים עם כינויים חבורים ירמיה ב לד נביאים  
477 ה צורות הזכר וצורות הנקבה הבחנה בין צורות הזכר לצורות הנקבה בנטיית הפועל ירמיה ג ה נביאים  
502 ה צורות הזכר וצורות הנקבה שמות דו-מיניים במקרא ירמיה ד יא נביאים  
501 ה צורות הזכר וצורות הנקבה שמות דו-מיניים במקרא ירמיה ד יב נביאים  
262 ב גזרת השלמים הבחנה בין צורות עבר, נסתר, פיעל, לבין שמות עצם דגושים במשקל קטל ירמיה ה יג נביאים  
548 ו הקמץ הקטן והחולם הערה בדבר ההבחנה בין כינוי המושא לנוכח לבין כינוי הקניין לנוכח ע"י דיגוש הכף ירמיה ה יז נביאים  
146 א הגזרות העלולות צורות העתיד של שורשי ע"ע בבניין נפעל ירמיה ו ח נביאים  
160 א הגזרות העלולות היטמעות הנון בפעלי פ"נ ירמיה ו כט נביאים  
283 ב גזרת השלמים צירופי "פעול פעל" (צירופי צורת מקור וצורת פועל נטויה) ירמיה ו כט נביאים  
101 א הגזרות העלולות הערה בדבר קיומם של זוגות שורשים: פ"י/ע"ו, פ"נ/ע"ו ירמיה ז כד נביאים  
154 א הגזרות העלולות צורות העבר של ע"ו וע"ע בבניין הפעיל ירמיה ח יד נביאים  
589 ז צורות העבר וצורות בעתיד שימוש הזמנים במקרא ירמיה ט יד נביאים  
132 א הגזרות העלולות שורשים השייכים לשתי גזרות עלולות – נחי פה"פ ולה"פ כאחד ירמיה י ז נביאים  
471 ד אותיות הגרון דגשים מיוחדים ירמיה י י נביאים  
616 ח צורות ההקשר וההפסק ניקוד ויו החיבור ולמד השימוש בהקשר ובהפסק ירמיה י י נביאים  
220 ב גזרת השלמים ניקוד בג"ד כפ"ת החורג מן הכללים שלעיל ירמיה י יז נביאים  
207 ב גזרת השלמים צורות החורגות מן הכלל הנ"ל, באשר לניקוד עה"פ בפעלים העומדים והיוצאים בעתיד, קל ירמיה י כ נביאים  
3 א הגזרות העלולות הבחנה בין צורות הומוגרפיות ע"י הטעם ירמיה יא י נביאים  
138 א הגזרות העלולות שורשים השייכים לשתי גזרות עלולות – נחי פה"פ ולה"פ כאחד ירמיה טו י נביאים  
123 א הגזרות העלולות מניין נחי לה"פ ירמיה טז יט נביאים  
491 ה צורות הזכר וצורות הנקבה הבחנה בין זכר לנקבה בצורות הבינוני של הקל ירמיה כב כג נביאים  
183 ב גזרת השלמים יצירת צורות ההפעלה (הקאוזטיב) ירמיה כג יד נביאים  
342 ג הסמיכות שמות עצם מלעליים שהאות האמצעית שלהם היא יוד ירמיה כה טו נביאים  
35 א הגזרות העלולות צורות הבינוני והעבר, קל, של שורשי ע"ו ירמיה ל יח נביאים  
457 ד אותיות הגרון צורות הציווי, המקור והמקור הנטוי של הפעיל, כאשר לה"פ היא אות גרון ירמיה לא ז נביאים  
210 ב גזרת השלמים צורות החורגות מן הכלל הנ"ל, באשר לניקוד עה"פ בפעלים העומדים והיוצאים בעתיד, קל ירמיה לא יד נביאים  
103 א הגזרות העלולות צורות העתיד, נפעל, של שורשי פ"י ירמיה לא יח נביאים  
78 א הגזרות העלולות הבחנה בין צורות ציווי ובין שמות פעולה וצורות מקור של שורשי ע"ו עפ"י הטעם ירמיה לא יט נביאים  
264 ב גזרת השלמים הבחנה בין צורות עבר, נסתר, פיעל, לבין שמות עצם דגושים במשקל קטל ירמיה מד כא נביאים  
129 א הגזרות העלולות שורשים השייכים לשתי גזרות עלולות – נחי פה"פ ולה"פ כאחד ירמיה נ יד נביאים  
505 ה צורות הזכר וצורות הנקבה שמות דו-מיניים במקרא יחזקאל ב ט נביאים  
506 ה צורות הזכר וצורות הנקבה שמות דו-מיניים במקרא יחזקאל ב ט נביאים  
137 א הגזרות העלולות שורשים השייכים לשתי גזרות עלולות – נחי פה"פ ולה"פ כאחד יחזקאל ב י נביאים  
48 א הגזרות העלולות צורות הופעל של הגזרות העלולות יחזקאל ט ט נביאים  
493 ה צורות הזכר וצורות הנקבה סיומות הזכרים והנקבות בצורות הפועל ובכינויים יחזקאל יג כ נביאים  
467 ד אותיות הגרון צורות נפעל של שורשי ל"ה, כאשר פה"פ היא אות גרון יחזקאל יד ד נביאים  
46 א הגזרות העלולות צורות הופעל של הגזרות העלולות יחזקאל יד כב נביאים  
105 א הגזרות העלולות צורות העתיד, נפעל, של שורשי פ"י יחזקאל יד כב נביאים  
228 ב גזרת השלמים הבחנה בין צורות ציווי ומקור בקל לבין צורותיהם בפיעל, כאשר עה"פ היא אות גרון יחזקאל טז ד נביאים  
531 ו הקמץ הקטן והחולם חילופי קמץ קטן, שורק וחולם יחזקאל טז ה נביאים  
475 ה צורות הזכר וצורות הנקבה הבחנה בין צורות הזכר לצורות הנקבה בנטיית הפועל יחזקאל טז ז נביאים  
560 ז צורות העבר וצורות בעתיד צורות ויקטל/ויקטל יחזקאל טז ז נביאים  
130 א הגזרות העלולות שורשים השייכים לשתי גזרות עלולות – נחי פה"פ ולה"פ כאחד יחזקאל טז יג נביאים  
476 ה צורות הזכר וצורות הנקבה הבחנה בין צורות הזכר לצורות הנקבה בנטיית הפועל יחזקאל טז כד נביאים  
480 ה צורות הזכר וצורות הנקבה הבחנה בין צורות הזכר לצורות הנקבה בפעלים עם כינויים חבורים יחזקאל טז נח נביאים  
117 א הגזרות העלולות מניין נחי לה"פ יחזקאל יז כג נביאים  
556 ז צורות העבר וצורות בעתיד צורות קטל/וקטל יחזקאל יז כד נביאים  
358 ג הסמיכות שמות עצם ממשקל קטל יחזקאל יח יח נביאים  
344 ג הסמיכות שמות שהאות השנייה בהם דגושה יחזקאל כא יא נביאים  
366 ג הסמיכות המשקלים קטיל וקטול יחזקאל כג ו נביאים  
367 ג הסמיכות המשקלים קטיל וקטול יחזקאל כג יב נביאים  
260 ב גזרת השלמים צורות מיוחדות בהן חסר דגש חזק יחזקאל כד ב נביאים  
386 ד אותיות הגרון חריגות האלף באשר לכללים שלעיל יחזקאל כד יז נביאים  
566 ז צורות העבר וצורות בעתיד צורות עתיד, פיעל, של שורשי פ"י יחזקאל כה ד נביאים  
490 ה צורות הזכר וצורות הנקבה הבחנה בין זכר לנקבה בצורות הבינוני של הקל יחזקאל כז ג נביאים  
275 ב גזרת השלמים צירופי "פעול פעל" (צירופי צורת מקור וצורת פועל נטויה) יחזקאל כח ט נביאים  
385 ד אותיות הגרון חריגות האלף באשר לכללים שלעיל יחזקאל כח ט נביאים  
359 ג הסמיכות שמות עצם ממשקל קטל יחזקאל כח יח נביאים  
417 ד אותיות הגרון צורות העבר המהופך והעבר הרגיל של הפעיל, כאשר פה"פ היא אות גרון יחזקאל כט ז נביאים  
421 ד אותיות הגרון צורות העבר המהופך והעבר הרגיל של הפעיל, כאשר פה"פ היא אות גרון יחזקאל ל כה נביאים  
552 ז צורות העבר וצורות בעתיד צורות קטל/וקטל יחזקאל לו כב נביאים  
512 ה צורות הזכר וצורות הנקבה צורות פועל שלהן צורני זכר ונקבה כאחד יחזקאל לז ז נביאים  
39 א הגזרות העלולות נטיית שורשי פ"נ בבניין קל יחזקאל מא ז נביאים  
9 א הגזרות העלולות המרת אותיות אהו"י זו בזו בתצורת הגזרות העלולות במערכת הפועל והשם יחזקאל מא יג נביאים  
393 ד אותיות הגרון כללי ניקוד ויו החיבור יחזקאל מד כ נביאים  
169 א הגזרות העלולות הבעת הגרימה בפעלי גזרת ע"י הושע ב ד נביאים  
192 ב גזרת השלמים תפקיד הדגש החזק במערכת הפועל הושע ב ט נביאים  
414 ד אותיות הגרון צורות העתיד, קל והפעיל, של שורשי פ"א בהן חסירה אלף הושע יד ה נביאים  
364 ג הסמיכות המשקלים קטיל וקטול יואל ב יג נביאים  
209 ב גזרת השלמים צורות החורגות מן הכלל הנ"ל, באשר לניקוד עה"פ בפעלים העומדים והיוצאים בעתיד, קל יואל ב יט נביאים  
65 א הגזרות העלולות יצירת פעלי התפעל יונה א ו נביאים  
44 א הגזרות העלולות נטיית שורשי פ"נ בבניין קל מיכה ב ד נביאים  
136 א הגזרות העלולות שורשים השייכים לשתי גזרות עלולות – נחי פה"פ ולה"פ כאחד מיכה ב ד נביאים  
384 ד אותיות הגרון חריגות האלף באשר לכללים שלעיל מיכה ב ז נביאים  
71 א הגזרות העלולות צורות הבינוני הסביל (קל והופעל) מיכה ב ח נביאים  
376 ד אותיות הגרון כללי ניקוד הא היידוע ואותיות השימוש לפני אותיות הגרון מיכה ד יב נביאים  
462 ד אותיות הגרון צורות הציווי, המקור והמקור הנטוי של הפעיל, כאשר לה"פ היא אות גרון מיכה ו ח נביאים  
6 א הגזרות העלולות הבחנה בין צורות הומוגרפיות ע"י הטעם מיכה ז ו נביאים  
533 ו הקמץ הקטן והחולם חילופי קמץ קטן, שורק וחולם נחום ב ד נביאים  
620 ח צורות ההקשר וההפסק ניקוד ויו החיבור ולמד השימוש בהקשר ובהפסק נחום ב ט נביאים  
425 ד אותיות הגרון חוקי ניקוד הא השאלה חבקוק ג ח נביאים  
79 א הגזרות העלולות הבחנה בין צורות ציווי ובין שמות פעולה וצורות מקור של שורשי ע"ו עפ"י הטעם צפניה ג ח נביאים  
72 א הגזרות העלולות צורות הבינוני הסביל (קל והופעל) צפניה ג יח נביאים  
498 ה צורות הזכר וצורות הנקבה שמות דו-מיניים במקרא זכריה ג ג נביאים  
410 ד אותיות הגרון צורות העתיד, קל והפעיל, של שורשי פ"א בהן חסירה אלף מלאכי א ב נביאים  
268 ב גזרת השלמים תשלום הדגש בבניין פועל מלאכי א ז נביאים  
537 ו הקמץ הקטן והחולם חילופי קמץ קטן, שורק וחולם מלאכי א יא נביאים  
591 ז צורות העבר וצורות בעתיד שימוש הזמנים במקרא מלאכי ג א נביאים  
592 ז צורות העבר וצורות בעתיד שימוש הזמנים במקרא מלאכי ג כג נביאים  
170 א הגזרות העלולות הבעת הגרימה בפעלי גזרת ע"י תהלים ה ב כתובים  
239 ב גזרת השלמים תשלום הדגש בבנין פיעל, כאשר עה"פ היא אות גרון תהלים י ג כתובים  
43 א הגזרות העלולות נטיית שורשי פ"נ בבניין קל תהלים יז ג כתובים  
596 ח צורות ההקשר וההפסק הבחנה בין צורות הקשר והפסק של קל ופיעל בעתיד ובציווי תהלים יח מב כתובים  
571 ז צורות העבר וצורות בעתיד הבחנה בין צורות העבר והבינוני של נפעל תהלים יט ח כתובים  
529 ו הקמץ הקטן והחולם חילופי קמץ קטן, שורק וחולם תהלים כה כ כתובים  
80 א הגזרות העלולות הבחנה בין צורות ציווי ובין שמות פעולה וצורות מקור של שורשי ע"ו עפ"י הטעם תהלים כז א כתובים  
190 ב גזרת השלמים תפקיד הדגש החזק במערכת הפועל תהלים כט ה כתובים  
464 ד אותיות הגרון צורות נפעל של שורשי ל"ה, כאשר פה"פ היא אות גרון תהלים לג ו כתובים  
202 ב גזרת השלמים צורות העתיד, המקור והציווי, קל, כאשר עה"פ או לה"פ היא אות גרון תהלים לה א כתובים  
88 א הגזרות העלולות הערה בדבר קיומם של זוגות שורשים: פ"י/ע"ו, פ"נ/ע"ו תהלים לה כג כתובים  
162 א הגזרות העלולות היטמעות הנון בפעלי פ"נ תהלים לח ג כתובים  
163 א הגזרות העלולות היטמעות הנון בפעלי פ"נ תהלים לח ג כתובים  
522 ו הקמץ הקטן והחולם הבחנה בין צורות קל הומופוניות ע"י הניקוד בחולם או בקמץ קטן תהלים מב י כתובים  
595 ח צורות ההקשר וההפסק הבחנה בין צורות הקשר והפסק של קל ופיעל בעתיד ובציווי תהלים מז ז כתובים  
30 א הגזרות העלולות עקרון האופוזיציה בנטיית העתיד של שורשי ע"ו, פ"י ול"ה בבניינים קל והפעיל תהלים נא ד כתובים  
31 א הגזרות העלולות עקרון האופוזיציה בנטיית העתיד של שורשי ע"ו, פ"י ול"ה בבניינים קל והפעיל תהלים נא ד כתובים  
90 א הגזרות העלולות הערה בדבר קיומם של זוגות שורשים: פ"י/ע"ו, פ"נ/ע"ו תהלים נא יד כתובים  
608 ח צורות ההקשר וההפסק ניקוד ויו החיבור ולמד השימוש בהקשר ובהפסק תהלים נה יח כתובים  
317 ג הסמיכות שמות עצם שהאות האמצעית של שורשם היא אות גרון תהלים נה כג כתובים  
135 א הגזרות העלולות שורשים השייכים לשתי גזרות עלולות – נחי פה"פ ולה"פ כאחד תהלים סד ח כתובים
536 ו הקמץ הקטן והחולם חילופי קמץ קטן, שורק וחולם תהלים סז ב כתובים  
161 א הגזרות העלולות היטמעות הנון בפעלי פ"נ תהלים סט ד כתובים  
520 ו הקמץ הקטן והחולם תנאים בהם הופך החולם לקמץ קטן בשמות משקל קטל ובצורות הציווי של קל תהלים סט יט כתובים  
91 א הגזרות העלולות הערה בדבר קיומם של זוגות שורשים: פ"י/ע"ו, פ"נ/ע"ו תהלים עד ג כתובים  
547 ו הקמץ הקטן והחולם הערה בדבר ההבחנה בין כינוי המושא לנוכח לבין כינוי הקניין לנוכח ע"י דיגוש הכף תהלים עד יט כתובים  
540 ו הקמץ הקטן והחולם חילופי קמץ קטן, שורק וחולם תהלים עד כא כתובים  
436 ד אותיות הגרון חוקי ניקוד הא השאלה תהלים עז ח כתובים  
427 ד אותיות הגרון חוקי ניקוד הא השאלה תהלים עז י כתובים  
365 ג הסמיכות המשקלים קטיל וקטול תהלים עח לא כתובים  
563 ז צורות העבר וצורות בעתיד רצף הפעלים השכיח במקרא תהלים פג יח כתובים  
407 ד אותיות הגרון צורות העתיד והעתיד המהופך של שורשי פ"א בבניין קל תהלים פה ו כתובים  
430 ד אותיות הגרון חוקי ניקוד הא השאלה תהלים פה ז כתובים  
431 ד אותיות הגרון חוקי ניקוד הא השאלה תהלים פה ז כתובים  
41 א הגזרות העלולות נטיית שורשי פ"נ בבניין קל תהלים צב יא כתובים  
64 א הגזרות העלולות יצירת פעלי התפעל תהלים צד ד כתובים  
525 ו הקמץ הקטן והחולם צורות יוצאות דופן בהן החולם אינו הופך לקמץ קטן, אלא לתנועת e תהלים קב יד כתובים  
535 ו הקמץ הקטן והחולם חילופי קמץ קטן, שורק וחולם תהלים קב טו כתובים  
128 א הגזרות העלולות הערה בדבר צורות העתיד המהופך של שורשי פ"י תהלים קג ז כתובים  
21 א הגזרות העלולות עקרון האופוזיציה בנטיית העתיד של שורשי ע"ו, פ"י ול"ה בבניינים קל והפעיל תהלים קה כד כתובים  
586 ז צורות העבר וצורות בעתיד שימוש הזמנים במקרא תהלים קו יט כתובים  
318 ג הסמיכות שמות עצם מן המשקלים מקטל ומקטל וצורות בינוני של קל, ל"ה תהלים קי ב כתובים  
424 ד אותיות הגרון צורות העבר המהופך והעבר הרגיל של הפעיל, כאשר פה"פ היא אות גרון תהלים קטז י כתובים  
87 א הגזרות העלולות שתי קבוצות הנטייה של שורשי פ"י תהלים קיח יח כתובים  
89 א הגזרות העלולות הערה בדבר קיומם של זוגות שורשים: פ"י/ע"ו, פ"נ/ע"ו תהלים קכה ד כתובים  
606 ח צורות ההקשר וההפסק הבחנה בין צורות הקשר והפסק של קל ופיעל בעתיד ובציווי תהלים קל ב כתובים  
246 ב גזרת השלמים תשלום הדגש בבנין פיעל, כאשר עה"פ היא אות גרון תהלים קלו טו כתובים  
573 ז צורות העבר וצורות בעתיד הבחנה בין צורות העבר והבינוני של נפעל תהלים קלט ו כתובים  
629 ח צורות ההקשר וההפסק ניקוד אותיות השימוש לפני צורות מיודעות ובלתי-מיודעות תהלים קמד י כתובים  
122 א הגזרות העלולות מניין נחי לה"פ תהלים קמה ו כתובים  
544 ו הקמץ הקטן והחולם מקרה נוסף בו חולם הופך לקמץ קטן תהלים קמה ח כתובים  
598 ח צורות ההקשר וההפסק הבחנה בין צורות הקשר והפסק של קל ופיעל בעתיד ובציווי תהלים קמה טו כתובים  
76 א הגזרות העלולות הבחנה בין צורות ציווי ובין שמות פעולה וצורות מקור של שורשי ע"ו עפ"י הטעם משלי א ב כתובים  
497 ה צורות הזכר וצורות הנקבה שמות דו-מיניים במקרא משלי ו כז כתובים  
411 ד אותיות הגרון צורות העתיד, קל והפעיל, של שורשי פ"א בהן חסירה אלף משלי ח יז כתובים  
398 ד אותיות הגרון צורות הציווי והמקור של שורשי פ"א בנניין קל משלי יא י כתובים  
327 ג הסמיכות יצירת צורת הסמיכות של שמות עצם ממין נקבה המסתיימים בתנועת a משלי יא כב כתובים  
396 ד אותיות הגרון צורות הציווי והמקור של שורשי פ"א בנניין קל משלי יב ו כתובים  
193 ב גזרת השלמים תפקיד הדגש החזק במערכת הפועל משלי יב יא כתובים  
593 ח צורות ההקשר וההפסק היידוע משלי יג יג כתובים  
74 א הגזרות העלולות הבחנה בין צורות ציווי ובין שמות פעולה וצורות מקור של שורשי ע"ו עפ"י הטעם משלי כג א כתובים  
114 א הגזרות העלולות מניין נחי לה"פ משלי כג ח כתובים  
85 א הגזרות העלולות שתי קבוצות הנטייה של שורשי פ"י משלי כד כא כתובים  
356 ג הסמיכות שמות עצם ממשקל קטל משלי כד לא כתובים  
333 ג הסמיכות צורת הסמיכות של שמות עצם חד-הברתיים ושל הבינוני, קל, ע"ו משלי כח ב כתובים  
57 א הגזרות העלולות צורות הבינוני והציווי של שורשי ע"ו וע"ע בבניין התפעל בהשוואה לפיעל, קל והפעיל משלי כח ח כתובים  
11 א הגזרות העלולות המרת אותיות אהו"י זו בזו בתצורת הגזרות העלולות במערכת הפועל והשם משלי לא י כתובים  
326 ג הסמיכות יצירת צורת הסמיכות של שמות עצם ממין נקבה המסתיימים בתנועת a משלי לא י כתובים  
583 ז צורות העבר וצורות בעתיד שימוש הזמנים במקרא איוב א ה כתובים  
584 ז צורות העבר וצורות בעתיד שימוש הזמנים במקרא איוב א ה כתובים  
500 ה צורות הזכר וצורות הנקבה שמות דו-מיניים במקרא איוב א יט כתובים  
503 ה צורות הזכר וצורות הנקבה שמות דו-מיניים במקרא איוב א יט כתובים  
119 א הגזרות העלולות מניין נחי לה"פ איוב ג ז כתובים  
615 ח צורות ההקשר וההפסק ניקוד ויו החיבור ולמד השימוש בהקשר ובהפסק איוב ג כג כתובים  
120 א הגזרות העלולות מניין נחי לה"פ איוב ו כא כתובים  
171 א הגזרות העלולות הבעת הגרימה בפעלי גזרת ע"י איוב ו כד כתובים  
199 ב גזרת השלמים צורות העתיד, המקור והציווי, קל, כאשר עה"פ או לה"פ היא אות גרון איוב ז ב כתובים  
124 א הגזרות העלולות מניין נחי לה"פ איוב ז יט כתובים  
441 ד אותיות הגרון חוקי ניקוד הא השאלה איוב ח ג כתובים  
546 ו הקמץ הקטן והחולם הערה בדבר ההבחנה בין כינוי המושא לנוכח לבין כינוי הקניין לנוכח ע"י דיגוש הכף איוב יב ז כתובים  
165 א הגזרות העלולות הבעת הגרימה בפעלי גזרת ע"י איוב יג א כתובים  
408 ד אותיות הגרון צורות העתיד והעתיד המהופך של שורשי פ"א בבניין קל איוב יד כב כתובים  
153 א הגזרות העלולות צורות העבר של ע"ו וע"ע בבניין הפעיל איוב טז ז כתובים  
434 ד אותיות הגרון חוקי ניקוד הא השאלה איוב יח ד כתובים  
141 א הגזרות העלולות שורשים השייכים לשתי גזרות עלולות – נחי פה"פ ולה"פ כאחד איוב יח ה כתובים  
142 א הגזרות העלולות צורות העתיד של שורשי פ"נ בבניינים קל ונפעל איוב יח ה כתובים  
298 ג הסמיכות נטיית משקל קטל איוב כ יז כתובים  
55 א הגזרות העלולות צורות הבינוני והציווי של שורשי ע"ו וע"ע בבניין התפעל בהשוואה לפיעל, קל והפעיל איוב כ כז כתובים  
618 ח צורות ההקשר וההפסק ניקוד ויו החיבור ולמד השימוש בהקשר ובהפסק איוב כא ז כתובים  
140 א הגזרות העלולות שורשים השייכים לשתי גזרות עלולות – נחי פה"פ ולה"פ כאחד איוב כב כח כתובים  
437 ד אותיות הגרון חוקי ניקוד הא השאלה איוב כג ו כתובים  
485 ה צורות הזכר וצורות הנקבה הבחנה בין צורות הזכר לצורות הנקבה בפעלים עם כינויים חבורים איוב כח ז כתובים  
167 א הגזרות העלולות הבעת הגרימה בפעלי גזרת ע"י איוב כח כג כתובים  
526 ו הקמץ הקטן והחולם צורות יוצאות דופן בהן החולם אינו הופך לקמץ קטן, אלא לתנועת e איוב לג ה כתובים  
542 ו הקמץ הקטן והחולם חילופי קמץ קטן, שורק וחולם איוב לג כז כתובים  
75 א הגזרות העלולות הבחנה בין צורות ציווי ובין שמות פעולה וצורות מקור של שורשי ע"ו עפ"י הטעם איוב לד טז כתובים  
217 ב גזרת השלמים הגדרות השווא הנע והשווא הנח איוב לד ל כתובים  
597 ח צורות ההקשר וההפסק הבחנה בין צורות הקשר והפסק של קל ופיעל בעתיד ובציווי איוב לח מא כתובים  
42 א הגזרות העלולות נטיית שורשי פ"נ בבניין קל איוב מ ד כתובים  
259 ב גזרת השלמים צורות מיוחדות בהן חסר דגש חזק שיר השירים ב ה כתובים  
261 ב גזרת השלמים צורות מיוחדות בהן חסר דגש חזק שיר השירים ב ה כתובים  
492 ה צורות הזכר וצורות הנקבה תוספות להבחנה בין צורות הזכר לצורות הנקבה במערכת הפועל שיר השירים ג יא כתובים  
227 ב גזרת השלמים הבחנה בין צורות ציווי ומקור בקל לבין צורותיהם בפיעל, כאשר עה"פ היא אות גרון שיר השירים ד ב כתובים  
625 ח צורות ההקשר וההפסק ניקוד אותיות השימוש לפני צורות מיודעות ובלתי-מיודעות שיר השירים ה טו כתובים  
256 ב גזרת השלמים צורות מיוחדות בהן חסר דגש חזק שיר השירים ו י כתובים  
1 א הגזרות העלולות הבחנה בין צורות הומוגרפיות ע"י הטעם רות א טו כתובים  
7 א הגזרות העלולות הבחנה בין צורות הומוגרפיות ע"י הטעם רות א טו כתובים  
15 א הגזרות העלולות עקרון האופוזיציה בנטיית העתיד של שורשי ע"ו, פ"י ול"ה בבניינים קל והפעיל רות ב ג כתובים  
572 ז צורות העבר וצורות בעתיד הבחנה בין צורות העבר והבינוני של נפעל איכה א ח כתובים  
570 ז צורות העבר וצורות בעתיד הבחנה בין צורות העבר והבינוני של נפעל איכה א כא כתובים  
58 א הגזרות העלולות צורות הבינוני והציווי של שורשי ע"ו וע"ע בבניין התפעל בהשוואה לפיעל, קל והפעיל איכה א כב כתובים  
178 ב גזרת השלמים הגדרת הפועל היוצא איכה ב ד כתובים  
22 א הגזרות העלולות עקרון האופוזיציה בנטיית העתיד של שורשי ע"ו, פ"י ול"ה בבניינים קל והפעיל איכה ב ה כתובים  
23 א הגזרות העלולות עקרון האופוזיציה בנטיית העתיד של שורשי ע"ו, פ"י ול"ה בבניינים קל והפעיל איכה ב ה כתובים  
25 א הגזרות העלולות עקרון האופוזיציה בנטיית העתיד של שורשי ע"ו, פ"י ול"ה בבניינים קל והפעיל איכה ב ה כתובים  
247 ב גזרת השלמים תשלום הדגש בבנין פיעל, כאשר עה"פ היא אות גרון איכה ב ו כתובים  
243 ב גזרת השלמים תשלום הדגש בבנין פיעל, כאשר עה"פ היא אות גרון איכה ב ז כתובים  
240 ב גזרת השלמים תשלום הדגש בבנין פיעל, כאשר עה"פ היא אות גרון איכה ב ט כתובים  
374 ד אותיות הגרון כללי ניקוד הא היידוע ואותיות השימוש לפני אותיות הגרון איכה ב יא כתובים  
173 ב גזרת השלמים הגדרת הפועל העומד איכה ד א כתובים  
230 ב גזרת השלמים הבחנה בין צורות ציווי ומקור בקל לבין צורותיהם בפיעל, כאשר עה"פ היא אות גרון איכה ד ח כתובים  
329 ג הסמיכות צורת הסמיכות של שמות עצם חד-הברתיים ושל הבינוני, קל, ע"ו איכה ד י כתובים  
214 ב גזרת השלמים הגדרות השווא הנע והשווא הנח איכה ד יט כתובים  
56 א הגזרות העלולות צורות הבינוני והציווי של שורשי ע"ו וע"ע בבניין התפעל בהשוואה לפיעל, קל והפעיל קהלת א ו כתובים  
345 ג הסמיכות שמות שהאות השנייה בהם דגושה קהלת ב טז כתובים  
265 ב גזרת השלמים כתיב מלא וכתיב חסר קהלת ד ה כתובים  
373 ד אותיות הגרון כללי ניקוד הא היידוע ואותיות השימוש לפני אותיות הגרון קהלת ח א כתובים  
299 ג הסמיכות הבחנה בין שמות העצם המלעליים לבין שמות משקל קטל קהלת ט א כתובים  
338 ג הסמיכות שמות עצם נקביים משורשי ע"ו ושמות עצם זכריים משורשי ל"ה קהלת יא ט כתובים  
369 ג הסמיכות המשקלים קטיל וקטול קהלת יא ט כתובים  
66 א הגזרות העלולות יצירת פעלי התפעל קהלת יב ה כתובים  
541 ו הקמץ הקטן והחולם חילופי קמץ קטן, שורק וחולם אסתר א כב כתובים  
266 ב גזרת השלמים כתיב מלא וכתיב חסר אסתר ב ז כתובים  
328 ג הסמיכות יצירת צורת הסמיכות של שמות עצם ממין נקבה המסתיימים בתנועת a אסתר ב ז כתובים  
5 א הגזרות העלולות הבחנה בין צורות הומוגרפיות ע"י הטעם אסתר ב יד כתובים  
156 א הגזרות העלולות צורות העבר של ע"ו וע"ע בבניין הפעיל אסתר ו יג כתובים  
267 ב גזרת השלמים תשלום הדגש בבניין פועל אסתר ח יד כתובים  
510 ה צורות הזכר וצורות הנקבה צורות פועל שלהן צורני זכר ונקבה כאחד דניאל ח כב כתובים  
511 ה צורות הזכר וצורות הנקבה צורות פועל שלהן צורני זכר ונקבה כאחד דניאל ח כב כתובים  
605 ח צורות ההקשר וההפסק הבחנה בין צורות הקשר והפסק של קל ופיעל בעתיד ובציווי דניאל ט יט כתובים  
343 ג הסמיכות שמות עצם מלעליים שהאות האמצעית שלהם היא יוד דניאל יב ז כתובים  
530 ו הקמץ הקטן והחולם חילופי קמץ קטן, שורק וחולם נחמיה ה יט כתובים  
258 ב גזרת השלמים צורות מיוחדות בהן חסר דגש חזק נחמיה יג כה כתובים