פירוש הרשב"ם עה"ת: הפניות בפירוש הרשב"ם לתורה ע"פ הפירוש הדקדוקי לתנ"ך/ עפ"י ספר "דייקות מרבנו שמואל"

תוכן המדור

הדף הראשי של פירוש הרשב"ם

הפניות בפירוש הדקדוקי לתנ"ך – מיון לפי פרקי הספר

הפניות הפירוש הדקדוקי לתנ"ך – מיון לפי סדר המקראות

מדדים סטטיסטים – מספר ההפניות במיון לפי סדרות

מדדים סטטיסטים – מספר ההפניות במיון לפי ספרי המקרא

מדדים סטטיסטים – מספר ההפניות במיון לפי חמשת חומשי התורה

   

הפניות בפירוש הדקדוקי לתנ"ך – מיון לפי פרקי הספר

 

מקרא   הפניה
ID פרשה פרק פסוק ספר פרק פסוק סדרה
1 בראשית א א בראשית י י תורה
2 בראשית א א ירמיה כו א נביאים
3 בראשית א א במדבר ב ט תורה
4 בראשית א א דברים ד טז תורה
5 בראשית א א שמואל א' ב לג נביאים
6 בראשית א ה בראשית יא ג תורה
7 בראשית א ה בראשית ח כב תורה
8 בראשית א ה בראשית א ב תורה
9 בראשית א ה דברים לב יא תורה
10 בראשית א ה ירמיה כג ט נביאים
11 בראשית א ה דברים לא ז תורה
12 בראשית א ה ישעיה לה ג נביאים
13 בראשית א ה בראשית כב ב תורה
14 בראשית א ה בראשית כו י תורה
15 בראשית א ה בראשית מט טז תורה
16 בראשית א ה במדבר טז טו תורה
17 בראשית א ו עמוס ב יג נביאים
18 בראשית א ז ישעיה ה ב נביאים
19 בראשית א ז תהלים לג ט כתובים
20 בראשית א ז יחזקאל טז טו נביאים
21 בראשית א ט ירמיה לב טו נביאים
22 בראשית א ט קהלת ט יא כתובים
23 בראשית א ט משלי כט כא כתובים
24 בראשית א ט במדבר כא כז תורה
25 בראשית א ט ירמיה כו יח נביאים
26 בראשית א ט איכה ב כ כתובים
27 בראשית א ט שמות כה לא תורה
28 בראשית א ט רות ג יד כתובים
29 בראשית א י תהלים מ יב כתובים
30 בראשית א י במדבר יא כח תורה
31 בראשית א י בראשית ח ב תורה
32 בראשית א י איכה ג סו כתובים
33 בראשית א י דברים יא ד תורה
34 בראשית א י יהושע טו סא נביאים
35 בראשית א י איוב כ יז כתובים
36 בראשית א י בראשית כא יט תורה
37 בראשית א י בראשית א כב תורה
38 בראשית א יא דברים ט כז תורה
39 בראשית א יא איכה א כ כתובים
40 בראשית א יד במדבר יג כב תורה
41 בראשית א יד במדבר ט ו תורה
42 בראשית א יד הושע יב יב נביאים
43 בראשית א טז שיר השירים ד ג כתובים
44 בראשית א טז משלי כ ה כתובים
45 בראשית א טז במדבר יט ב תורה
46 בראשית א טז מלכים ב' ג כב נביאים
47 בראשית א טז ויקרא כג מ תורה
48 בראשית א טז יחזקאל ו יג נביאים
49 בראשית א טז יחזקאל כז יט נביאים
50 בראשית א טז ישעיה ס כב נביאים
51 בראשית א טז שמואל א' טו יז נביאים
52 בראשית א טז ירמיה מט טו נביאים
53 בראשית א טז בראשית כז טו תורה
54 בראשית א טז אסתר א ה כתובים
55 בראשית א טז בראשית מד ב תורה
56 בראשית א יז משלי כג ה כתובים
57 בראשית א יט ישעיה יד כ נביאים
58 בראשית א יט יחזקאל לג ל נביאים
59 בראשית א יט ישעיה יג כ נביאים
60 בראשית א יט שמות י כא תורה
61 בראשית א יט דניאל י ג כתובים
62 בראשית א יט איוב לה יא כתובים
63 בראשית א יט שמואל א' ב לג נביאים
64 בראשית א יט ויקרא כו טז תורה
65 בראשית א יט איוב יג יז כתובים
66 בראשית א יט תהלים יט ג כתובים
67 בראשית א יט איוב לג ז כתובים
68 בראשית א יט תהלים נז ז כתובים
69 בראשית א יט ישעיה יט ו נביאים
70 בראשית א יט משלי יז ד כתובים
71 בראשית א יט תהלים ח ח כתובים
72 בראשית א יט שמואל א' א יז נביאים
73 בראשית א יט שופטים יג ו נביאים
74 בראשית א יט שמות לג טז תורה
75 בראשית א יט בראשית ג ח תורה
76 בראשית א יט ישעיה כו כ נביאים
77 בראשית א יט ויקרא יח כה תורה
78 בראשית א יט ירמיה יד כא נביאים
79 בראשית א יט תהלים יז טז כתובים
80 בראשית א יט יחזקאל לט כו נביאים
81 בראשית א יט ירמיה יד כא נביאים
82 בראשית א יט שמות יז טז תורה
83 בראשית א יט יחזקאל מז יא נביאים
84 בראשית א יט שמואל א' י יג נביאים
85 בראשית א יט ישעיה נז יט נביאים
86 בראשית א יט שיר השירים ז ב כתובים
87 בראשית א יט הושע ב טו נביאים
88 בראשית א כא תהלים מ יב כתובים
89 בראשית א כב בראשית ו יג תורה
90 בראשית א כב איוב לב יח כתובים
91 בראשית א כד במדבר כג יח תורה
92 בראשית א כד במדבר כד ג תורה
93 בראשית א כד תהלים קיד ח כתובים
94 בראשית א כד תהלים נז י כתובים
95 בראשית א כו קהלת ה י כתובים
96 בראשית א כו תהלים כב כה כתובים
97 בראשית א כו דברי הימים ב' ט כט כתובים
98 בראשית ב ב במדבר כב לא תורה
99 בראשית ב ב ויקרא כו לד תורה
100 בראשית ב ב ויקרא ט ח תורה
101 בראשית ב ב ויקרא כו לה תורה
102 בראשית ב ב בראשית מו יב תורה
103 בראשית ב ד ויקרא יח כד תורה
104 בראשית ב ה ירמיה ו כ נביאים
105 בראשית ב ה ישעיה כז י נביאים
106 בראשית ב ה יחזקאל מ ה נביאים
107 בראשית ב ה נחמיה ה ה כתובים
108 בראשית ב ה שמות כה לו תורה
109 בראשית ב ה יחזקאל לד יד נביאים
110 בראשית ב ה קהלת ג יט כתובים
111 בראשית ב ו איוב לו כז כתובים
112 בראשית ב ו דברים ד לו תורה
113 בראשית ב ז ישעיה נד טז נביאים
114 בראשית ב ז איוב יח טז כתובים
115 בראשית ב ז מיכה ב ו נביאים
116 בראשית ב ז איוב יח ה כתובים
117 בראשית ב ט יחזקאל יז ו נביאים
118 בראשית ב טו אסתר ב יח כתובים
119 בראשית ב טו דברים כה יט תורה
120 בראשית ב יח במדבר כג ט תורה
121 בראשית ב כג קהלת יא ה כתובים
122 בראשית ג ג שמות כב כד תורה
123 בראשית ג יד יחזקאל לב ב נביאים
124 בראשית ג יד מיכה ד י נביאים
125 בראשית ג טו ויקרא יט לב תורה
126 בראשית ג טו איוב ט יז כתובים
127 בראשית ג טו בראשית מט יז תורה
128 בראשית ג טו דברים ט כא תורה
129 בראשית ג טו איוב לג כא כתובים
130 בראשית ג טו במדבר כג ג תורה
131 בראשית ג טו בראשית ז כ תורה
132 בראשית ג טו ישעיה מ כד נביאים
133 בראשית ג טו שמות א ה תורה
134 בראשית ג טו משלי כד לא כתובים
135 בראשית ג טו מלכים א' ו ח נביאים
136 בראשית ג טו איוב יח ט כתובים
137 בראשית ג טו בראשית כה כו תורה
138 בראשית ג יט קהלת יב ג כתובים
139 בראשית ג יט בראשית מד לא תורה
140 בראשית ג יט יחזקאל כה טו נביאים
141 בראשית ג כ קהלת ב כב כתובים
142 בראשית ד ג יחזקאל מ ב נביאים
143 בראשית ד ג שמות לב לד תורה
144 בראשית ד ג בראשית ד ג תורה
145 בראשית ד ג ויקרא ב א תורה
146 בראשית ד ג ויקרא ב יא תורה
147 בראשית ד כה ירמיה ט יט נביאים
148 בראשית ה ח בראשית כט יג תורה
149 בראשית ה ח ירמיה י י נביאים
150 בראשית ה ח יהושע טו ד נביאים
151 בראשית ו א במדבר כג יא תורה
152 בראשית ו ג ירמיה ל יג נביאים
153 בראשית ו ג ישעיה יב א נביאים
154 בראשית ו ג שופטים ו יז נביאים
155 בראשית ו ג שופטים ה ז נביאים
156 בראשית ו ז ויקרא כו יז תורה
157 בראשית ו ז תהלים לח ג כתובים
158 בראשית ו יד ישעיה לד טו נביאים
159 בראשית ו טז ישעיה ס ד נביאים
160 בראשית ו יז בראשית לז יג תורה
161 בראשית ו יז ירמיה ח יג נביאים
162 בראשית ו יז איכה ב יד כתובים
163 בראשית ו יח יחזקאל כג מד נביאים

הפניות הפירוש הדקדוקי לתנ"ך – מיון לפי סדר המקראות

מקרא   הפניה
ID פרשה פרק פסוק ספר פרק פסוק סדרה
8 בראשית א ה בראשית א ב תורה
37 בראשית א י בראשית א כב תורה
75 בראשית א יט בראשית ג ח תורה
144 בראשית ד ג בראשית ד ג תורה
89 בראשית א כב בראשית ו יג תורה
131 בראשית ג טו בראשית ז כ תורה
31 בראשית א י בראשית ח ב תורה
7 בראשית א ה בראשית ח כב תורה
1 בראשית א א בראשית י י תורה
6 בראשית א ה בראשית יא ג תורה
36 בראשית א י בראשית כא יט תורה
13 בראשית א ה בראשית כב ב תורה
137 בראשית ג טו בראשית כה כו תורה
14 בראשית א ה בראשית כו י תורה
53 בראשית א טז בראשית כז טו תורה
148 בראשית ה ח בראשית כט יג תורה
160 בראשית ו יז בראשית לז יג תורה
55 בראשית א טז בראשית מד ב תורה
139 בראשית ג יט בראשית מד לא תורה
102 בראשית ב ב בראשית מו יב תורה
15 בראשית א ה בראשית מט טז תורה
127 בראשית ג טו בראשית מט יז תורה
133 בראשית ג טו שמות א ה תורה
60 בראשית א יט שמות י כא תורה
82 בראשית א יט שמות יז טז תורה
122 בראשית ג ג שמות כב כד תורה
27 בראשית א ט שמות כה לא תורה
108 בראשית ב ה שמות כה לו תורה
143 בראשית ד ג שמות לב לד תורה
74 בראשית א יט שמות לג טז תורה
145 בראשית ד ג ויקרא ב א תורה
146 בראשית ד ג ויקרא ב יא תורה
100 בראשית ב ב ויקרא ט ח תורה
103 בראשית ב ד ויקרא יח כד תורה
77 בראשית א יט ויקרא יח כה תורה
125 בראשית ג טו ויקרא יט לב תורה
47 בראשית א טז ויקרא כג מ תורה
64 בראשית א יט ויקרא כו טז תורה
156 בראשית ו ז ויקרא כו יז תורה
99 בראשית ב ב ויקרא כו לד תורה
101 בראשית ב ב ויקרא כו לה תורה
3 בראשית א א במדבר ב ט תורה
41 בראשית א יד במדבר ט ו תורה
30 בראשית א י במדבר יא כח תורה
40 בראשית א יד במדבר יג כב תורה
16 בראשית א ה במדבר טז טו תורה
45 בראשית א טז במדבר יט ב תורה
24 בראשית א ט במדבר כא כז תורה
98 בראשית ב ב במדבר כב לא תורה
130 בראשית ג טו במדבר כג ג תורה
120 בראשית ב יח במדבר כג ט תורה
151 בראשית ו א במדבר כג יא תורה
91 בראשית א כד במדבר כג יח תורה
92 בראשית א כד במדבר כד ג תורה
4 בראשית א א דברים ד טז תורה
112 בראשית ב ו דברים ד לו תורה
128 בראשית ג טו דברים ט כא תורה
38 בראשית א יא דברים ט כז תורה
33 בראשית א י דברים יא ד תורה
119 בראשית ב טו דברים כה יט תורה
11 בראשית א ה דברים לא ז תורה
9 בראשית א ה דברים לב יא תורה
150 בראשית ה ח יהושע טו ד נביאים
34 בראשית א י יהושע טו סא נביאים
155 בראשית ו ג שופטים ה ז נביאים
154 בראשית ו ג שופטים ו יז נביאים
73 בראשית א יט שופטים יג ו נביאים
72 בראשית א יט שמואל א' א יז נביאים
5 בראשית א א שמואל א' ב לג נביאים
63 בראשית א יט שמואל א' ב לג נביאים
84 בראשית א יט שמואל א' י יג נביאים
51 בראשית א טז שמואל א' טו יז נביאים
135 בראשית ג טו מלכים א' ו ח נביאים
46 בראשית א טז מלכים ב' ג כב נביאים
18 בראשית א ז ישעיה ה ב נביאים
153 בראשית ו ג ישעיה יב א נביאים
59 בראשית א יט ישעיה יג כ נביאים
57 בראשית א יט ישעיה יד כ נביאים
69 בראשית א יט ישעיה יט ו נביאים
76 בראשית א יט ישעיה כו כ נביאים
105 בראשית ב ה ישעיה כז י נביאים
158 בראשית ו יד ישעיה לד טו נביאים
12 בראשית א ה ישעיה לה ג נביאים
132 בראשית ג טו ישעיה מ כד נביאים
113 בראשית ב ז ישעיה נד טז נביאים
85 בראשית א יט ישעיה נז יט נביאים
159 בראשית ו טז ישעיה ס ד נביאים
50 בראשית א טז ישעיה ס כב נביאים
104 בראשית ב ה ירמיה ו כ נביאים
161 בראשית ו יז ירמיה ח יג נביאים
147 בראשית ד כה ירמיה ט יט נביאים
149 בראשית ה ח ירמיה י י נביאים
78 בראשית א יט ירמיה יד כא נביאים
81 בראשית א יט ירמיה יד כא נביאים
10 בראשית א ה ירמיה כג ט נביאים
2 בראשית א א ירמיה כו א נביאים
25 בראשית א ט ירמיה כו יח נביאים
152 בראשית ו ג ירמיה ל יג נביאים
21 בראשית א ט ירמיה לב טו נביאים
52 בראשית א טז ירמיה מט טו נביאים
48 בראשית א טז יחזקאל ו יג נביאים
20 בראשית א ז יחזקאל טז טו נביאים
117 בראשית ב ט יחזקאל יז ו נביאים
163 בראשית ו יח יחזקאל כג מד נביאים
140 בראשית ג יט יחזקאל כה טו נביאים
49 בראשית א טז יחזקאל כז יט נביאים
123 בראשית ג יד יחזקאל לב ב נביאים
58 בראשית א יט יחזקאל לג ל נביאים
109 בראשית ב ה יחזקאל לד יד נביאים
80 בראשית א יט יחזקאל לט כו נביאים
142 בראשית ד ג יחזקאל מ ב נביאים
106 בראשית ב ה יחזקאל מ ה נביאים
83 בראשית א יט יחזקאל מז יא נביאים
87 בראשית א יט הושע ב טו נביאים
42 בראשית א יד הושע יב יב נביאים
17 בראשית א ו עמוס ב יג נביאים
115 בראשית ב ז מיכה ב ו נביאים
124 בראשית ג יד מיכה ד י נביאים
71 בראשית א יט תהלים ח ח כתובים
79 בראשית א יט תהלים יז טז כתובים
66 בראשית א יט תהלים יט ג כתובים
96 בראשית א כו תהלים כב כה כתובים
19 בראשית א ז תהלים לג ט כתובים
157 בראשית ו ז תהלים לח ג כתובים
29 בראשית א י תהלים מ יב כתובים
88 בראשית א כא תהלים מ יב כתובים
68 בראשית א יט תהלים נז ז כתובים
94 בראשית א כד תהלים נז י כתובים
93 בראשית א כד תהלים קיד ח כתובים
70 בראשית א יט משלי יז ד כתובים
44 בראשית א טז משלי כ ה כתובים
56 בראשית א יז משלי כג ה כתובים
134 בראשית ג טו משלי כד לא כתובים
23 בראשית א ט משלי כט כא כתובים
126 בראשית ג טו איוב ט יז כתובים
65 בראשית א יט איוב יג יז כתובים
116 בראשית ב ז איוב יח ה כתובים
136 בראשית ג טו איוב יח ט כתובים
114 בראשית ב ז איוב יח טז כתובים
35 בראשית א י איוב כ יז כתובים
90 בראשית א כב איוב לב יח כתובים
67 בראשית א יט איוב לג ז כתובים
129 בראשית ג טו איוב לג כא כתובים
62 בראשית א יט איוב לה יא כתובים
111 בראשית ב ו איוב לו כז כתובים
43 בראשית א טז שיר השירים ד ג כתובים
86 בראשית א יט שיר השירים ז ב כתובים
28 בראשית א ט רות ג יד כתובים
39 בראשית א יא איכה א כ כתובים
162 בראשית ו יז איכה ב יד כתובים
26 בראשית א ט איכה ב כ כתובים
32 בראשית א י איכה ג סו כתובים
141 בראשית ג כ קהלת ב כב כתובים
110 בראשית ב ה קהלת ג יט כתובים
95 בראשית א כו קהלת ה י כתובים
22 בראשית א ט קהלת ט יא כתובים
121 בראשית ב כג קהלת יא ה כתובים
138 בראשית ג יט קהלת יב ג כתובים
54 בראשית א טז אסתר א ה כתובים
118 בראשית ב טו אסתר ב יח כתובים
61 בראשית א יט דניאל י ג כתובים
107 בראשית ב ה נחמיה ה ה כתובים
97 בראשית א כו דברי הימים ב' ט כט כתובים
 

מדדים סטטיסטים – מספר ההפניות במיון לפי סדרות

סדרה N %
תורה 62 38.04%
נביאים 56 34.36%
כתובים 45 27.61%
סה"כ 163 100.00%
 

מדדים סטטיסטים – מספר ההפניות במיון לפי ספרי המקרא

מיון לפי סדר המקראות

ספר N
בראשית 22
שמות 8
ויקרא 11
במדבר 13
דברים 8
יהושע 2
שופטים 3
שמואל א' 5
מלכים א' 1
מלכים ב' 1
ישעיה 14
ירמיה 12
יחזקאל 13
הושע 2
עמוס 1
מיכה 2
תהלים 11
משלי 5
איוב 11
שיר השירים 2
רות 1
איכה 4
קהלת 6
אסתר 2
דניאל 1
נחמיה 1
דברי הימים ב' 1
סה"כ 163

  מיון לפי גודל

ספר N
בראשית 22
ישעיה 14
במדבר 13
יחזקאל 13
ירמיה 12
ויקרא 11
תהלים 11
איוב 11
שמות 8
דברים 8
קהלת 6
שמואל א' 5
משלי 5
איכה 4
שופטים 3
יהושע 2
הושע 2
מיכה 2
שיר השירים 2
אסתר 2
מלכים א' 1
מלכים ב' 1
עמוס 1
רות 1
דניאל 1
נחמיה 1
דברי הימים ב' 1
סה"כ 163

מדדים סטטיסטים – מספר ההפניות במיון לפי חמשת חומשי התורה

חומש N %
בראשית 22 35.48%
שמות 8 12.90%
ויקרא 11 17.74%
במדבר 13 20.97%
דברים 8 12.90%
סה"כ 62 100.00%