מאגר שאלות מיוחד בערבית – מערכת הפועל הערבי על גזרותיה ובנייניה

שאלות חזרה מסכמות לתרגול מערכת הפועל הערבי  

מאגר השאלות

  1.  איזה משפט נכון תמיד לגבי הפועל ردي ?               א) האות  ر היא פ"א הפועל.               ב) האות  ر היא עי"ן הפועל.               ג) האות  د היא עי"ן הפועל.               ד) האות  د היא למ"ד הפועל.               ה) אם האות  ر היא פ"א הפועל, אז האות  ي היא למ"ד הפועל.               ו) אם האות  ر אינה פ"א הפועל, אז האות  ي אינה למ"ד הפועל.               ז) ישנה יותר מתשובה אחת נכונה.               ח) אין תשובה נכונה.

    פתרון: סעיף ו' נכון. המשפט בסעיף זה, המנוסח על דרך השלילה, שקול למשפט הבא:                   אם האות  ي היא למ"ד הפועל, אז האות  ر היא פ"א הפועל.

   2. אם הפועל استرد שייך לבניין העשירי, לאיזו גזרה הוא שייך:              א) גזרת השלמים.              ב) גזרת הכפולים.               ג) גזרת פו"י.              ד) גזרת עו"י.              ה) גזרת לו"י.               ו) בדיוק ל-2 מהגזרות המפורטות בחמשת הסעיפים הראשונים.                     ז) בדיוק ל-3 מהגזרות המפורטות בחמשת הסעיפים הראשונים.              ח) בדיוק ל-4 מהגזרות המפורטות בחמשת הסעיפים הראשונים.

     פתרון: סעיף ז' נכון (כפולים או עו"י או לו"י).  בגזרת פו"י, פה"פ  و/ي נשארת.

  3.  שאלה זו אינה דנה בגזרת הכפולים. נקדו את הפועל  ردي  , אם אפשרי, כאשר:

              א) האות  ر היא פ"א הפועל.               ב) האות  ر היא עי"ן הפועל.               ג) האות  ر היא למ"ד הפועל.               ד) האות  د היא עי"ן הפועל.               ה) האות  د היא למ"ד הפועל.               ו) האות  ي היא למ"ד הפועל.       פתרון: כל הסעיפים אפשריים מלבד סעיף ג'. בסעיף ו' התשובה היא رَدِيَ בלבד.                 ר' שאלה מקבילה 1.

  4.  נקדו את הפועל  استرد  לפי ההנחיות בכל אחד מהסעיפים הבאים:               א) האות  ر היא עי"ן הפועל.               ב) האות  ر אינה עי"ן הפועל, והאות د אינה עי"ן הפועל.               ג) האות  ر אינה עי"ן הפועל, והאות د היא עי"ן הפועל.               ד) הנתונים לפי הסעיף הקודם, אך הגזרה שונה.

    פתרון: סעיף א' בגזרת השלמים בבניין 8, וסעיף ב' בגזרת עו"י בבניין 10.               סעיפים ג+ד בגזרת הכפולים או בגזרת לו"י בבניין 10.                ר' שאלה מקבילה 2.

  5.  נקדו את הפועל  استرد  אם נתון כי הוא שייך לגזרת:          א) השלמים.          ב) הכפולים.          ג) עו"י.          ד) לו"י      פתרון: שאלה זו היא שאלה סימטרית לשאלה 4.

   6. איזה משפט מהבאים מתקיים בסבירות הכי גבוהה לגבי הפועל  رِِدْ :          א) חייב להיות בגזרת ע"ו.          ב) חייב להיות בגזרת ע"י.          ג) ייתכן שהפועל שייך לגזרת פ"ו.          ד) ייתכן שהפועל שייך לגזרת פ"י.

  פתרון:  סעיף ג', משום שסעיפים א'+ב' אינם חייבים להתקיים אלא עשויים להתקיים.                לכן כאשר ההתלבטות בין ג' ל-ד', אז סטטיסטית קיימים מעט                מאוד פעלים השייכים לגזרת פ"י. האפשרות הכי סבירה: הפועל בגזרת פ"ו.   7. איזה פועל אינו יכול להתקיים במערכת הפועל הערבי?          א) رَدِّدْ    ב) رَ دِدَ     ג) رُودِدَ     ד) رِِ   ה) رَادِدْ    ו) כל הפעלים תקינים.    פתרון: סעיף ב' אינו מתקיים, שכן לאחר התמזגות במשקל فَعِلَ בבניין 1, צ"ל  رَدَّ .               סעיף ג ' מתקיים בזמן עבר סביל בבניין 3 בגזרת הכפולים.

  8.  הפועל  رِدْنَ  אינו יכול להתקיים ב:           א) זמן ציווי בגזרת ע"ו.           ב) זמן עבר בגזרת ע"ו.           ג) זמן ציווי בגזרת ע"י.           ד) זמן עבר בגזרת ע"י.           ה) זמן ציווי בגזרת פ"ו.

     פתרון: סעיף א' נכון (אינו יכול להתקיים), משום שבגזרת ע"ו בזמן ציווי בבניין 1,                 קיים הפועל رَدْنَ במשקל  يَفْعَلُ   או   رُدْنَ במשקל  يَفْعُلُ.  

9.  הפועל رَادُوا :         א) שייך לגזרת עו"י בלבד.         ב) שייך לגזרת לו"י בלבד.         ג) חייב להיות בזמן ציווי.         ד) חייב להיות בזמן עבר.         ה) שייך לגופים נוכחים ונסתרים בגזרת ע"ו.         ו)  שייך לגוף נוכחים בגזרת ע"י.

  פתרון: סעיף ה' נכון. נסתרים בעבר ונוכחים בציווי בבניין 1 במשקל يَفْعَلُ.             סעיפים א'+ב' אינם מדויקים, עקב השימוש במילה 'בלבד'.

   10. איזה תצורה אינה יכולה להתקיים במערכת הפועל הערבי?            א) رَادٍ  ב) رَادً  ג) رَادٌ   ד) رَا دَ  ה) رَا دِ  ו)  رَادَّ  ז)  כל התצורות תקינות.

     פתרון: סעיף ב' אינו יכול להתקיים.

11. איזה ניקוד יכולה לקבל האות אלף (ا) בפועל ارد בגזרת ל"י בבניין הראשון?         א) פתחה.         ב) כסרה.         ג)  צ'מה.         ד) פתחה, כסרה או צ'מה.         ה) פתחה או כסרה.    פתרון: סעיף ד' נכון (כסרה בציווי, פתחה בעתיד מג'זום וצ'מה במג'זום סביל).

 

   12. נקדו את האות  ر בפועל ردْنَ בפתחה, כסרה, צ'מה ושוב בכסרה,          כך שיווצרו ארבעה פעלים בזמן ציווי גוף נוכחות.          לאחר מכן שייכו כל פועל לגזרתו המתאימה: פ"ו, ע"ו או ע"י.

   13. איזה פועל אינו יכול להתקיים  במערכת הפועל הערבי?             א) رَ          ב) رُ         ג) إِ             ד) رِ     פתרון: סעיף ב' אינו יכול להתקיים. יתר הסעיפים בבניין הראשון בגוף נוכח בציווי:                סעיף א' שייך לגזרת המורכבים ע' המזה + ל"י.                סעיף ג' שייך לגזרת המורכבים פ"ו + ע' המזה + ל"י.                סעיף ד' שייך לגזרת המורכבים פ"ו +  ל"י.    14. נקדו את האותיות  ر + د בפועל  تَنْرد כך שישתייך לכל אחת מהגזרות:             א) שלמים          ב) כפולים         ג) לו"י             ד) ע"ו         פתרון: סעיף א' מנוקד לפי בניין 1, ויתר הסעיפים לפי בניין 7.


   15.  הדגש באות  ت בפועל  إِتَّرَدَ  מצביע על אפשרות שהפועל שייך:             א) לגזרת השלמים.             ב) לגזרת הכפולים.             ג) לגזרת פ"ו.             ד) לגזרת פ"י.             ה) ישנן שתי תשובות נכונות מבין ארבעת הסעיפים הראשונים.             ו) ישנן שלוש תשובות נכונות מבין ארבעת הסעיפים הראשונים.        פתרון: סעיף ו' נכון. ההתמזגות של האות  ت  – ייתכן כי מקורה בגזרת השלמים                  בשורש ترد, בגזרת פ"ו בשורש ورد  או בגזרת פ"י בשורש يرد.

    16.   חמשת הפעלים הבאים שייכים לגזרות המורכבים בזמן ציווי.               איזה פועל שייך לשתי גזרות מורכבים שונות?               מיהם שני הפעלים שאינם שייכים לבניין הראשון?                א) أُرَّ              ב)  أَرِِ          ג)  أَرِّ        ד)  أُ رْ         ה) إِرْ       פתרון: הפועל בסעיף ה' שייך לשתי גזרות שונות בבניין הראשון:                 פ' המזה+ע"ו ( أور )      או       פ"ו+ע' המזה ( وأر ).                 הפועל בסעיף ב' שייך לבניין 4, ואילו הפועל בסעיף ג' שייך לבניין 2.                 יתר הפעלים שייכים לבניין הראשון.         17.   התצורה  مرى בניקוד מתאים יכולה להיות שייכת :                א) לגזרת ל"ו כבינוני פעול.                ב) לגזרת ל"י.                ג) לאחת מגזרות המורכבים כבינוני פעול.                ד) ישנן שתי תשובות נכונות מבין שלושת הסעיפים הראשונים.                ה) שלושת הסעיפים הראשונים נכונים.      פתרון: סעיף ד' נכון, שכן סעיף ב' אפשרי בזמן עבר בגזרת ל"י בבניין 1:  مَرَى .                 סעיף ג' אפשרי בגזרת ע' המזה + ל"י: مُرًى.    

    18.  נקדו את הפועל  أَرد , אם אפשרי לשייכו לגזרת הבאות:                א) הכפולים    ב) פ"ו    ג) פ"י    ד)  ע"ו    ה) ע"י    ו) לו"י     

       פתרון: בסעיף ו' לא בוצעה הפרדה של ל"ו+ל"י, על מנת לרמז לבניין 4,                  שכן בבניין 1 אין תצורה עם ניקוד זהה לשתי הגזרות בנפרד.                  בסעיף ג', גזרת פ"י, לא ניתן לנקד.

 

    19.  נקדו את האות  د  בפועל  رَد  כך שיהיה שייך לגזרת:               א) הכפולים    ב) פ"ו     ג) ע"ו    ד) ע"י    ה) לו"י          פתרון: בסעיף ה' בגזרת לו"י ניתן לנקד רק לפי הבניין השני. לא לפי הראשון.     20.  סמנו את הגזרות שאליהן עשוי להשתייך הפועל  ردا :               א) הכפולים    ב) פ"ו  ג) ע"ו    ד) ע"י ה) ל"ו    ו) ל"י                   פתרון: סעיפים א'+ב'+ה' נכונים.                  הפועל יכול להשתייך לגזרת ל"ו רק בבניין הראשון, כי בשני זה رَدَّى .                        21.  מהו הפועל שאינו יכול להתקיים בגזרת ל"י ?               א) رَدِيتُ  ב) رَدَيْتُ   ג) رَدَوْا     ד) رَدَيَا ה) رَدَيَتَا     ו) رَدَتَا ז) رَدِيَتَا

    פתרון: סעיף ה' נכון (הפועל בסעיף זה אינו חוקי).

    22.  סמנו רק את שתי הטענות העשויות להיות נכונות:               א) הפועל رُدْنَ שייך לגזרת פ"ו בזמן ציווי.               ב) הפועל رَدَنَّ שייך לגזרת השלמים.               ג) הפועל رَدَنَّ שייך לגזרת הכפולים.               ד) הפועל رُدْنَ שייך לגזרת ע"ו.

       פתרון: סעיפים ב'+ד' נכונים.                  בסעיף ב', אות השורש ن מתמזגת עם המוספית הסופית של נוכחות בציווי.

    23.  אלו שני פעלים אינם יכולים להתקיים במערכת הפועל הערבי?               א) يَوْرُدُ       ב) يَوْرَدُ            ג) يَيْرَدُ                    ד) يَوْرِدُ           ה) أَوْرِدْ            ו) يُيْرَدُ                   פתרון: סעיף ד' אינו חוקי, משום שבגזרת פ"ו האות  و תמיד נשמטת במשקל  يَفْعِلُ.                             סעיף ו' אינו חוקי, משום שבגזרת פ"י אמור להיות  يُورَدُ.                   * סעיפים א'+ב' חוקיים, משום שהאות  و נשמרת לעתים במשקלים                       يَفْعَلُ  ו- يَفْعُلُ.         24.  פעלים שווי-צליל (הומופוניה) לפי התבנית RADA.               בשאלה זו בלבד, נניח כי אין הקפדה על הגיית הפועל בהטעמת מלעיל/מלרע.               איזה פועל אינו יכול להתקיים?               ציינו לאיזו גזרה ובניין שייך כל אחד מהפעלים הנותרים?                    א) رَدَ     ב) رَدَّ      ג) رَادَ      ד) رَادَّ     ה) رَدَى      ו) رَدَّى                     ז) رَادَى    ח) رَدَّا     ט) رَادَّة     י) رَدَا     י"א) رَادَا   

       פתרון:  סעיף א' אינו יכול להתקיים.                

    25.  פעלים שווי-כתיב (הומופוגרפיה) לפי התבנית  ترد              ציינו את הגזרה, בניין, גוף וזמן (כולל פעיל/סביל) של כ"א מהפעלים הבאים.                  * האות ت עשויה להיות פ"א הפועל או מוספית תחילית לציון הגוף.    

                  הפעלים ממוינים לפי כללי כתיבת كرسي الهمزة ('פיגורה', 'מימונה')                   + סכון בעדיפות רביעית :                    א)  تُرِدَ     ב) تُرِدَّ       ג)  تُرِد       ד)  تُرَدِّ     ה)  تُرَدَّ       ו)  تُرَدْ                ז)  تُرْدِ      ח)  تُرْدَ      ט)  تَرِدُّ       י)  تَرِدَّ    יא) تَرِدْ      יב)  تَرُدَّ                    יג) تَرُدْ     יד)  تَرَدُّ     טו)  تَرَدَ     טז)  تَرَدَّ יז)  تَرَّدَ יח)  تَرَدْ            

 26.    סמנו את הסעיף המדויק ביותר:                 א) צורת היסוד של הפועל رِدْ וגם של הפועל رَدْ עשויה להיות وَرَدَ.                 ב) צורת היסוד של הפועל رِدْ וגם של הפועל رَدْ עשויה להיות رَادَ.                 ג) צורת היסוד של הפועל رُدْ וגם של הפועל رَدْ עשויה להיות أَرَدَ.                 ד) צורת היסוד של הפועל رُدْ וגם של הפועל رَدْ עשויה להיות رَادَ.                 ה) צורת היסוד של הפועל رِدْ עשויה להיות رَادَ או وَرَدَ.                 ו)  צורת היסוד של הפועל رَدْ עשויה להיות رَادَ או  وَرَدَ.                 ז)  ישנם שלושה סעיפים נכונים בלבד מבין ששת הסעיפים הראשונים.                 ח) ישנם חמישה סעיפים נכונים בלבד מבין ששת הסעיפים הראשונים.                 ט) כל הסעיפים נכונים.

      פתרון:  סעיף ט' נכון.

 27. נקדו את הפועל ترَاد כך שניתן יהיה לשייכו לשני בניינים שונים

  בכל אחת מהגזרות המפורטות. הניקוד יכול להיות זהה או שונה בשני הבניינים.           א) הכפולים.           ב) ע"ו.            ג) לו"י. 

פתרון:  בניינים 3+6 בגזרת הכפולים.                  בניינים 1+4 בגזרת ע"ו (ניקוד זהה בעתיד סביל).                  בניינים 3+6 בגזרת לו"י.

 

 

 28. הפועל انردي יכול להורות על ציווי בגוף שני נוכחת בגזרת :           א) לו"י בלבד.           ב) השלמים בלבד.           ג)  השלמים, לו"י וגזרה נוספת.           ד)  גזרות השלמים ו-לו"י בלבד .

      פתרון: סעיף ג' נכון. גזרת השלמים (בניין 4) או גזרת לו"י או גזרת הכפולים.  

    29.  פעלים שווי-צליל (הומופוניה) לפי התבנית ARADA.                 סמנו את הפועל/פעלים מגזרת בעלי ההמזה.

               א) أَرَدَا ב) أَرَّدَا      ג) أَرَادَا      ד)أَرَدَّا          פתרון:  סעיפים א+ב בלבד. כל הפעלים בגוף זוגי.     30.  הפועל  رَد  אינו יכול להשתייך לגזרת                א) השלמים         ב) הכפולים           ג) פ"ו                        ד)  ע"ו               ה) ל"ו                  ו) ל"י                            ז) ישנה רק תשובה אחת נכונה מבין ששת הסעיפים הראשונים.                 ח) ישנן 3 תשובות נכונות מבין ששת הסעיפים הראשונים.                 ט) ישנן 5 תשובות נכונות מבין ששת הסעיפים הראשונים.         פתרון:  סעיף ז' נכון (הפועל אינו יכול להשתייך לגזרת השלמים).                    ברור כי מניסוח השאלה, גם הפתרון בסעיף א' שקול לסעיף ז'.

    31.  הפועל  ردّوا  עשוי להשתייך לגזרת                   א) הכפולים        ב) פ"ו        ג) עו"י        ד) לו"י                    ה) ישנן 2 תשובות נכונות מבין ארבעת הסעיפים הראשונים.                    ו) ישנן 3 תשובות נכונות מבין ארבעת הסעיפים הראשונים.                    ז) ישנן 4 תשובות נכונות מבין ארבעת הסעיפים הראשונים.         פתרון:  סעיף ה' נכון (עשוי להשתייך לגזרות הכפולים או לו"י).


    32.  הפועל  ردوا  בו האות د אינה דגושה, עשוי להשתייך לגזרת                  א) הכפולים        ב) פ"ו        ג) עו"י        ד) לו"י                    ה) ישנן 2 תשובות נכונות מבין ארבעת הסעיפים הראשונים.                    ו) ישנן 3 תשובות נכונות מבין ארבעת הסעיפים הראשונים.                    ז) ישנן 4 תשובות נכונות מבין ארבעת הסעיפים הראשונים.         פתרון:  סעיף ה' נכון (עשוי להשתייך לגזרות פ"ו או לו"י).

    33.  בשאלה זו האות  ت היא מוספית תחילית.  בכל סעיף תיתכן יותר מתשובה              אחת נכונה, והשינויים המבוקשים הם לגבי הניקוד של הפועל  تُرِ دْ מגזרת ע"ו.               א) שנו את ניקודה של אות אחת בלבד כדי לעבור לגזרת פ"ו.               ב) שנו את ניקודה של אות אחת בלבד כדי לעבור לגזרת הכפולים.                   ג) שנו את ניקודן של שלוש האותיות כדי לעבור לגזרת ל"ו בזמן ציווי.         פתרון:  סעיף א:  تَرِدْ.         סעיף ב':   تُرِدَّ.            סעיף ג': تَرَدَّ.