ז) דוגמה 7 – עבר סביל – כל הגזרות – בניין עשירי 10

גזרה

צורת יסוד 

פ"א

עי"ן

למ"ד

גוף 

הפועל

שלמים

إِسْتَبْعَدَ

ب

ع

د

 أَنا- אני מדבר

أُسْتُبْعِدْتُ

שלמים

إِسْتَبْعَدَ

ب

ع

د

 أَنْتَ – אתה נוכח

أُسْتُبْعِدْتَ

שלמים

إِسْتَبْعَدَ

ب

ع

د

 أَنْتِ – את נוכחת

أُسْتُبْعِدْتِ

שלמים

إِسْتَبْعَدَ

ب

ع

د

 هُوَ – הוא נסתר

أُسْتُبْعِدَ

שלמים

إِسْتَبْعَدَ

ب

ع

د

 هِيَ – היא נסתרת

أُسْتُبْعِدَتْ

שלמים

إِسْتَبْعَدَ

ب

ع

د

 نَحْنُ – אנחנו מדברים

أُسْتُبْعِدْنَا

שלמים

إِسْتَبْعَدَ

ب

ع

د

 أَنْتُمْ – אתם נוכחים

أُسْتُبْعِدْتُمْ

שלמים

إِسْتَبْعَدَ

ب

ع

د

 أَنْتُنَّ – אתן נוכחות

أُسْتُبْعِدْتُنَّ

שלמים

إِسْتَبْعَدَ

ب

ع

د

 هُمْ – הם נסתרים

أُسْتُبْعِدُوا

שלמים

إِسْتَبْعَدَ

ب

ع

د

 هُنَّ – הן נסתרות

أُسْتُبْعِدْنَ

שלמים

إِسْتَبْعَدَ

ب

ع

د

 أَنْتُمَا -זוגי – אתם/אתן נוכחים/ות

أُسْتُبْعِدْتُمَا

שלמים

إِسْتَبْعَدَ

ب

ع

د

 أَنْتُمَا -זוגי – הם נסתרים

أُسْتُبْعِدَا

שלמים

إِسْتَبْعَدَ

ب

ع

د

 هُمَا -זוגי – הן נסתרות

أُسْتُبْعِدَتَا

כפולים

إِسْتَعَدَّ

ع

د

د

 أَنا- אני מדבר

أُسْتُعْدِدْتُ

כפולים

إِسْتَعَدَّ

ع

د

د

 أَنْتَ – אתה נוכח

أُسْتُعْدِدْتَ

כפולים

إِسْتَعَدَّ

ع

د

د

 أَنْتِ – את נוכחת

أُسْتُعْدِدْتِ

כפולים

إِسْتَعَدَّ

ع

د

د

 هُوَ – הוא נסתר

أُسْتُعِدَّ

כפולים

إِسْتَعَدَّ

ع

د

د

 هِيَ – היא נסתרת

أُسْتُعِدَّتْ

כפולים

إِسْتَعَدَّ

ع

د

د

 نَحْنُ – אנחנו מדברים

أُسْتُعْدِدْنَا

כפולים

إِسْتَعَدَّ

ع

د

د

 أَنْتُمْ – אתם נוכחים

أُسْتُعْدِدْتُمْ

כפולים

إِسْتَعَدَّ

ع

د

د

 أَنْتُنَّ – אתן נוכחות

أُسْتُعْدِدْتُنَّ

כפולים

إِسْتَعَدَّ

ع

د

د

 هُمْ – הם נסתרים

أُسْتُعِدُّوا

כפולים

إِسْتَعَدَّ

ع

د

د

 هُنَّ – הן נסתרות

أُسْتُعْدِدْنَ

כפולים

إِسْتَعَدَّ

ع

د

د

 أَنْتُمَا -זוגי – אתם/אתן נוכחים/ות

أُسْتُعْدِدْتُمَا

כפולים

إِسْتَعَدَّ

ع

د

د

 أَنْتُمَا -זוגי – הם נסתרים

أُسْتُعِدَّا

כפולים

إِسْتَعَدَّ

ع

د

د

 هُمَا -זוגי – הן נסתרות

أُسْتُعِدَّتَا

פ"ו

إِسْتَوْفَدَ

و

ف

د

 أَنا- אני מדבר

أُسْتُوفِدْتُ

פ"ו

إِسْتَوْفَدَ

و

ف

د

 أَنْتَ – אתה נוכח

أُسْتُوفِدْتَ

פ"ו

إِسْتَوْفَدَ

و

ف

د

 أَنْتِ – את נוכחת

أُسْتُوفِدْتِ

פ"ו

إِسْتَوْفَدَ

و

ف

د

 هُوَ – הוא נסתר

أُسْتُوفِدَ

פ"ו

إِسْتَوْفَدَ

و

ف

د

 هِيَ – היא נסתרת

أُسْتُوفِدَتْ

פ"ו

إِسْتَوْفَدَ

و

ف

د

 نَحْنُ – אנחנו מדברים

أُسْتُوفِدْنَا

פ"ו

إِسْتَوْفَدَ

و

ف

د

 أَنْتُمْ – אתם נוכחים

أُسْتُوفِدْتُمْ

פ"ו

إِسْتَوْفَدَ

و

ف

د

 أَنْتُنَّ – אתן נוכחות

أُسْتُوفِدْتُنَّ

פ"ו

إِسْتَوْفَدَ

و

ف

د

 هُمْ – הם נסתרים

أُسْتُوفِدُوا

פ"ו

إِسْتَوْفَدَ

و

ف

د

 هُنَّ – הן נסתרות

أُسْتُوفِدْنَ

פ"ו

إِسْتَوْفَدَ

و

ف

د

 أَنْتُمَا -זוגי – הם/הן נוכחים/ות

أُسْتُوفِدْتُمَا

פ"ו

إِسْتَوْفَدَ

و

ف

د

 أَنْتُمَا -זוגי – הם נסתרים

أُسْتُوفِدَا

פ"ו

إِسْتَوْفَدَ

و

ف

د

 هُمَا -זוגי – הן נסתרות

أُسْتُوفِدَتَا

פ"י

إِسْتَيْبَسَ

ي

ب

س

 أَنا- אני מדבר

أُسْتُوبِسْتُ

פ"י

إِسْتَيْبَسَ

ي

ب

س

 أَنْتَ – אתה נוכח

أُسْتُوبِسْتَ

פ"י

إِسْتَيْبَسَ

ي

ب

س

 أَنْتِ – את נוכחת

أُسْتُوبِسْتِ

פ"י

إِسْتَيْبَسَ

ي

ب

س

 هُوَ – הוא נסתר

أُسْتُوبِسَ

פ"י

إِسْتَيْبَسَ

ي

ب

س

 هِيَ – היא נסתרת

أُسْتُوبِسَتْ

פ"י

إِسْتَيْبَسَ

ي

ب

س

 نَحْنُ – אנחנו מדברים

أُسْتُوبِسْنَا

פ"י

إِسْتَيْبَسَ

ي

ب

س

 أَنْتُمْ – אתם נוכחים

أُسْتُوبِسْتُمْ

פ"י

إِسْتَيْبَسَ

ي

ب

س

 أَنْتُنَّ – אתן נוכחות

أُسْتُوبِسْتُنَّ

פ"י

إِسْتَيْبَسَ

ي

ب

س

 هُمْ – הם נסתרים

أُسْتُوبِسُوا

פ"י

إِسْتَيْبَسَ

ي

ب

س

 هُنَّ – הן נסתרות

أُسْتُوبِسْنَ

פ"י

إِسْتَيْبَسَ

ي

ب

س

 أَنْتُمَا -זוגי – הם/הן נוכחים/ות

أُسْتُوبِسْتُمَا

פ"י

إِسْتَيْبَسَ

ي

ب

س

 أَنْتُمَا -זוגי – הם נסתרים

أُسْتُوبِسَا

פ"י

إِسْتَيْبَسَ

ي

ب

س

 هُمَا -זוגי – הן נסתרות

أُسْتُوبِسَتَا

ע"ו

إِسْتَشَارَ

ش

و

ر

 أَنا- אני מדבר

أُسْتُشِرْتُ

ע"ו

إِسْتَشَارَ

ش

و

ر

 أَنْتَ – אתה נוכח

أُسْتُشِرْتَ

ע"ו

إِسْتَشَارَ

ش

و

ر

 أَنْتِ – את נוכחת

أُسْتُشِرْتِ

ע"ו

إِسْتَشَارَ

ش

و

ر

 هُوَ – הוא נסתר

أُسْتُشِيرَ

ע"ו

إِسْتَشَارَ

ش

و

ر

 هِيَ – היא נסתרת

أُسْتُشِيرَتْ

ע"ו

إِسْتَشَارَ

ش

و

ر

 نَحْنُ – אנחנו מדברים

أُسْتُشِرْنَا

ע"ו

إِسْتَشَارَ

ش

و

ر

 أَنْتُمْ – אתם נוכחים

أُسْتُشِرْتُمْ

ע"ו

إِسْتَشَارَ

ش

و

ر

 أَنْتُنَّ – אתן נוכחות

أُسْتُشِرْتُنَّ

ע"ו

إِسْتَشَارَ

ش

و

ر

 هُمْ – הם נסתרים

أُسْتُشِيرُوا

ע"ו

إِسْتَشَارَ

ش

و

ر

 هُنَّ – הן נסתרות

أُسْتُشِرْنَ

ע"ו

إِسْتَشَارَ

ش

و

ر

 أَنْتُمَا -זוגי – אתם/אתן נוכחים/ות

أُسْتُشِرْتُمَا

ע"ו

إِسْتَشَارَ

ش

و

ر

 أَنْتُمَا -זוגי – הם נסתרים

أُسْتُشِيرَا

ע"ו

إِسْتَشَارَ

ش

و

ر

 هُمَا -זוגי – הן נסתרות

أُسْتُشِرَتَا

ע"י

إِسْتَقَالَ

ق

ي

ل

 أَنا- אני מדבר

أُسْتُقِلْتُ

ע"י

إِسْتَقَالَ

ق

ي

ل

 أَنْتَ – אתה נוכח

أُسْتُقِلْتَ

ע"י

إِسْتَقَالَ

ق

ي

ل

 أَنْتِ – את נוכחת

أُسْتُقِلْتِ

ע"י

إِسْتَقَالَ

ق

ي

ل

 هُوَ – הוא נסתר

أُسْتُقِيلَ

ע"י

إِسْتَقَالَ

ق

ي

ل

 هِيَ – היא נסתרת

أُسْتُقِيلَتْ

ע"י

إِسْتَقَالَ

ق

ي

ل

 نَحْنُ – אנחנו מדברים

أُسْتُقِلْنَا

ע"י

إِسْتَقَالَ

ق

ي

ل

 أَنْتُمْ – אתם נוכחים

أُسْتُقِلْتُمْ

ע"י

إِسْتَقَالَ

ق

ي

ل

 أَنْتُنَّ – אתן נוכחות

أُسْتُقِلْتُنَّ

ע"י

إِسْتَقَالَ

ق

ي

ل

 هُمْ – הם נסתרים

أُسْتُقِيلُوا

ע"י

إِسْتَقَالَ

ق

ي

ل

 هُنَّ – הן נסתרות

أُسْتُقِلْنَ

ע"י

إِسْتَقَالَ

ق

ي

ل

 أَنْتُمَا -זוגי – אתם/אתן נוכחים/ות

أُسْتُقِلْتُمَا

ע"י

إِسْتَقَالَ

ق

ي

ل

 أَنْتُمَا -זוגי – הם נסתרים

أُسْتُقِيلَا

ע"י

إِسْتَقَالَ

ق

ي

ل

 هُمَا -זוגי – הן נסתרות

أُسْتُقِيلَتَا

ל"ו

إِسْتَدْعَى

د

ع

و

 أَنا- אני מדבר

أُسْتُدْعِيتُ

ל"ו

إِسْتَدْعَى

د

ع

و

 أَنْتَ – אתה נוכח

أُسْتُدْعِيتَ

ל"ו

إِسْتَدْعَى

د

ع

و

 أَنْتِ – את נוכחת

أُسْتُدْعِيتِ

ל"ו

إِسْتَدْعَى

د

ع

و

 هُوَ – הוא נסתר

أُسْتُدْعِيَ

ל"ו

إِسْتَدْعَى

د

ع

و

 هِيَ – היא נסתרת

أُسْتُدْعِيَتْ

ל"ו

إِسْتَدْعَى

د

ع

و

 نَحْنُ – אנחנו מדברים

أُسْتُدْعِينَا

ל"ו

إِسْتَدْعَى

د

ع

و

 أَنْتُمْ – אתם נוכחים

أُسْتُدْعِيتُمْ

ל"ו

إِسْتَدْعَى

د

ع

و

 أَنْتُنَّ – אתן נוכחות

أُسْتُدْعِيتُنَّ

ל"ו

إِسْتَدْعَى

د

ع

و

 هُمْ – הם נסתרים

أُسْتُدْعُوا

ל"ו

إِسْتَدْعَى

د

ع

و

 هُنَّ – הן נסתרות

أُسْتُدْعِينَ

ל"ו

إِسْتَدْعَى

د

ع

و

 أَنْتُمَا -זוגי – אתם/אתן נוכחים/ות

أُسْتُدْعِيتُمَا

ל"ו

إِسْتَدْعَى

د

ع

و

 أَنْتُمَا -זוגי – הם נסתרים

أُسْتُدْعِيَا

ל"ו

إِسْتَدْعَى

د

ع

و

 هُمَا -זוגי – הן נסתרות

أُسْتُدْعِيَتَا

ל"י

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي

 أَنا- אני מדבר

أُسْتُشْفِيتُ

ל"י

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي

 أَنْتَ – אתה נוכח

أُسْتُشْفِيتَ

ל"י

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي

 أَنْتِ – את נוכחת

أُسْتُشْفِيتِ

ל"י

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي

 هُوَ – הוא נסתר

أُسْتُشْفِيَ

ל"י

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي

 هِيَ – היא נסתרת

أُسْتُشْفِيَتْ

ל"י

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي

 نَحْنُ – אנחנו מדברים

أُسْتُشْفِينَا

ל"י

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي

 أَنْتُمْ – אתם נוכחים

أُسْتُشْفِيتُمْ

ל"י

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي

 أَنْتُنَّ – אתן נוכחות

أُسْتُشْفِيتُنَّ

ל"י

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي

 هُمْ – הם נסתרים

أُسْتُشْفُوا

ל"י

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي

 هُنَّ – הן נסתרות

أُسْتُشْفِينَ

ל"י

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي

 أَنْتُمَا -זוגי – אתם/אתן נוכחים/ות

أُسْتُشْفِيتُمَا

ל"י

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي

 أَنْتُمَا -זוגי – הם נסתרים

أُسْتُشْفِيَا

ל"י

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي

 هُمَا -זוגי – הן נסתרות

أُسْتُشْفِيَتَا