ג) דוגמה 3 – בינוני פעול – גזרת ל"י – כל הבניינים

גזרה

צורת יסוד 

פ"א

עי"ן

למ"ד

בניין

גוף 

הפועל

ל"י

سَعَى

س

ع

ي

ראשון-1-١-עَ

יחיד (אני, אתה, הוא)

مَسْعِيٌّ

ל"י

سَعَى

س

ع

ي

ראשון-1-١-עَ

יחידה (אני, את, היא)

مَسْعِيَّةٌ

ל"י

سَعَى

س

ع

ي

ראשון-1-١-עَ

רבים (אנחנו, אתם, הם)

مَسْعِيُّونَ

ל"י

سَعَى

س

ع

ي

ראשון-1-١-עَ

רבות (אנחנו, אתן, הן)

مَسْعِيَّاتٌ

ל"י

سَعَى

س

ع

ي

ראשון-1-١-עَ

זוגיים

مَسْعِيَّانِ

ל"י

سَعَى

س

ع

ي

ראשון-1-١-עَ

זוגיות

مَسْعِيَّتَانِ

ל"י

رَدَى

ر

د

ي

ראשון-1-١-עِ

יחיד (אני, אתה, הוא)

مَرْدِيٌّ

ל"י

رَدَى

ر

د

ي

ראשון-1-١-עِ

יחידה (אני, את, היא)

مَرْدِيَّةٌ

ל"י

رَدَى

ر

د

ي

ראשון-1-١-עِ

רבים (אנחנו, אתם, הם)

مَرْدِيُّونَ

ל"י

رَدَى

ر

د

ي

ראשון-1-١-עِ

רבות (אנחנו, אתן, הן)

مَرْدِيَّاتٌ

ל"י

رَدَى

ر

د

ي

ראשון-1-١-עِ

זוגיים

مَرْدِيَّانِ

ל"י

رَدَى

ر

د

ي

ראשון-1-١-עِ

זוגיות

مَرْدِيَّتَانِ

ל"י

رَقَّى

ر

ق

ي

שני-2-٢

יחיד (אני, אתה, הוא)

مُرَقًّى

ל"י

رَقَّى

ر

ق

ي

שני-2-٢

יחידה (אני, את, היא)

مُرَقَّاةٌ

ל"י

رَقَّى

ر

ق

ي

שני-2-٢

רבים (אנחנו, אתם, הם)

مُرَقَّوْنَ

ל"י

رَقَّى

ر

ق

ي

שני-2-٢

רבות (אנחנו, אתן, הן)

مُرَقَّيَاتٌ

ל"י

رَقَّى

ر

ق

ي

שני-2-٢

זוגיים

مُرَقَّيَانِ

ל"י

رَقَّى

ر

ق

ي

שני-2-٢

זוגיות

مُرَقاَّتانِ

ל"י

رَاعَى

ر

ع

ي

שלישי-3-٣

יחיד (אני, אתה, הוא)

مُرَاعًى

ל"י

رَاعَى

ر

ع

ي

שלישי-3-٣

יחידה (אני, את, היא)

مُرَاعَاةٌ

ל"י

رَاعَى

ر

ع

ي

שלישי-3-٣

רבים (אנחנו, אתם, הם)

مُرَاعَوْنَ

ל"י

رَاعَى

ر

ع

ي

שלישי-3-٣

רבות (אנחנו, אתן, הן)

مُرَاعَيَاتٌ

ל"י

رَاعَى

ر

ع

ي

שלישי-3-٣

זוגיים

مُرَاعَيَانِ

ל"י

رَاعَى

ر

ع

ي

שלישי-3-٣

זוגיות

مُرَاعَاتَانِ

ל"י

أَجْرَى

ج

ر

ي

רביעי-4-٤

יחיד (אני, אתה, הוא)

مُجْرًى

ל"י

أَجْرَى

ج

ر

ي

רביעי-4-٤

יחידה (אני, את, היא)

مُجْراةٌ

ל"י

أَجْرَى

ج

ر

ي

רביעי-4-٤

רבים (אנחנו, אתם, הם)

مُجْرَوْنَ

ל"י

أَجْرَى

ج

ر

ي

רביעי-4-٤

רבות (אנחנו, אתן, הן)

مُجْرَيَاتٌ

ל"י

أَجْرَى

ج

ر

ي

רביעי-4-٤

זוגיים

مُجْرَيَانِ

ל"י

أَجْرَى

ج

ر

ي

רביעי-4-٤

זוגיות

مُجْراتَانِ

ל"י

تَرَدَّتْ

ر

د

ي

חמישי-5-٥

יחיד (אני, אתה, הוא)

مُتَرَدًّى

ל"י

تَرَدَّتْ

ر

د

ي

חמישי-5-٥

יחידה (אני, את, היא)

مُتَرَدَّاةٌ

ל"י

تَرَدَّتْ

ر

د

ي

חמישי-5-٥

רבים (אנחנו, אתם, הם)

مُتَرَدَّوْنَ

ל"י

تَرَدَّتْ

ر

د

ي

חמישי-5-٥

רבות (אנחנו, אתן, הן)

مُتَرَدَّيَاتٌ

ל"י

تَرَدَّتْ

ر

د

ي

חמישי-5-٥

זוגיים

مُتَرَدَّيَانِ

ל"י

تَرَدَّتْ

ر

د

ي

חמישי-5-٥

זוגיות

مُتَرَدَّاتَانِ

ל"י

تَبَارَى

ب

ر

ي

שישי-6-٦

יחיד (אני, אתה, הוא)

مُتَبَارًى

ל"י

تَبَارَى

ب

ر

ي

שישי-6-٦

יחידה (אני, את, היא)

مُتَبَارَاةٌ

ל"י

تَبَارَى

ب

ر

ي

שישי-6-٦

רבים (אנחנו, אתם, הם)

مُتَبَارَوْنَ

ל"י

تَبَارَى

ب

ر

ي

שישי-6-٦

רבות (אנחנו, אתן, הן)

مُتَبَارَيَاتٌ

ל"י

تَبَارَى

ب

ر

ي

שישי-6-٦

זוגיים

مُتَبَارَيَانِ

ל"י

تَبَارَى

ب

ر

ي

שישי-6-٦

זוגיות

مُتَبَارَاتَانِ

ל"י

إِنْقَضَى

ق

ض

ي

שביעי-7-٧

יחיד (אני, אתה, הוא)

אין

ל"י

إِنْقَضَى

ق

ض

ي

שביעי-7-٧

יחידה (אני, את, היא)

אין

ל"י

إِنْقَضَى

ق

ض

ي

שביעי-7-٧

רבים (אנחנו, אתם, הם)

אין

ל"י

إِنْقَضَى

ق

ض

ي

שביעי-7-٧

רבות (אנחנו, אתן, הן)

אין

ל"י

إِنْقَضَى

ق

ض

ي

שביעי-7-٧

זוגיים

אין

ל"י

إِنْقَضَى

ق

ض

ي

שביעי-7-٧

זוגיות

אין

ל"י

إِرْتَدَى

ر

د

ي

שמיני-8-٨

יחיד (אני, אתה, הוא)

مُرْتَدًى

ל"י

إِرْتَدَى

ر

د

ي

שמיני-8-٨

יחידה (אני, את, היא)

مُرْتَدَاةٌ

ל"י

إِرْتَدَى

ر

د

ي

שמיני-8-٨

רבים (אנחנו, אתם, הם)

مُرْتَدَوْنَ

ל"י

إِرْتَدَى

ر

د

ي

שמיני-8-٨

רבות (אנחנו, אתן, הן)

مُرْتَدَيَاتٌ

ל"י

إِرْتَدَى

ر

د

ي

שמיני-8-٨

זוגיים

مُرْتَدَيَانِ

ל"י

إِرْتَدَى

ر

د

ي

שמיני-8-٨

זוגיות

مُرْتَدَاتَانِ

ל"י

תשיעי-9-٩

יחיד (אני, אתה, הוא)

אין

ל"י

תשיעי-9-٩

יחידה (אני, את, היא)

אין

ל"י

תשיעי-9-٩

רבים (אנחנו, אתם, הם)

אין

ל"י

תשיעי-9-٩

רבות (אנחנו, אתן, הן)

אין

ל"י

תשיעי-9-٩

זוגיים

אין

ל"י

תשיעי-9-٩

זוגיות

אין

ל"י

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي

עשירי-10-١٠

יחיד (אני, אתה, הוא)

مُسْتَشْفًى

ל"י

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي

עשירי-10-١٠

יחידה (אני, את, היא)

مُسْتَشْفَاةٌ

ל"י

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي

עשירי-10-١٠

רבים (אנחנו, אתם, הם)

مُسْتَشْفَوْنَ

ל"י

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي

עשירי-10-١٠

רבות (אנחנו, אתן, הן)

مُسْتَشْفَيَاتٌ

ל"י

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي

עשירי-10-١٠

זוגיים

مُسْتَشْفَيَانِ

ל"י

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي

עשירי-10-١٠

זוגיות

مُسْتَشْفَاتَانِ