ב) דוגמה 2 – גזרת השלמים – הידמות מלאה – נטייה מלאה של בניין שמיני 8

צורת יסוד 

פ"א

עי"ן

למ"ד

זמן

גוף 

הפועל

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

רגיל

 أَنا- אני מדבר

إِطَّرَحْتُ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

רגיל

 أَنْتَ – אתה נוכח

إِطَّرَحْتَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

רגיל

 أَنْتِ – את נוכחת

إِطَّرَحْتِ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

רגיל

 هُوَ – הוא נסתר

إِطَّرَحَ

إِطَّرَحَ

;

ر

ح

עבר

רגיל

 هِيَ – היא נסתרת

إِطَّرَحَتْ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

רגיל

 نَحْنُ – אנחנו מדברים

إِطَّرَحْنَا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

רגיל

 أَنْتُمْ – אתם נוכחים

إِطَّرَحْتُمْ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

רגיל

 أَنْتُنَّ – אתן נוכחות

إِطَّرَحْتُنَّ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

רגיל

 هُمْ – הם נסתרים

إِطَّرَحُوا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

רגיל

 هُنَّ – הן נסתרות

إِطَّرَحْنَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

רגיל

 أَنْتُمَا -זוגי – אתם/אתן נוכחים/ות

إِطَّرَحْتُمَا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

רגיל

 أَنْتُمَا -זוגי – הם נסתרים

إِطَّرَحَا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

רגיל

 هُمَا -זוגי – הן נסתרות

إِطَّرَحَتَا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

רגיל

 أَنا- אני מדבר

أَطَّرِحُ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

רגיל

 أَنْتَ – אתה נוכח

تَطَّرِحُ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

רגיל

 أَنْتِ – את נוכחת

تَطَّرِحِينَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

רגיל

 هُوَ – הוא נסתר

يَطَّرِحُ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

רגיל

 هِيَ – היא נסתרת

تَطَّرِحُ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

רגיל

 نَحْنُ – אנחנו מדברים

نَطَّرِحُ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

רגיל

 أَنْتُمْ – אתם נוכחים

تَطَّرِحُونَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

רגיל

 أَنْتُنَّ – אתן נוכחות

تَطَّرِحْنَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

רגיל

 هُمْ – הם נסתרים

يَطَّرِحُونَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

רגיל

 هُنَّ – הן נסתרות

يَطَّرِحْنَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

רגיל

 أَنْتُمَا -זוגי – אתם/אתן נוכחים/ות

تَطَّرِحَانِ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

רגיל

 أَنْتُمَا -זוגי – הם נסתרים

يَطَّرِحَانِ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

רגיל

 هُمَا -זוגי – הן נסתרות

تَطَّرِحَانِ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

ציווי 

ציווי 

 أَنْتَ – אתה נוכח

إِطَّرِحْ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

ציווי 

ציווי 

 أَنْتِ – את נוכחת

إِطَّرِحِي

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

ציווי 

ציווי 

 أَنْتُمْ – אתם נוכחים

إِطَّرِحُوا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

ציווי 

ציווי 

 أَنْتُنَّ – אתן נוכחות

إِطَّرِحْنَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

ציווי 

ציווי 

 أَنْتُمَا -זוגי – אתם/אתן נוכחים/ות

إِطَّرِحَا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

בינוני

בינוני פועל 

מב01- יחיד (אני, אתה, הוא)

مُطَّرِحٌ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

בינוני

בינוני פועל 

מב02- יחידה (אני, את, היא)

مُطَّرِحَةٌ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

בינוני

בינוני פועל 

מב03- רבים (אנחנו, אתם, הם)

مُطَّرِحُونَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

בינוני

בינוני פועל 

מב04- רבות (אנחנו, אתן, הן)

مُطَّرِحَاتٌ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

בינוני

בינוני פועל 

מב05- זוגיים

مُطَّرِحَانِ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

בינוני

בינוני פועל 

מב06- זוגיות

مُطَّرِحَتَانِ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

בינוני

בינוני פעול

מב01- יחיד (אני, אתה, הוא)

مُطَّرَحٌ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

בינוני

בינוני פעול

מב02- יחידה (אני, את, היא)

مُطَّرَحَةٌ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

בינוני

בינוני פעול

מב03- רבים (אנחנו, אתם, הם)

مُطَّرَحُونَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

בינוני

בינוני פעול

מב04- רבות (אנחנו, אתן, הן)

مُطَّرَحَاتٌ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

בינוני

בינוני פעול

מב05- זוגיים

مُطَّرَحَانِ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

בינוני

בינוני פעול

מב06- זוגיות

مُطَّرَحَتَانِ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

מצדר

מצדר

מצדר

إِحْتِرَاحٌ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום

 أَنا- אני מדבר

أَطَّرِحْ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום

 أَنْتَ – אתה נוכח

تَطَّرِحْ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום

 أَنْتِ – את נוכחת

تَطَّرِحِي

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום

 هُوَ – הוא נסתר

يَطَّرِحْ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום

 هِيَ – היא נסתרת

تَطَّرِحْ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום

 نَحْنُ – אנחנו מדברים

نَطَّرِحْ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום

 أَنْتُمْ – אתם נוכחים

تَطَّرِحُوا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום

 أَنْتُنَّ – אתן נוכחות

تَطَّرِحْنَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום

 هُمْ – הם נסתרים

يَطَّرِحُوا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום

 هُنَّ – הן נסתרות

يَطَّرِحْنَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום

 أَنْتُمَا -זוגי – אתם/אתן נוכחים/ות

تَطَّرِحَا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום

 أَنْتُمَا -זוגי – הם נסתרים

يَطَّرِحَا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום

 هُمَا -זוגי – הן נסתרות

يَطَّرِحَا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב

 أَنا- אני מדבר

أَطَّرِحَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב

 أَنْتَ – אתה נוכח

تَطَّرِحَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב

 أَنْتِ – את נוכחת

تَطَّرِحِي

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב

 هُوَ – הוא נסתר

يَطَّرِحَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב

 هِيَ – היא נסתרת

تَطَّرِحَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב

 نَحْنُ – אנחנו מדברים

نَنَطَّرِحَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב

 أَنْتُمْ – אתם נוכחים

تَطَّرِحُوا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב

 أَنْتُنَّ – אתן נוכחות

تَطَّرِحْنَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב

 هُمْ – הם נסתרים

يَطَّرِحُوا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב

 هُنَّ – הן נסתרות

يَطَّرِحْنَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב

 أَنْتُمَا -זוגי – אתם/אתן נוכחים/ות

تَطَّرِحَا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב

 أَنْتُمَا -זוגי – הם נסתרים

يَطَّرِحَا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב

 هُمَا -זוגי – הן נסתרות

يَطَّرِحَا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

סביל

 أَنا- אני מדבר

أُطُّرِحْتُ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

סביל

 أَنْتَ – אתה נוכח

أُطُّرِحْتَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

סביל

 أَنْتِ – את נוכחת

أُطُّرِحْتِ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

סביל

 هُوَ – הוא נסתר

أُطُّرِحَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

סביל

 هِيَ – היא נסתרת

أُطُّرِحَتْ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

סביל

 نَحْنُ – אנחנו מדברים

أُطُّرِحْنَا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

סביל

 أَنْتُمْ – אתם נוכחים

أُطُّرِحْتُمْ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

סביל

 أَنْتُنَّ – אתן נוכחות

أُطُّرِحْتُنَّ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

סביל

 هُمْ – הם נסתרים

أُطُّرِحُوا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

סביל

 هُنَّ – הן נסתרות

أُطُّرِحْنَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

סביל

 أَنْتُمَا -זוגי – אתם/אתן נוכחים/ות

أُطُّرِحْتُمَا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

סביל

 أَنْتُمَا -זוגי – הם נסתרים

أُطُّرِحَا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

סביל

 هُمَا -זוגי – הן נסתרות

أُطُّرِحَتَا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

סביל

 أَنا- אני מדבר

أُطَّرَحُ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

סביל

 أَنْتَ – אתה נוכח

تُطَّرَحُ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

סביל

 أَنْتِ – את נוכחת

تُطَّرَحِينَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

סביל

 هُوَ – הוא נסתר

يُطَّرَحُ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

סביל

 هِيَ – היא נסתרת

تُطَّرَحُ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

סביל

 نَحْنُ – אנחנו מדברים

نُطَّرَحُ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

סביל

 أَنْتُمْ – אתם נוכחים

تُطَّرَحُونَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

סביל

 أَنْتُنَّ – אתן נוכחות

تُطَّرَحْنَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

סביל

 هُمْ – הם נסתרים

يُطَّرَحُونَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

סביל

 هُنَّ – הן נסתרות

يُطَّرَحْنَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

סביל

 أَنْتُمَا -זוגי – אתם/אתן נוכחים/ות

تُطَّرَحَانِ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

סביל

 أَنْتُمَا -זוגי – הם נסתרים

يُطَّرَحَانِ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

סביל

 هُمَا -זוגי – הן נסתרות

يُطَّرَحَانِ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום סביל

 أَنا- אני מדבר

أُطَّرَحْ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום סביל

 أَنْتَ – אתה נוכח

تُطَّرَحْ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום סביל

 أَنْتِ – את נוכחת

تُطَّرَحِي

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום סביל

 هُوَ – הוא נסתר

يُطَّرَحْ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום סביל

 هِيَ – היא נסתרת

تُطَّرَحْ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום סביל

 نَحْنُ – אנחנו מדברים

نُطَّرَحْ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום סביל

 أَنْتُمْ – אתם נוכחים

تُطَّرَحُوا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום סביל

 أَنْتُنَّ – אתן נוכחות

تُطَّرَحْنَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום סביל

 هُمْ – הם נסתרים

يُطَّرَحُوا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום סביל

 هُنَّ – הן נסתרות

يُطَّرَحْنَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום סביל

 أَنْتُمَا -זוגי – אתם/אתן נוכחים/ות

تُطَّرَحَا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום סביל

 أَنْتُمَا -זוגי – הם נסתרים

يُطَّرَحَا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום סביל

 هُمَا -זוגי – הן נסתרות

تُطَّرَحَا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב סביל

 أَنا- אני מדבר

أُطَّرَحَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב סביל

 أَنْتَ – אתה נוכח

تُطَّرَحَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב סביל

 أَنْتِ – את נוכחת

تُطَّرَحِي

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב סביל

 هُوَ – הוא נסתר

يُطَّرَحَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב סביל

 هِيَ – היא נסתרת

تُطَّرَحَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב סביל

 نَحْنُ – אנחנו מדברים

نُطَّرَحَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב סביל

 أَنْتُمْ – אתם נוכחים

تُطَّرَحُوا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב סביל

 أَنْتُنَّ – אתן נוכחות

تُطَّرَحْنَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב סביל

 هُمْ – הם נסתרים

يُطَّرَحُوا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב סביל

 هُنَّ – הן נסתרות

يُطَّرَحْنَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב סביל

 أَنْتُمَا -זוגי – אתם/אתן נוכחים/ות

تُطَّرَحَا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב סביל

 أَنْتُمَا -זוגי – הם נסתרים

يُطَّرَحَا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב סביל

 هُمَا -זוגי – הן נסתרות

تُطَّرَحَا