מחשוב מערכת הפועל הערבי – לוחות פעלים בגזרות השלמים, כפולים, פו"י, עו"י, לו"י

  • בניין

   צורת יסוד

   פ"א

   עי"ן

   למ"ד

   1

   בניין ראשון- עה"פ בעתיד – פתחה – ع َ

   سَعَى

   س

   ع

   ي

   1

   בניין ראשון- עה"פ בעתיד – כסרה – ع ِ

   رَمَى

   ر

   م

   ي

   2

   בניין שני

   رَقَّى

   ر

   ق

   ي

   3

   בניין שלישי

   رَاعَى

   ر

   ع

   ي

   4

   בניין רביעי

   أَجْرَى

   ج

   ر

   ي

   5

   בניין חמישי

   تَرَدَّى

   ر

   د

   ي

   6

   בניין שישי

   تَبَارَى

   ب

   ر

   ي

   7

   בניין שביעי

   إِنْقَضَى

   ق

   ض

   ي

   8

   בניין שמיני

   إِرْتَدَى

   ر

   د

   ي

   9

   בניין תשיעי

   אין

    

    

    

   10

   בניין עשירי

   إِسْتَشْفَى

   ش

   ف

   ي

  • בניין

   צורת יסוד

   פ"א

   עי"ן

   למ"ד

   1

   בניין ראשון- עה"פ בעתיד – צ'מה – ع ُ 

   دَعَا

   د

   ع

   و

   1

   בניין ראשון- משקל فَعِلَ

   رَدِيَ

   ر

   د

   و

   2

   בניין שני

   صَلَّى

   ص

   ل

   و

   3

   בניין שלישי

   دَاعَى

   د

   ع

   و

   4

   בניין רביעי

   أَدْلَى

   د

   ل

   و

   5

   בניין חמישי

   تَرَجَّى

   ر

   ج

   و

   6

   בניין שישי

   تَرَاضَى

   ر

   ض

   و

   7

   בניין שביעי

   إِنْجَلَى

   ج

   ل

   و

   8

   בניין שמיני

   إِرْتَجَى

   ر

   ج

   و

   9

   בניין תשיעי

   אין

    

    

    

   10

   בניין עשירי

   إِسْتَدْعَى

   د

   ع

   و

  • בניין

   צורת יסוד

   פ"א

   עי"ן

   למ"ד

   1

   בניין ראשון- עה"פ בעתיד – כסרה – ع ِ

   بَاعَ

   ب

   ي

   ع

   1

   בניין ראשון- משקל فَعِلَ

   هَابَ

   ه

   ي

   ب

   2

   בניין שני

   عَيَّدَ

   ع

   ي

   د

   3

   בניין שלישי

   بَايَعَ

   ب

   ي

   ع

   4

   בניין רביעי

   أَبَادَ

   ب

   ي

   د

   5

   בניין חמישי

   تَغَيَّرَ

   غ

   ي

   ر

   6

   בניין שישי

   تَخَايَلَ

   خ

   ي

   ل

   7

   בניין שביעי

   إِنْهَالَ

   ه

   ي

   ل

   8

   בניין שמיני

   إِخْتَارَ

   خ

   ي

   ر

   9

   בניין תשיעי

   אין

    

    

    

   10

   בניין עשירי

   إِسْتَقَالَ

   ق

   ي

   ل

  • בניין

   צורת יסוד

   פ"א

   עי"ן

   למ"ד

   1

   בניין ראשון- עה"פ בעתיד – צ'מה – ع ُ 

   زَارَ

   ز

   و

   ر

   1

   בניין ראשון- משקל فَعِلَ

   خَافَ

   خ

   و

   ف

   2

   בניין שני

   زَوَّدَ

   ز

   و

   د

   3

   בניין שלישי

   جَاوَبَ

   ج

   و

   ب

   4

   בניין רביעי

   أَرَادَ

   ر

   و

   د

   5

   בניין חמישי

   تَطَوَّرَ

   ط

   و

   ر

   6

   בניין שישי

   تَجَاوَبَ

   ج

   و

   ب

   7

   בניין שביעי

   إِنْحَازَ

   ح

   و

   ز

   8

   בניין שמיני

   إِحْتَاجَ

   ح

   و

   ج

   9

   בניין תשיעי

   אין

    

    

    

   10

   בניין עשירי

   إِسْتَشَارَ

   ش

   و

   ر

  • בניין

   צורת יסוד

   פ"א

   עי"ן

   למ"ד

   1

   בניין ראשון- עה"פ בעתיד – צ'מה – ع ُ 

   يَمَنَ

   ي

   م

   ن

   1

   בניין ראשון- משקל فَعُلَ

   يَسُرَ

   ي

   س

   ر

   1

   בניין ראשון- משקל فَعِلَ

   يَبِسَ

   ي

   ب

   س

   2

   בניין שני

   يَبَّسَ

   ي

   ب

   س

   3

   בניין שלישי

   يَاسَرَ

   ي

   س

   ر

   4

   בניין רביעי

   أَيْفَعَ

   ي

   ف

   ع

   5

   בניין חמישי

   تَيَبَّسَ

   ي

   ب

   س

   6

   בניין שישי

   تَيَابَسَ

   ي

   ب

   س

   7

   בניין שביעי

   אין

    

    

    

   8

   בניין שמיני

   إِتًّسَرَ

   ي

   س

   ر

   9

   בניין תשיעי

   אין

    

    

    

   10

   בניין עשירי

   إِسْتَيْبَسَ

   ي

   ب

   س

  • בניין

   צורת יסוד

   פ"א

   עי"ן

   למ"ד

   1

   בניין ראשון- עה"פ בעתיד – פתחה – ع َ

   وَضَعَ

   و

   ض

   ع

   1

   בניין ראשון- עה"פ בעתיד – כסרה – ع ِ

   وَعَدَ

   و

   ع

   د

   1

   בניין ראשון- משקל فَعُلَ

   وَرُدَ

   و

   ر

   د

   1

   בניין ראשון- משקל فَعِلَ

   وَجِعَ

   و

   ج

   ع

   2

   בניין שני

   وَحَّدَ

   و

   ح

   د

   3

   בניין שלישי

   وَافَقَ

   و

   ف

   ق

   4

   בניין רביעי

   أَوْدَعَ

   و

   د

   ع

   5

   בניין חמישי

   تَوَسَّدَ

   و

   س

   د

   6

   בניין שישי

   تَوَاجَدَ

   و

   ج

   د

   7

   בניין שביעי

   אין

    

    

    

   8

   בניין שמיני

   إِتًّسَقَ

   و

   س

   ق

   9

   בניין תשיעי

   אין

    

    

    

   10

   בניין עשירי

   إِسْتَوْفَدَ

   و

   ف

   د

  • בניין

   צורת יסוד

   פ"א

   עי"ן

   למ"ד

   1

   בניין ראשון- עה"פ בעתיד – צ'מה – ع ُ 

   عَدَّ

   ع

   د

   د

   1

   בניין ראשון- עה"פ בעתיד – פתחה – ع َ

   دَرَّ

   د

   ر

   ر

   1

   בניין ראשון- עה"פ בעתיד – כסרה – ع ِ

   حَدَّ

   ح

   د

   د

   2

   בניין שני

   سَبَّبَ

   س

   ب

   ب

   3

   בניין שלישי

   ضَادَّ

   ض

   د

   د

   4

   בניין רביעי

   أَحَبَّ

   ح

   ب

   ب

   5

   בניין חמישי

   تَحَقَّقَ

   ح

   ق

   ق

   6

   בניין שישי

   تَرَاصَّ

   ر

   ص

   ص

   7

   בניין שביעי

   إِنْصَبَّ

   ص

   ب

   ب

   8

   בניין שמיני

   إِعْتَزَّ

   ع

   ز

   ز

   9

   בניין תשיעי

   إِزْرَقَّ

   ز

   ر

   ر

   10

   בניין עשירי

   إِسْتَعَدَّ

   ع

   د

   د

  • בניין

   צורת יסוד

   פ"א

   עי"ן

   למ"ד

   1

   בניין ראשון- עה"פ בעתיד – צ'מה – ع ُ 

   دَرَسَ

   د

   ر

   س

   1

   בניין ראשון- עה"פ בעתיד – פתחה – ع َ

   دَفَعَ

   د

   ف

   ع

   1

   בניין ראשון- עה"פ בעתיד – כסרה – ع ِ

   رَجَعَ

   ر

   ج

   ع

   1

   בניין ראשון- משקל فَعُلَ

   كَبُرَ

   ك

   ب

   ر

   1

   בניין ראשון- משקל فَعِلَ

   شَرِبَ

   ش

   ر

   ب

   2

   בניין שני

   دَرَّبَ

   د

   ر

   ب

   3

   בניין שלישי

   سَاعَدَ

   س

   ع

   د

   4

   בניין רביעי

   أَبْعَدَ

   ب

   ع

   د

   5

   בניין חמישי

   تَعَرَّفَ

   ع

   ر

   ف

   6

   בניין שישי

   تَرَادَفَ

   ر

   د

   ف

   7

   בניין שביעי

   إِنْسَرَبَ

   س

   ر

   ب

   8

   בניין שמיני

   إِرْتَفَعَ

   ر

   ف

   ع

   8

   בניין שמיני – הידמות חלקית

   إِزْدَرَعَ

   ز

   ر

   ع

   8

   בניין שמיני – הידמות חלקית

   إِصْطَبَرَ

   ط

   ب

   ر

   8

   בניין שמיני – התלכדות

   إِتَّجَرَ

   ت

   ج

   ر

   8

   בניין שמיני – הידמות מלאה

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   9

   בניין תשיעי

   إِزْرَقَّ

   ز

   ر

   ق

   10

   בניין עשירי

   إِسْتَبْعَدَ

   ب

   ع

   د

  • סימן

   שם

   תחילית

   אמצעית

   סופית

   האות

   אחרי אות,

   אחרי אות

   אחרי אות,

   אחרי אות

   שאינה

   מתחברת

   שאינה מתחברת

   מתחברת שמאלה

   מתחברת

   שמאלה

   שמאלה

   שמאלה

   (= תחילית)

   ا

   אלף

   أب

   واجب

   تاجر

   برأ

   مزايا

   ب

   בא

   باحث

   ربط

   لبس

   أب 

   ذهب

   ت

   תא

   تاجر

   كاتب

   ستار

   مؤسسات 

   بنت

   ث

   ת'א

   ثامن

   وثيق

   عثر

   بحوث 

   بحث

   ج

   ג'ים

   جار

   تاجر

   شجع

   برج

   عالج

   ح

   חא

   حاذق

   صاحب

   شحن

   ملاح

   ملح

   خ

   ח'א

   خاص

   أخذ

   مخزن

   فراخ

   بخ

   د

   דאל

   دار

   وداع

   مداحل

   ورد

   ولد

   ذ

   ד'אל

   ذهب

   إذاعة

   مذهب

   ماخوذ

   اخذ

   ر

   רא

   ربط

   ورد

   مركز

   نار

   بشر

   ز

   זאי

   زار

   وزن

   مزايا

   بارز

   تمييز

   س

   סין

   سلطة

   وسيع

   فسر

   ناس 

   لبس

   ش

   שין

   شحن

   وشم

   مشاوير

   حرش 

   عطش

   ص

   צאד

   صاحب

   وصل

   مصادر

   حرص 

   جص

   ض

   צ'אד

   ضمير

   وضع

   حضارة

   مرض 

   مريض

   ط

   טא

   طاقم

   وطن

   مطلب

   نشاط 

   ربط

   ظ

   ט'א

   ظهر

   وظيفة

   مظاهرة

   إحتفاظ 

   محافظ

   ع

   עין

   علامة

   شجاعة

   فعل

   دفاع

   واسع

   غ

   ע'ין

   غرفة

   رغم

   مغامرة

   فرغ

   بلغ

   ف

   פא

   فرق

   وفد

   كفالة

   طرف 

   موقف

   ق

   קאף

   قرية

   فرقة

   مقابل

   فرق  

   رفِيق

   ك

   כאף

   كاتب

   تأكيد

   مكالمة

   ملاك

   ملك

   ل

   לאם

   لحظة

   تأليف

   ملاح

   إستقبال 

   إِستقبل

   م

   מים

   مخزن

   علامة

   ضمير

   يوم

   وشم

   ن

   נון

   نار

   إنتحب

   مناورة

   مخزن  

   شحن

   هـ

   הא

   هبط

   ذهب

   مهنة

   كره

   نبه

   و

   ואו

   ورد

   رواق

   موجز

   هاو

   نحو

   ي

   יא

   يوم

   مزايا

   ميزة

   رأْي  

   شرطِي

  •  

   טבלת אותיות – חלוקה לוגית –
   אופן כתיבת אותיות: אמצעית/תחילית/סופית –  ניצה בינדר

   סימן

   שם

   תחילית

   אמצעית

   סופית

   האות

   אחרי

   אחרי

   אחרי

   אחרי

   אות,

   אות

   אות,

   אות

   שאינה

   מתחברת

   שאינה

   מתחברת

   מתחברת

   שמאלה

   מתחברת

   שמאלה

   שמאלה

   שמאלה

   (= תחילית)

   ا

   אלף

   أَب

   [כמו תחילית]

   [כמו תחילית]

   ب

   בא

   بَاحِث

   [כמו תחילית]

   أَب = ذَهَبَ

   ت

   תא

   تَاجِر

   [כמו תחילית]

   مُؤَسَّسَات = بِنْت

   ث

   ת'א

   ثَامِن

   [כמו תחילית]

   بُحُوث = بَحْث

   ج

   ג'ים

   جَار

   تَاجِر

   شَجَّعَ

   بُرْج

   عَالَجَ

   ح

   חא

   حَاذِق

   صَاحِب

   شَحَنَ

   مَلاَّح

   مِلْح

   خ

   ח'א

   خَاصّ

   أَخَذَ

   مَخْزَن

   فِرَاخ

   بَخّ

   د

   דאל

   دَار

   [כמו תחילית]

   [כמו תחילית]

   ذ

   ד'אל

   ذَهَبَ

   [כמו תחילית]

   [כמו תחילית]

   ر

   רא

   رَبَطَ

   [כמו תחילית]

   [כמו תחילית]

   ز

   זאי

   زَارَ

   [כמו תחילית]

   [כמו תחילית]

   س

   סין

   سُلْطَة

   [כמו תחילית]

   لَبِسَ = نَاس 

   ش

   שין

   شَحَنَ

   [כמו תחילית]

   حُرْش = عَطِش

   ص

   צאד

   صَاحِب

   [כמו תחילית]

   حَرَصَ = جَصّ

   ض

   צ'אד

   ضَمِير

   [כמו תחילית]

   مَرِضَ = مَرِيض

   ط

   טא

   طَاقِم

   [כמו תחילית]

   نَشَاط = رَبَطَ

   ظ

   ט'א

   ظَهَرَ

   [כמו תחילית]

   إِحْتِفَاظ = مُحَافِظ

   ع

   עין

   عَلاَمَة

   شَجَاعَة

   فِعْل

   دِفَاع

   وَاسِع

   غ

   ע'ין

   غُرْفَة

   رَغْمَ

   مُغَامَرَة

   فَرِغَ

   بَلَغَ

   ف

   פא

   فَرْق

   [כמו תחילית]

   طَرَف = مَوْقِف

   ق

   קאף

   قَرْيَة

   [כמו תחילית]

   فَرْق = رَفِيق

   ك

   כאף

   كَاتِب

   [כמו תחילית]

   مَلاَك = مَلِك

   ل

   לאם

   لَحْظَة

   [כמו תחילית]

   إِسْتِقْبَال = إِسْتَقْبَلَ

   م

   מים

   مَخْزَن

   عَلاَمَة

   ضَمِير

   يَوْم

   وَشْم

   ن

   נון

   نَار

   [כמו תחילית]

   مَخْزَن = شَحَنَ

   هـ

   הא

   هَبَطَ

   ذَهَبَ

   مِهْنَة

   كَرِهَ

   نَبَّهَ

   و

   ואו

   وَرْد

   [כמו תחילית]

   [כמו תחילית]

   ي

   יא

   يَوْم

   [כמו תחילית]

   رَأْي = شُرْطِيّ

   סימן

   שם

   תחילית

   אמצעית

   סופית

   האות

   אחרי אות,

   אחרי אות

   אחרי אות,

   אחרי אות

   שאינה

   מתחברת

   שאינה מתחברת

   מתחברת שמאלה

   מתחברת

   שמאלה

   שמאלה

   שמאלה

   (= תחילית)

   ة

   תא מרבוטה (תא קשורה)

   مناورة

   سلطة

   أ

   המזה על כורסי אליף

   أكل

   يرأس

   يسأل

   يبدأ

   يظمأ

   ؤُ

   המזה על כורסי ואו

   رؤُوس

   مسؤُول

   تبوؤُ

   بطؤُ

   ئ

   המזה על כורסי יא

   سائق

   إستئناف

   هادئ

   ملئ

   ء

   המזה

   مروء ة

   مساء

   ى

   אליף מקצורה

   أغرى

   بنى

   הערות לטבלה:

   1.    ל-6 אותיות יש צורה אחת בכל מקום, שבו הן נמצאות ("דוד ארז" –
    האותיות שאינן מתחברות שמאלה).

   2.    ל-15 אותיות יש שתי צורות: רגילה וסופית: .

   3.    ל-7 אותיות יש 4 צורות כתיב.

   4.    כאשר כותבים אות המתחברת שמאלה, חייבים להגיע מהנקודה
   המסיימת את האות אל הנקודה, שבה מתחילה האות הבאה אחריה.

   5.    ההַמְזַה נכתבת מעל האות אַלִף אם ניקודה    או –ُ , אולם אם ניקודה –ِ , היא נכתבת מתחתיה.

   6.    הַמְזַה על כֻּרְסִי יַא: נכתבת על האות  ي, אך ללא הניקוד הדיאקריטי של האות ي.

   7.    הַמְזַה בודדת: נכתבת תמיד בודדת. אי-אפשר להתחבר אליה (במקרה של אות מתחברת שמאלה),
   והיא איננה מתחברת.    

   8.  אַלִף מַקְצוּרַה: נכתבת בדיוק כמו האות  ي סופית, אך ללא הניקוד הדיאקריטי של האות ي.

   9.  בכל מקרה, שבו מופיעה הַמְזַה, היא מבוטאת כמו האות אלף, בלי קשר לכֻּרְסִי, שעליו היא יושבת.

   *   חשוב לציין כי בכתב יד רואים טוב יותר את ההבדלים לגבי אופן כתיבת האותיות.
        למשל, האות "מים", כאשר מופיעה במילה כאות אמצעית אחרי אות מתחברת שמאלה,

        נכתבת מתחת לשורה, מה שלא בא לידי ביטוי בתצוגת האות כאשר היא מוקלדת בטבלה.
     

    

  • טבלה בסיסית של אותיות:

    

   סימן

   שם

   האות

   מקלדת עברית

   מקלדת לועזית

    

    

    

    

   ا

   אלף

   י

   H

   ب

   בא

   כ

   F

   ت

   תא

   ח

   J

   ث

   ת'א

   ק

   E

   ج

   ג'ים

   ]

   ]

   ح

   חא

   פ

   P

   خ

   ח'א

   ם

   O

   د

   דאל

   [

   [

   ذ

   ד'אל

   ~

   ~

   ر

   רא

   ה

   V

   ز

   זאי

   ץ

   < 

   س

   סין

   ד

   S

   ش

   שין

   ש

   A

   ص

   צאד

   י

   H

   ض

   צ'אד

   /

   Q

   ط

   טא

   "

   "

   ظ

   ט'א

   ?

   ?

   ع

   עין

   ו

   U

   غ

   ע'ין

   ט

   Y

   ف

   פא

   א

   T

   ق

   קאף

   ר

   R

   ك

   כאף

   ף

   :

   ل

   לאם

   ע

   G

   م

   מים

   ך

   L

   ن

   נון

   ל

   K

   هـ

   הא

   ן

   I

   و

   ואו

   ת

   > 

   ي

   יא

   ג

   D

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   ניקוד בערבית:

   ניקוד

   שם

   הניקוד

   מקלדת עברית

   מקלדת לועזית

   מקלדת ערבית

    

    

    

    

    

   פתחה (פתח)

   SHIFT+/

   SHIFT+Q

   SHIFT+ض

   כסרה (חיריק)

   SHIFTש+

   SHIFT+A

   SHIFTش+

   צ'מה (קובוץ)

   SHIFTק+

   SHIFT+E

   SHIFTث+

   סוכון(שווא נח)

   SHIFTס+

   SHIFT+X

   SHIFTء+

   שדה (דגש חזק)

   SHIFT+~

   SHIFT+~

   SHIFT+~

   תנוין פתחה

   SHIFT'+

   SHIFT+W

   SHIFTص+

   תנוין כסרה

   SHIFTד+

   SHIFT+S

   SHIFTس+

   תנוין צ'מה

   SHIFTר+

   SHIFT+R

   SHIFTق+

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   סימני ניקוד מיוחדים:

    

   סימן

   שם

   האות

   מקלדת עברית

   מקלדת לועזית

    

    

    

    

   أ

   המזה על כורסי אלף

   י+SHIFT

   SHIFT+H

   إ

   המזה על כורסי אלף

   ט+SHIFT

   SHIFT+Y

   آ

   אלף ממדודה

   מ+SHIFT

   N+SHIFT

   ى

   אלף מקצורה

   מ

   N

   ة

   תא מרבוטה

   צ

   M

   لا

   לאם+אלף

   נ

   B

   لأ

   לאם+אלף

   ע+SHIFT

   G+SHIFT

   لإ

   לאם+אלף

   א+SHIFT

   T+SHIFT

   ء

   המזה בודדת

   ס

   X

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

  • גזרה

   צורת יסוד 

   פ"א

   עי"ן

   למ"ד

   בניין

   הפועל

   שלמים

   أَبْعَدَ

   ب

   ع

   د

   רביעי-4-٤

   إِبْعَادٌ

   כפולים

   أَحَبَّ

   ح

   ب

   ب

   רביעי-4-٤

   إِحْبَابٌ

   פ"ו

   أَوْدَعَ

   و

   د

   ع

   רביעי-4-٤

   إيدَاعٌ

   פ"י

   أَيْفَعَ

   ي

   ف

   ع

   רביעי-4-٤

   إيفَاعٌ

   ע"ו

   أَرَادَ

   ر

   و

   د

   רביעי-4-٤

   إِرَادَةٌ

   ע"י

   أَبَادَ

   ب

   ي

   د

   רביעי-4-٤

   إِبَادَةٌ

   ל"ו

   أَدْلَى

   د

   ل

   و

   רביעי-4-٤

   إِدْلاَﺀٌ

   ל"י

   أَجْرَى

   ج

   ر

   ي

   רביעי-4-٤

   إِجْرَاﺀٌ

  • גזרה

   צורת יסוד 

   פ"א

   עי"ן

   למ"ד

   גוף 

   הפועל

   שלמים

   إِسْتَبْعَدَ

   ب

   ع

   د

    أَنا- אני מדבר

   أُسْتُبْعِدْتُ

   שלמים

   إِسْتَبْعَدَ

   ب

   ع

   د

    أَنْتَ – אתה נוכח

   أُسْتُبْعِدْتَ

   שלמים

   إِسْتَبْعَدَ

   ب

   ع

   د

    أَنْتِ – את נוכחת

   أُسْتُبْعِدْتِ

   שלמים

   إِسْتَبْعَدَ

   ب

   ع

   د

    هُوَ – הוא נסתר

   أُسْتُبْعِدَ

   שלמים

   إِسْتَبْعَدَ

   ب

   ع

   د

    هِيَ – היא נסתרת

   أُسْتُبْعِدَتْ

   שלמים

   إِسْتَبْعَدَ

   ب

   ع

   د

    نَحْنُ – אנחנו מדברים

   أُسْتُبْعِدْنَا

   שלמים

   إِسْتَبْعَدَ

   ب

   ع

   د

    أَنْتُمْ – אתם נוכחים

   أُسْتُبْعِدْتُمْ

   שלמים

   إِسْتَبْعَدَ

   ب

   ع

   د

    أَنْتُنَّ – אתן נוכחות

   أُسْتُبْعِدْتُنَّ

   שלמים

   إِسْتَبْعَدَ

   ب

   ع

   د

    هُمْ – הם נסתרים

   أُسْتُبْعِدُوا

   שלמים

   إِسْتَبْعَدَ

   ب

   ع

   د

    هُنَّ – הן נסתרות

   أُسْتُبْعِدْنَ

   שלמים

   إِسْتَبْعَدَ

   ب

   ع

   د

    أَنْتُمَا -זוגי – אתם/אתן נוכחים/ות

   أُسْتُبْعِدْتُمَا

   שלמים

   إِسْتَبْعَدَ

   ب

   ع

   د

    أَنْتُمَا -זוגי – הם נסתרים

   أُسْتُبْعِدَا

   שלמים

   إِسْتَبْعَدَ

   ب

   ع

   د

    هُمَا -זוגי – הן נסתרות

   أُسْتُبْعِدَتَا

   כפולים

   إِسْتَعَدَّ

   ع

   د

   د

    أَنا- אני מדבר

   أُسْتُعْدِدْتُ

   כפולים

   إِسْتَعَدَّ

   ع

   د

   د

    أَنْتَ – אתה נוכח

   أُسْتُعْدِدْتَ

   כפולים

   إِسْتَعَدَّ

   ع

   د

   د

    أَنْتِ – את נוכחת

   أُسْتُعْدِدْتِ

   כפולים

   إِسْتَعَدَّ

   ع

   د

   د

    هُوَ – הוא נסתר

   أُسْتُعِدَّ

   כפולים

   إِسْتَعَدَّ

   ع

   د

   د

    هِيَ – היא נסתרת

   أُسْتُعِدَّتْ

   כפולים

   إِسْتَعَدَّ

   ع

   د

   د

    نَحْنُ – אנחנו מדברים

   أُسْتُعْدِدْنَا

   כפולים

   إِسْتَعَدَّ

   ع

   د

   د

    أَنْتُمْ – אתם נוכחים

   أُسْتُعْدِدْتُمْ

   כפולים

   إِسْتَعَدَّ

   ع

   د

   د

    أَنْتُنَّ – אתן נוכחות

   أُسْتُعْدِدْتُنَّ

   כפולים

   إِسْتَعَدَّ

   ع

   د

   د

    هُمْ – הם נסתרים

   أُسْتُعِدُّوا

   כפולים

   إِسْتَعَدَّ

   ع

   د

   د

    هُنَّ – הן נסתרות

   أُسْتُعْدِدْنَ

   כפולים

   إِسْتَعَدَّ

   ع

   د

   د

    أَنْتُمَا -זוגי – אתם/אתן נוכחים/ות

   أُسْتُعْدِدْتُمَا

   כפולים

   إِسْتَعَدَّ

   ع

   د

   د

    أَنْتُمَا -זוגי – הם נסתרים

   أُسْتُعِدَّا

   כפולים

   إِسْتَعَدَّ

   ع

   د

   د

    هُمَا -זוגי – הן נסתרות

   أُسْتُعِدَّتَا

   פ"ו

   إِسْتَوْفَدَ

   و

   ف

   د

    أَنا- אני מדבר

   أُسْتُوفِدْتُ

   פ"ו

   إِسْتَوْفَدَ

   و

   ف

   د

    أَنْتَ – אתה נוכח

   أُسْتُوفِدْتَ

   פ"ו

   إِسْتَوْفَدَ

   و

   ف

   د

    أَنْتِ – את נוכחת

   أُسْتُوفِدْتِ

   פ"ו

   إِسْتَوْفَدَ

   و

   ف

   د

    هُوَ – הוא נסתר

   أُسْتُوفِدَ

   פ"ו

   إِسْتَوْفَدَ

   و

   ف

   د

    هِيَ – היא נסתרת

   أُسْتُوفِدَتْ

   פ"ו

   إِسْتَوْفَدَ

   و

   ف

   د

    نَحْنُ – אנחנו מדברים

   أُسْتُوفِدْنَا

   פ"ו

   إِسْتَوْفَدَ

   و

   ف

   د

    أَنْتُمْ – אתם נוכחים

   أُسْتُوفِدْتُمْ

   פ"ו

   إِسْتَوْفَدَ

   و

   ف

   د

    أَنْتُنَّ – אתן נוכחות

   أُسْتُوفِدْتُنَّ

   פ"ו

   إِسْتَوْفَدَ

   و

   ف

   د

    هُمْ – הם נסתרים

   أُسْتُوفِدُوا

   פ"ו

   إِسْتَوْفَدَ

   و

   ف

   د

    هُنَّ – הן נסתרות

   أُسْتُوفِدْنَ

   פ"ו

   إِسْتَوْفَدَ

   و

   ف

   د

    أَنْتُمَا -זוגי – הם/הן נוכחים/ות

   أُسْتُوفِدْتُمَا

   פ"ו

   إِسْتَوْفَدَ

   و

   ف

   د

    أَنْتُمَا -זוגי – הם נסתרים

   أُسْتُوفِدَا

   פ"ו

   إِسْتَوْفَدَ

   و

   ف

   د

    هُمَا -זוגי – הן נסתרות

   أُسْتُوفِدَتَا

   פ"י

   إِسْتَيْبَسَ

   ي

   ب

   س

    أَنا- אני מדבר

   أُسْتُوبِسْتُ

   פ"י

   إِسْتَيْبَسَ

   ي

   ب

   س

    أَنْتَ – אתה נוכח

   أُسْتُوبِسْتَ

   פ"י

   إِسْتَيْبَسَ

   ي

   ب

   س

    أَنْتِ – את נוכחת

   أُسْتُوبِسْتِ

   פ"י

   إِسْتَيْبَسَ

   ي

   ب

   س

    هُوَ – הוא נסתר

   أُسْتُوبِسَ

   פ"י

   إِسْتَيْبَسَ

   ي

   ب

   س

    هِيَ – היא נסתרת

   أُسْتُوبِسَتْ

   פ"י

   إِسْتَيْبَسَ

   ي

   ب

   س

    نَحْنُ – אנחנו מדברים

   أُسْتُوبِسْنَا

   פ"י

   إِسْتَيْبَسَ

   ي

   ب

   س

    أَنْتُمْ – אתם נוכחים

   أُسْتُوبِسْتُمْ

   פ"י

   إِسْتَيْبَسَ

   ي

   ب

   س

    أَنْتُنَّ – אתן נוכחות

   أُسْتُوبِسْتُنَّ

   פ"י

   إِسْتَيْبَسَ

   ي

   ب

   س

    هُمْ – הם נסתרים

   أُسْتُوبِسُوا

   פ"י

   إِسْتَيْبَسَ

   ي

   ب

   س

    هُنَّ – הן נסתרות

   أُسْتُوبِسْنَ

   פ"י

   إِسْتَيْبَسَ

   ي

   ب

   س

    أَنْتُمَا -זוגי – הם/הן נוכחים/ות

   أُسْتُوبِسْتُمَا

   פ"י

   إِسْتَيْبَسَ

   ي

   ب

   س

    أَنْتُمَا -זוגי – הם נסתרים

   أُسْتُوبِسَا

   פ"י

   إِسْتَيْبَسَ

   ي

   ب

   س

    هُمَا -זוגי – הן נסתרות

   أُسْتُوبِسَتَا

   ע"ו

   إِسْتَشَارَ

   ش

   و

   ر

    أَنا- אני מדבר

   أُسْتُشِرْتُ

   ע"ו

   إِسْتَشَارَ

   ش

   و

   ر

    أَنْتَ – אתה נוכח

   أُسْتُشِرْتَ

   ע"ו

   إِسْتَشَارَ

   ش

   و

   ر

    أَنْتِ – את נוכחת

   أُسْتُشِرْتِ

   ע"ו

   إِسْتَشَارَ

   ش

   و

   ر

    هُوَ – הוא נסתר

   أُسْتُشِيرَ

   ע"ו

   إِسْتَشَارَ

   ش

   و

   ر

    هِيَ – היא נסתרת

   أُسْتُشِيرَتْ

   ע"ו

   إِسْتَشَارَ

   ش

   و

   ر

    نَحْنُ – אנחנו מדברים

   أُسْتُشِرْنَا

   ע"ו

   إِسْتَشَارَ

   ش

   و

   ر

    أَنْتُمْ – אתם נוכחים

   أُسْتُشِرْتُمْ

   ע"ו

   إِسْتَشَارَ

   ش

   و

   ر

    أَنْتُنَّ – אתן נוכחות

   أُسْتُشِرْتُنَّ

   ע"ו

   إِسْتَشَارَ

   ش

   و

   ر

    هُمْ – הם נסתרים

   أُسْتُشِيرُوا

   ע"ו

   إِسْتَشَارَ

   ش

   و

   ر

    هُنَّ – הן נסתרות

   أُسْتُشِرْنَ

   ע"ו

   إِسْتَشَارَ

   ش

   و

   ر

    أَنْتُمَا -זוגי – אתם/אתן נוכחים/ות

   أُسْتُشِرْتُمَا

   ע"ו

   إِسْتَشَارَ

   ش

   و

   ر

    أَنْتُمَا -זוגי – הם נסתרים

   أُسْتُشِيرَا

   ע"ו

   إِسْتَشَارَ

   ش

   و

   ر

    هُمَا -זוגי – הן נסתרות

   أُسْتُشِرَتَا

   ע"י

   إِسْتَقَالَ

   ق

   ي

   ل

    أَنا- אני מדבר

   أُسْتُقِلْتُ

   ע"י

   إِسْتَقَالَ

   ق

   ي

   ل

    أَنْتَ – אתה נוכח

   أُسْتُقِلْتَ

   ע"י

   إِسْتَقَالَ

   ق

   ي

   ل

    أَنْتِ – את נוכחת

   أُسْتُقِلْتِ

   ע"י

   إِسْتَقَالَ

   ق

   ي

   ل

    هُوَ – הוא נסתר

   أُسْتُقِيلَ

   ע"י

   إِسْتَقَالَ

   ق

   ي

   ل

    هِيَ – היא נסתרת

   أُسْتُقِيلَتْ

   ע"י

   إِسْتَقَالَ

   ق

   ي

   ل

    نَحْنُ – אנחנו מדברים

   أُسْتُقِلْنَا

   ע"י

   إِسْتَقَالَ

   ق

   ي

   ل

    أَنْتُمْ – אתם נוכחים

   أُسْتُقِلْتُمْ

   ע"י

   إِسْتَقَالَ

   ق

   ي

   ل

    أَنْتُنَّ – אתן נוכחות

   أُسْتُقِلْتُنَّ

   ע"י

   إِسْتَقَالَ

   ق

   ي

   ل

    هُمْ – הם נסתרים

   أُسْتُقِيلُوا

   ע"י

   إِسْتَقَالَ

   ق

   ي

   ل

    هُنَّ – הן נסתרות

   أُسْتُقِلْنَ

   ע"י

   إِسْتَقَالَ

   ق

   ي

   ل

    أَنْتُمَا -זוגי – אתם/אתן נוכחים/ות

   أُسْتُقِلْتُمَا

   ע"י

   إِسْتَقَالَ

   ق

   ي

   ل

    أَنْتُمَا -זוגי – הם נסתרים

   أُسْتُقِيلَا

   ע"י

   إِسْتَقَالَ

   ق

   ي

   ل

    هُمَا -זוגי – הן נסתרות

   أُسْتُقِيلَتَا

   ל"ו

   إِسْتَدْعَى

   د

   ع

   و

    أَنا- אני מדבר

   أُسْتُدْعِيتُ

   ל"ו

   إِسْتَدْعَى

   د

   ع

   و

    أَنْتَ – אתה נוכח

   أُسْتُدْعِيتَ

   ל"ו

   إِسْتَدْعَى

   د

   ع

   و

    أَنْتِ – את נוכחת

   أُسْتُدْعِيتِ

   ל"ו

   إِسْتَدْعَى

   د

   ع

   و

    هُوَ – הוא נסתר

   أُسْتُدْعِيَ

   ל"ו

   إِسْتَدْعَى

   د

   ع

   و

    هِيَ – היא נסתרת

   أُسْتُدْعِيَتْ

   ל"ו

   إِسْتَدْعَى

   د

   ع

   و

    نَحْنُ – אנחנו מדברים

   أُسْتُدْعِينَا

   ל"ו

   إِسْتَدْعَى

   د

   ع

   و

    أَنْتُمْ – אתם נוכחים

   أُسْتُدْعِيتُمْ

   ל"ו

   إِسْتَدْعَى

   د

   ع

   و

    أَنْتُنَّ – אתן נוכחות

   أُسْتُدْعِيتُنَّ

   ל"ו

   إِسْتَدْعَى

   د

   ع

   و

    هُمْ – הם נסתרים

   أُسْتُدْعُوا

   ל"ו

   إِسْتَدْعَى

   د

   ع

   و

    هُنَّ – הן נסתרות

   أُسْتُدْعِينَ

   ל"ו

   إِسْتَدْعَى

   د

   ع

   و

    أَنْتُمَا -זוגי – אתם/אתן נוכחים/ות

   أُسْتُدْعِيتُمَا

   ל"ו

   إِسْتَدْعَى

   د

   ع

   و

    أَنْتُمَا -זוגי – הם נסתרים

   أُسْتُدْعِيَا

   ל"ו

   إِسْتَدْعَى

   د

   ع

   و

    هُمَا -זוגי – הן נסתרות

   أُسْتُدْعِيَتَا

   ל"י

   إِسْتَشْفَى

   ش

   ف

   ي

    أَنا- אני מדבר

   أُسْتُشْفِيتُ

   ל"י

   إِسْتَشْفَى

   ش

   ف

   ي

    أَنْتَ – אתה נוכח

   أُسْتُشْفِيتَ

   ל"י

   إِسْتَشْفَى

   ش

   ف

   ي

    أَنْتِ – את נוכחת

   أُسْتُشْفِيتِ

   ל"י

   إِسْتَشْفَى

   ش

   ف

   ي

    هُوَ – הוא נסתר

   أُسْتُشْفِيَ

   ל"י

   إِسْتَشْفَى

   ش

   ف

   ي

    هِيَ – היא נסתרת

   أُسْتُشْفِيَتْ

   ל"י

   إِسْتَشْفَى

   ش

   ف

   ي

    نَحْنُ – אנחנו מדברים

   أُسْتُشْفِينَا

   ל"י

   إِسْتَشْفَى

   ش

   ف

   ي

    أَنْتُمْ – אתם נוכחים

   أُسْتُشْفِيتُمْ

   ל"י

   إِسْتَشْفَى

   ش

   ف

   ي

    أَنْتُنَّ – אתן נוכחות

   أُسْتُشْفِيتُنَّ

   ל"י

   إِسْتَشْفَى

   ش

   ف

   ي

    هُمْ – הם נסתרים

   أُسْتُشْفُوا

   ל"י

   إِسْتَشْفَى

   ش

   ف

   ي

    هُنَّ – הן נסתרות

   أُسْتُشْفِينَ

   ל"י

   إِسْتَشْفَى

   ش

   ف

   ي

    أَنْتُمَا -זוגי – אתם/אתן נוכחים/ות

   أُسْتُشْفِيتُمَا

   ל"י

   إِسْتَشْفَى

   ش

   ف

   ي

    أَنْتُمَا -זוגי – הם נסתרים

   أُسْتُشْفِيَا

   ל"י

   إِسْتَشْفَى

   ش

   ف

   ي

    هُمَا -זוגי – הן נסתרות

   أُسْتُشْفِيَتَا

  • גזרה

   צורת יסוד 

   פ"א

   עי"ן

   למ"ד

   בניין

   זמן

    

   הפועל

   שלמים

   سَاعَدَ

   س

   ع

   د

   שלישי-3-٣

   עתיד

   מג'זום סביל

   نُسَاعَدْ

   כפולים

   ضَادَّ

   ض

   د

   د

   שלישי-3-٣

   עתיד

   מג'זום סביל

   نُضَادَّ / نُضَادَدْ

   פ"ו

   وَافَقَ

   و

   ف

   ق

   שלישי-3-٣

   עתיד

   מג'זום סביל

   نُوَافَقْ

   פ"י

   يَاسَرَ

   ي

   س

   ر

   שלישי-3-٣

   עתיד

   מג'זום סביל

   نُيَاسَرْ

   ע"ו

   جَاوَبَ

   ج

   و

   ب

   שלישי-3-٣

   עתיד

   מג'זום סביל

   نُجَاوَبْ

   ע"י

   بَايَعَ

   ب

   ي

   ع

   שלישי-3-٣

   עתיד

   מג'זום סביל

   نُبَايَعْ

   ל"ו

   دَاعَى

   د

   ع

   و

   שלישי-3-٣

   עתיד

   מג'זום סביל

   نُدَاعَ

   ל"י

   رَاعَى

   ر

   ع

   ي

   שלישי-3-٣

   עתיד

   מג'זום סביל

   نُرَاعَ

  • גזרה

   צורת יסוד 

   פ"א

   עי"ן

   למ"ד

   גוף

   הפועל

   שלמים

   إِرْتَفَعَ

   ر

   ف

   ع

   יחיד (אני, אתה, הוא)

   مُرْتَفِعٌ

   שלמים

   إِرْتَفَعَ

   ر

   ف

   ع

   יחידה (אני, את, היא)

   مُرْتَفِعَةٌ

   שלמים

   إِرْتَفَعَ

   ر

   ف

   ع

   רבים (אנחנו, אתם, הם)

   مُرْتَفِعُونَ

   שלמים

   إِرْتَفَعَ

   ر

   ف

   ع

   רבות (אנחנו, אתן, הן)

   مُرْتَفِعَاتٌ

   שלמים

   إِرْتَفَعَ

   ر

   ف

   ع

   זוגיים

   مُرْتَفِعَانِ

   שלמים

   إِرْتَفَعَ

   ر

   ف

   ع

   זוגיות

   مُرْتَفِعَتَانِ

   כפולים

   إِعْتَزَّ

   ع

   ز

   ز

   יחיד (אני, אתה, הוא)

   مُعْتَزٌّ

   כפולים

   إِعْتَزَّ

   ع

   ز

   ز

   יחידה (אני, את, היא)

   مُعْتَزَّةٌ

   כפולים

   إِعْتَزَّ

   ع

   ز

   ز

   רבים (אנחנו, אתם, הם)

   مُعْتَزُّونَ

   כפולים

   إِعْتَزَّ

   ع

   ز

   ز

   רבות (אנחנו, אתן, הן)

   مُعْتَزَّاتٌ

   כפולים

   إِعْتَزَّ

   ع

   ز

   ز

   זוגיים

   مُعْتَزَّانِ

   כפולים

   إِعْتَزَّ

   ع

   ز

   ز

   זוגיות

   مُعْتَزَّتَانِ

   פ"ו

   إِتًّسَقَ

   و

   س

   ق

   יחיד (אני, אתה, הוא)

   مُتًّسِقٌ

   פ"ו

   إِتًّسَقَ

   و

   س

   ق

   יחידה (אני, את, היא)

   مُتًّسِقَةٌ

   פ"ו

   إِتًّسَقَ

   و

   س

   ق

   רבים (אנחנו, אתם, הם)

   مُتًّسِقُونَ

   פ"ו

   إِتًّسَقَ

   و

   س

   ق

   רבות (אנחנו, אתן, הן)

   مُتًّسِقَاتٌ

   פ"ו

   إِتًّسَقَ

   و

   س

   ق

   זוגיים

   مُتًّسِقَانِ

   פ"ו

   إِتًّسَقَ

   و

   س

   ق

   זוגיות

   مُتًّسِقَتَانِ

   פ"י

   إِتًّسَرَ

   ي

   س

   ر

   יחיד (אני, אתה, הוא)

   مُتًّسِرٌ

   פ"י

   إِتًّسَرَ

   ي

   س

   ر

   יחידה (אני, את, היא)

   مُتًّسِرَةٌ

   פ"י

   إِتًّسَرَ

   ي

   س

   ر

   רבים (אנחנו, אתם, הם)

   مُتًّسِرُونَ

   פ"י

   إِتًّسَرَ

   ي

   س

   ر

   רבות (אנחנו, אתן, הן)

   مُتًّسِرَاتٌ

   פ"י

   إِتًّسَرَ

   ي

   س

   ر

   זוגיים

   مُتًّسِرَانِ

   פ"י

   إِتًّسَرَ

   ي

   س

   ر

   זוגיות

   مُتًّسِرَتَانِ

   ע"ו

   إِحْتَاجَ

   ح

   و

   ج

   יחיד (אני, אתה, הוא)

   مُحْتَاجٌ

   ע"ו

   إِحْتَاجَ

   ح

   و

   ج

   יחידה (אני, את, היא)

   مُحْتَاجَةٌ

   ע"ו

   إِحْتَاجَ

   ح

   و

   ج

   רבים (אנחנו, אתם, הם)

   مُحْتَاجُونَ

   ע"ו

   إِحْتَاجَ

   ح

   و

   ج

   רבות (אנחנו, אתן, הן)

   مُحْتَاجَاتٌ

   ע"ו

   إِحْتَاجَ

   ح

   و

   ج

   זוגיים

   مُحْتَاجَانِ

   ע"ו

   إِحْتَاجَ

   ح

   و

   ج

   זוגיות

   مُحْتَاجَتَانِ

   ע"י

   أُخْتِيرَ

   خ

   ي

   ر

   יחיד (אני, אתה, הוא)

   مُخْتَارٌ

   ע"י

   أُخْتِيرَ

   خ

   ي

   ر

   יחידה (אני, את, היא)

   مُخْتَارَةٌ

   ע"י

   أُخْتِيرَ

   خ

   ي

   ر

   רבים (אנחנו, אתם, הם)

   مُخْتَارُونَ

   ע"י

   أُخْتِيرَ

   خ

   ي

   ر

   רבות (אנחנו, אתן, הן)

   مُخْتَارَاتٌ

   ע"י

   أُخْتِيرَ

   خ

   ي

   ر

   זוגיים

   مُخْتَارَانِ

   ע"י

   أُخْتِيرَ

   خ

   ي

   ر

   זוגיות

   مُخْتَارَتَانِ

   ל"ו

   إِرْتَجَى

   ر

   ج

   و

   יחיד (אני, אתה, הוא)

   مُرْتَجٍ

   ל"ו

   إِرْتَجَى

   ر

   ج

   و

   יחידה (אני, את, היא)

   مُرْتَجِيَةٌ

   ל"ו

   إِرْتَجَى

   ر

   ج

   و

   רבים (אנחנו, אתם, הם)

   مُرْتَجُونَ

   ל"ו

   إِرْتَجَى

   ر

   ج

   و

   רבות (אנחנו, אתן, הן)

   مُرْتَجِيَاتٌ

   ל"ו

   إِرْتَجَى

   ر

   ج

   و

   זוגיים

   مُرْتَجِيَانِ

   ל"ו

   إِرْتَجَى

   ر

   ج

   و

   זוגיות

   مُرْتَجِيَتَانِ

   ל"י

   إِرْتَدَى

   ر

   د

   ي

   יחיד (אני, אתה, הוא)

   مُرْتَدٍ

   ל"י

   إِرْتَدَى

   ر

   د

   ي

   יחידה (אני, את, היא)

   مُرْتَدِيَةٌ

   ל"י

   إِرْتَدَى

   ر

   د

   ي

   רבים (אנחנו, אתם, הם)

   مُرْتَدُونَ

   ל"י

   إِرْتَدَى

   ر

   د

   ي

   רבות (אנחנו, אתן, הן)

   مُرْتَدِيَاتٌ

   ל"י

   إِرْتَدَى

   ر

   د

   ي

   זוגיים

   مُرْتَدِيَانِ

   ל"י

   إِرْتَدَى

   ر

   د

   ي

   זוגיות

   مُرْتَدِيَتَانِ

  • גזרה

   צורת יסוד 

   פ"א

   עי"ן

   למ"ד

   בניין

   הפועל

   כפולים  

   عَدَّ

   ع

   د

   د

   ראשון-1-١-עُ

   عُدَّا

   כפולים  

   حَدَّ

   ح

   د

   د

   ראשון-1-١-עِ

   حِدَّا

   כפולים  

   ظَلَّ

   ظ

   ل

   ل

   ראשון-1-١-עَ

   ظَلاَّ

   כפולים  

   سَبَّبَ

   س

   ب

   ب

   שני-2-٢

   سَبِّبَا

   כפולים  

   ضَادَّ

   ض

   د

   د

   שלישי-3-٣

   ضَادَّا

   כפולים  

   أَحَبَّ

   ح

   ب

   ب

   רביעי-4-٤

   أَحِبَّا

   כפולים  

   تَحَقَّقَ

   ح

   ق

   ق

   חמישי-5-٥

   تَحَقَّقَا

   כפולים  

   تَرَاصَّ

   ر

   ص

   ص

   שישי-6-٦

   تَرَاصَّا

   כפולים  

   إِنْصَبَّ

   ص

   ب

   ب

   שביעי-7-٧

   إِنْصَبَّا

   כפולים  

   إِعْتَزَّ

   ع

   ز

   ز

   שמיני-8-٨

   إِعْتَزَّا

   כפולים  

   إِزْرَقَّ

   ز

   ر

   ق

   תשיעי-9-٩

   إِزْرَقَّا

   כפולים  

   إِسْتَعَدَّ

   ع

   د

   د

   עשירי-10-١٠

   إِسْتَعِدَّا

  • גזרה

   צורת יסוד 

   פ"א

   עי"ן

   למ"ד

   בניין

   גוף 

   הפועל

   ל"י

   سَعَى

   س

   ع

   ي

   ראשון-1-١-עَ

   יחיד (אני, אתה, הוא)

   مَسْعِيٌّ

   ל"י

   سَعَى

   س

   ع

   ي

   ראשון-1-١-עَ

   יחידה (אני, את, היא)

   مَسْعِيَّةٌ

   ל"י

   سَعَى

   س

   ع

   ي

   ראשון-1-١-עَ

   רבים (אנחנו, אתם, הם)

   مَسْعِيُّونَ

   ל"י

   سَعَى

   س

   ع

   ي

   ראשון-1-١-עَ

   רבות (אנחנו, אתן, הן)

   مَسْعِيَّاتٌ

   ל"י

   سَعَى

   س

   ع

   ي

   ראשון-1-١-עَ

   זוגיים

   مَسْعِيَّانِ

   ל"י

   سَعَى

   س

   ع

   ي

   ראשון-1-١-עَ

   זוגיות

   مَسْعِيَّتَانِ

   ל"י

   رَدَى

   ر

   د

   ي

   ראשון-1-١-עِ

   יחיד (אני, אתה, הוא)

   مَرْدِيٌّ

   ל"י

   رَدَى

   ر

   د

   ي

   ראשון-1-١-עِ

   יחידה (אני, את, היא)

   مَرْدِيَّةٌ

   ל"י

   رَدَى

   ر

   د

   ي

   ראשון-1-١-עِ

   רבים (אנחנו, אתם, הם)

   مَرْدِيُّونَ

   ל"י

   رَدَى

   ر

   د

   ي

   ראשון-1-١-עِ

   רבות (אנחנו, אתן, הן)

   مَرْدِيَّاتٌ

   ל"י

   رَدَى

   ر

   د

   ي

   ראשון-1-١-עِ

   זוגיים

   مَرْدِيَّانِ

   ל"י

   رَدَى

   ر

   د

   ي

   ראשון-1-١-עِ

   זוגיות

   مَرْدِيَّتَانِ

   ל"י

   رَقَّى

   ر

   ق

   ي

   שני-2-٢

   יחיד (אני, אתה, הוא)

   مُرَقًّى

   ל"י

   رَقَّى

   ر

   ق

   ي

   שני-2-٢

   יחידה (אני, את, היא)

   مُرَقَّاةٌ

   ל"י

   رَقَّى

   ر

   ق

   ي

   שני-2-٢

   רבים (אנחנו, אתם, הם)

   مُرَقَّوْنَ

   ל"י

   رَقَّى

   ر

   ق

   ي

   שני-2-٢

   רבות (אנחנו, אתן, הן)

   مُرَقَّيَاتٌ

   ל"י

   رَقَّى

   ر

   ق

   ي

   שני-2-٢

   זוגיים

   مُرَقَّيَانِ

   ל"י

   رَقَّى

   ر

   ق

   ي

   שני-2-٢

   זוגיות

   مُرَقاَّتانِ

   ל"י

   رَاعَى

   ر

   ع

   ي

   שלישי-3-٣

   יחיד (אני, אתה, הוא)

   مُرَاعًى

   ל"י

   رَاعَى

   ر

   ع

   ي

   שלישי-3-٣

   יחידה (אני, את, היא)

   مُرَاعَاةٌ

   ל"י

   رَاعَى

   ر

   ع

   ي

   שלישי-3-٣

   רבים (אנחנו, אתם, הם)

   مُرَاعَوْنَ

   ל"י

   رَاعَى

   ر

   ع

   ي

   שלישי-3-٣

   רבות (אנחנו, אתן, הן)

   مُرَاعَيَاتٌ

   ל"י

   رَاعَى

   ر

   ع

   ي

   שלישי-3-٣

   זוגיים

   مُرَاعَيَانِ

   ל"י

   رَاعَى

   ر

   ع

   ي

   שלישי-3-٣

   זוגיות

   مُرَاعَاتَانِ

   ל"י

   أَجْرَى

   ج

   ر

   ي

   רביעי-4-٤

   יחיד (אני, אתה, הוא)

   مُجْرًى

   ל"י

   أَجْرَى

   ج

   ر

   ي

   רביעי-4-٤

   יחידה (אני, את, היא)

   مُجْراةٌ

   ל"י

   أَجْرَى

   ج

   ر

   ي

   רביעי-4-٤

   רבים (אנחנו, אתם, הם)

   مُجْرَوْنَ

   ל"י

   أَجْرَى

   ج

   ر

   ي

   רביעי-4-٤

   רבות (אנחנו, אתן, הן)

   مُجْرَيَاتٌ

   ל"י

   أَجْرَى

   ج

   ر

   ي

   רביעי-4-٤

   זוגיים

   مُجْرَيَانِ

   ל"י

   أَجْرَى

   ج

   ر

   ي

   רביעי-4-٤

   זוגיות

   مُجْراتَانِ

   ל"י

   تَرَدَّتْ

   ر

   د

   ي

   חמישי-5-٥

   יחיד (אני, אתה, הוא)

   مُتَرَدًّى

   ל"י

   تَرَدَّتْ

   ر

   د

   ي

   חמישי-5-٥

   יחידה (אני, את, היא)

   مُتَرَدَّاةٌ

   ל"י

   تَرَدَّتْ

   ر

   د

   ي

   חמישי-5-٥

   רבים (אנחנו, אתם, הם)

   مُتَرَدَّوْنَ